]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- updated to 1.17
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
e6961d06
JB
1Summary: Connection Manager
2Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
3Name: connman
2d45c935 4Version: 1.17
e6961d06
JB
5Release: 1
6License: GPL v2
7Group: Networking/Daemons
d81b8600 8Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
2d45c935 9# Source0-md5: dd4a13f789de1b69fcddf0cf613f2d5b
5d30a47f 10Patch0: %{name}-linux.patch
d81b8600 11URL: https://connman.net/
e6961d06 12BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 13BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06 14BuildRequires: gnutls-devel
6a5acc98 15BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
e6961d06
JB
16BuildRequires: pkgconfig
17BuildRequires: polkit-devel
18BuildRequires: ppp-plugin-devel
19BuildRequires: systemd-devel
20BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 21BuildRequires: xz
b63eb8d9
JB
22Requires: dbus >= 1.4
23Requires: glib2 >= 1:2.28
6a5acc98 24Requires: iptables-libs >= 1.4.11
be153cef 25Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
29
30%description
31The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
32connections within embedded devices running the Linux operating
33system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
34few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
35fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
36support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
37configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
38implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
39adaption and modification for various use cases.
40
41%description -l pl.UTF-8
42Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
43Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
44systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
45lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
46integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
47poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
48bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
49rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
50wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
51modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
52
e6961d06
JB
53%package devel
54Summary: Header files for ConnMan plugins
55Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
56Group: Development/Libraries
57# doesn't require base
58
59%description devel
60Header files for ConnMan plugins.
61
62%description devel -l pl.UTF-8
63Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
64
65%prep
66%setup -q
5d30a47f 67%patch0 -p1
e6961d06
JB
68
69%build
70%configure \
71 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
72 PPPD=/usr/sbin/pppd \
73 PPTP=/usr/sbin/pptp \
74 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
75 --disable-silent-rules \
76 --enable-hh2serial-gps \
77 --enable-iospm \
e6961d06
JB
78 --enable-l2tp \
79 --enable-nmcompat \
80 --enable-openconnect \
81 --enable-openvpn \
82 --enable-polkit \
83 --enable-pptp \
84 --enable-threads \
85 --enable-tist \
86 --enable-vpnc \
87 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
88 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
89 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
90%{__make}
91
92%install
93rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95%{__make} install \
96 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
b63eb8d9 98%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06
JB
99
100%clean
101rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
102
103%files
104%defattr(644,root,root,755)
105%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
106%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
b63eb8d9 107%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
e6961d06
JB
108%dir %{_libdir}/connman
109%dir %{_libdir}/connman/plugins
110%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
111%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 112%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
113%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
114%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
115%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
116%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
117%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
118%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
119%dir %{_libdir}/connman/scripts
120%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
121%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
122%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
123/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
124/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
b63eb8d9
JB
125/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
126/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 127/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 128/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 129%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 130%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
63b01b85
JR
131%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
132%{_mandir}/man8/connman.8*
e6961d06 133
e6961d06
JB
134%files devel
135%defattr(644,root,root,755)
136%doc doc/*.txt
137%{_includedir}/connman
138%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.062331 seconds and 4 git commands to generate.