]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- updated to 1.12
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
e6961d06
JB
1Summary: Connection Manager
2Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
3Name: connman
5d30a47f 4Version: 1.12
e6961d06
JB
5Release: 1
6License: GPL v2
7Group: Networking/Daemons
8Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
5d30a47f
JB
9# Source0-md5: 6386d04ccbfd66c68e94ae7a8859a3a4
10Patch0: %{name}-linux.patch
e6961d06 11URL: http://connman.net/
e6961d06 12BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 13BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06
JB
14BuildRequires: gnutls-devel
15BuildRequires: iptables-devel
16BuildRequires: pkgconfig
17BuildRequires: polkit-devel
18BuildRequires: ppp-plugin-devel
19BuildRequires: systemd-devel
20BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 21BuildRequires: xz
b63eb8d9
JB
22Requires: dbus >= 1.4
23Requires: glib2 >= 1:2.28
be153cef 24Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
25BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
28
29%description
30The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
31connections within embedded devices running the Linux operating
32system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
33few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
34fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
35support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
36configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
37implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
38adaption and modification for various use cases.
39
40%description -l pl.UTF-8
41Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
42Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
43systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
44lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
45integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
46poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
47bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
48rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
49wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
50modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
51
e6961d06
JB
52%package devel
53Summary: Header files for ConnMan plugins
54Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
55Group: Development/Libraries
56# doesn't require base
57
58%description devel
59Header files for ConnMan plugins.
60
61%description devel -l pl.UTF-8
62Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
63
64%prep
65%setup -q
5d30a47f 66%patch0 -p1
e6961d06
JB
67
68%build
69%configure \
70 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
71 PPPD=/usr/sbin/pppd \
72 PPTP=/usr/sbin/pptp \
73 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
74 --disable-silent-rules \
75 --enable-hh2serial-gps \
76 --enable-iospm \
e6961d06
JB
77 --enable-l2tp \
78 --enable-nmcompat \
79 --enable-openconnect \
80 --enable-openvpn \
81 --enable-polkit \
82 --enable-pptp \
83 --enable-threads \
84 --enable-tist \
85 --enable-vpnc \
86 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
87 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
88 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
89%{__make}
90
91%install
92rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
93
94%{__make} install \
95 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
96
b63eb8d9 97%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06
JB
98
99%clean
100rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
101
102%files
103%defattr(644,root,root,755)
104%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
105%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
b63eb8d9 106%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
e6961d06
JB
107%dir %{_libdir}/connman
108%dir %{_libdir}/connman/plugins
109%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
110%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 111%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
112%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
113%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
114%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
115%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
116%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
117%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
118%dir %{_libdir}/connman/scripts
119%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
120%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
121%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
122/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
123/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
b63eb8d9
JB
124/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
125/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 126/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 127/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 128%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 129%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
e6961d06 130
e6961d06
JB
131%files devel
132%defattr(644,root,root,755)
133%doc doc/*.txt
134%{_includedir}/connman
135%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.077773 seconds and 4 git commands to generate.