- updated to 1.34
[packages/connman.git] / connman.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     nftables        # nftables instead of iptables
4
5 Summary:        Connection Manager
6 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
7 Name:           connman
8 Version:        1.34
9 Release:        1
10 License:        GPL v2
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  e200028702c831d5f535d20d61e608ef
14 Patch0:         %{name}-linux.patch
15 URL:            https://connman.net/
16 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
17 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
18 BuildRequires:  gnutls-devel
19 BuildRequires:  pkgconfig
20 BuildRequires:  polkit-devel
21 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
22 BuildRequires:  readline-devel
23 BuildRequires:  systemd-devel
24 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
25 BuildRequires:  xz
26 %if %{with nftables}
27 BuildRequires:  libmnl-devel >= 1.0.0
28 BuildRequires:  libnftnl-devel >= 1.0.4
29 %else
30 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
31 %endif
32 Requires:       dbus >= 1.4
33 Requires:       glib2 >= 1:2.28
34 %if %{with nftables}
35 Requires:       libmnl >= 1.0.0
36 Requires:       libnftnl >= 1.0.4
37 %else
38 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
39 %endif
40 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
41 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
44
45 %description
46 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
47 connections within embedded devices running the Linux operating
48 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
49 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
50 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
51 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
52 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
53 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
54 adaption and modification for various use cases.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
58 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
59 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
60 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
61 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
62 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
63 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
64 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
65 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
66 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
67
68 %package devel
69 Summary:        Header files for ConnMan plugins
70 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
71 Group:          Development/Libraries
72 # doesn't require base
73
74 %description devel
75 Header files for ConnMan plugins.
76
77 %description devel -l pl.UTF-8
78 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
79
80 %prep
81 %setup -q
82 %patch0 -p1
83
84 %build
85 %configure \
86         IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
87         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
88         --disable-silent-rules \
89         --enable-hh2serial-gps \
90         --enable-iospm \
91         --enable-iwd \
92         --enable-l2tp \
93         --enable-nmcompat \
94         --enable-openconnect \
95         --enable-openvpn \
96         --enable-polkit \
97         --enable-pptp \
98         --enable-tist \
99         --enable-vpnc \
100         %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
101         --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
102         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
103         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
104         --with-pppd=/usr/sbin/pppd \
105         --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
106         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
107 %{__make}
108
109 %install
110 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
111
112 %{__make} install \
113         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
114
115 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
116
117 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/run/connman
118
119 %clean
120 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
121
122 %files
123 %defattr(644,root,root,755)
124 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
125 %attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
126 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
127 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
128 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
129 %dir %{_libdir}/connman
130 %dir %{_libdir}/connman/plugins
131 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
132 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
134 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
138 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
140 %dir %{_libdir}/connman/scripts
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
143 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
144 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
145 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
146 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
147 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
148 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
149 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
150 %{systemdunitdir}/connman.service
151 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
152 %{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
153 %{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
154 %dir /var/run/connman
155 %{_mandir}/man1/connmanctl.1*
156 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
157 %{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
158 %{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
159 %{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
160 %{_mandir}/man8/connman.8*
161 %{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
162
163 %files devel
164 %defattr(644,root,root,755)
165 %doc doc/*.txt
166 %{_includedir}/connman
167 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.057149 seconds and 3 git commands to generate.