]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- updated to 1.30
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
e6961d06
JB
1Summary: Connection Manager
2Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
3Name: connman
b997c7c0 4Version: 1.30
02a57fff 5Release: 1
e6961d06
JB
6License: GPL v2
7Group: Networking/Daemons
d81b8600 8Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
b997c7c0 9# Source0-md5: 4a3efdbd6796922db9c6f66da57887fa
5d30a47f 10Patch0: %{name}-linux.patch
d81b8600 11URL: https://connman.net/
e6961d06 12BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 13BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06 14BuildRequires: gnutls-devel
6a5acc98 15BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
e6961d06
JB
16BuildRequires: pkgconfig
17BuildRequires: polkit-devel
18BuildRequires: ppp-plugin-devel
45646d1b 19BuildRequires: readline-devel
e6961d06
JB
20BuildRequires: systemd-devel
21BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 22BuildRequires: xz
b63eb8d9
JB
23Requires: dbus >= 1.4
24Requires: glib2 >= 1:2.28
6a5acc98 25Requires: iptables-libs >= 1.4.11
be153cef 26Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
27BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
30
31%description
32The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
33connections within embedded devices running the Linux operating
34system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
35few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
36fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
37support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
38configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
39implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
40adaption and modification for various use cases.
41
42%description -l pl.UTF-8
43Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
44Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
45systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
46lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
47integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
48poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
49bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
50rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
51wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
52modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
53
e6961d06
JB
54%package devel
55Summary: Header files for ConnMan plugins
56Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
57Group: Development/Libraries
58# doesn't require base
59
60%description devel
61Header files for ConnMan plugins.
62
63%description devel -l pl.UTF-8
64Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
65
66%prep
67%setup -q
5d30a47f 68%patch0 -p1
e6961d06
JB
69
70%build
71%configure \
72 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
73 PPPD=/usr/sbin/pppd \
74 PPTP=/usr/sbin/pptp \
75 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
76 --disable-silent-rules \
77 --enable-hh2serial-gps \
78 --enable-iospm \
e6961d06
JB
79 --enable-l2tp \
80 --enable-nmcompat \
81 --enable-openconnect \
82 --enable-openvpn \
83 --enable-polkit \
84 --enable-pptp \
e6961d06
JB
85 --enable-tist \
86 --enable-vpnc \
87 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
88 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
89 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
90%{__make}
91
92%install
93rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95%{__make} install \
96 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
b63eb8d9 98%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06
JB
99
100%clean
101rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
102
103%files
104%defattr(644,root,root,755)
105%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
02a57fff 106%attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
e6961d06 107%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
b63eb8d9 108%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
e6961d06
JB
109%dir %{_libdir}/connman
110%dir %{_libdir}/connman/plugins
111%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
112%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 113%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
114%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
115%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
116%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
117%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
118%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
119%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
120%dir %{_libdir}/connman/scripts
121%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
122%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
123%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
124/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
125/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
b63eb8d9
JB
126/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
127/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 128/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 129/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 130%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 131%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
02a57fff 132%{_mandir}/man1/connmanctl.1*
63b01b85
JR
133%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
134%{_mandir}/man8/connman.8*
e6961d06 135
e6961d06
JB
136%files devel
137%defattr(644,root,root,755)
138%doc doc/*.txt
139%{_includedir}/connman
140%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.17981 seconds and 4 git commands to generate.