]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.2.2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
3191fa9a 1# TODO: bump libvpx to 1.3.0 when available
519aa733
JB
2#
3# Conditional build:
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
5%bcond_without aalib # aa videosink plugin
6%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 7%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7
JB
8%bcond_without jack # JACK audio plugin
9%bcond_without soup # libsoup 2.4 http source plugin
10%bcond_without speex # speex plugin
11%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 12
519aa733 13%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 14%define major_ver 1.0
b4747b5f 15%define gst_req_ver 1.2.0
e4cba46a 16%define gstpb_req_ver 1.2.1
a5d314f0 17
99ab54c6 18%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 19Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 20Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 21Name: gstreamer-plugins-good
3191fa9a 22Version: 1.2.2
e4cba46a 23Release: 1
aae141a8 24License: LGPL v2+
519aa733 25Group: Libraries
818d997b 26Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
3191fa9a 27# Source0-md5: f8a9be6c5362d13ee41b600c74e843f4
623bf853 28URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
2c026b27 29BuildRequires: autoconf >= 2.68
87bf42ec 30BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 31BuildRequires: docbook-dtd412-xml
59467759 32BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
87bf42ec 33BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 34BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 35BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
36BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
37%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 38BuildRequires: libtool >= 1.4
2c026b27 39BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 40BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 41BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 42BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
43BuildRequires: tar >= 1:1.22
44BuildRequires: xz
519aa733
JB
45##
46## plugins
47##
48%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 49BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 51%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 52BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 53BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 54BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
d99b8ce4 55%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
56BuildRequires: libavc1394-devel
57%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
58BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 59BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
60BuildRequires: libjpeg-devel
61BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 62BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 63BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
2c026b27 64%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.38}
844dbfcf
JB
65# for taglib
66BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 67BuildRequires: libv4l-devel
207603e7 68BuildRequires: libvpx-devel >= 1.1.0
3191fa9a 69#BuildRequires: libvpx-devel >= 1.3.0
29cbea58 70BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
2c026b27 71BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 72%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 73BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
207603e7 74BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:143
359ebc48 75%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
76BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
77BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
78BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 80BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 81BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 82Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 83Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 84Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 85Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
86Obsoletes: gstreamer-avi
87Obsoletes: gstreamer-flx
88Obsoletes: gstreamer-matroska
89Obsoletes: gstreamer-mixer
90Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 91Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
92Obsoletes: gstreamer-rtp
93Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 94Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
95BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
96
87bf42ec 97%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
98
99%description
100GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
101which operate on media data. Applications using this library can do
102anything from real-time sound processing to playing videos, and just
103about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
104that new data types or processing capabilities can be added simply by
105installing new plugins.
106
2929b21b
JR
107%description -l pl.UTF-8
108GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
109grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
110tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
111rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
112mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
113nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 114
2172819b
MB
115%package apidocs
116Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
117Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
118Group: Documentation
119Requires: gtk-doc-common
120
121%description apidocs
122Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
123
124%description apidocs -l pl.UTF-8
125Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
126GStreamer.
127
359ebc48 128## ## Plugins ##
519aa733
JB
129
130%package -n gstreamer-videosink-aa
131Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 132Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
133Group: Libraries
134Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
135Provides: gstreamer-videosink = %{version}
136Obsoletes: gstreamer-aalib
137
138%description -n gstreamer-videosink-aa
139Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
140
2929b21b
JR
141%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
142Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
143
144%package -n gstreamer-audio-effects-good
145Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 146Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 147Group: Libraries
844dbfcf 148Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 149Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
150
151%description -n gstreamer-audio-effects-good
152Good GStreamer audio effects plugins.
153
2929b21b
JR
154%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
155Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
156
157%package -n gstreamer-audio-formats
158Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 159Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 160Group: Libraries
844dbfcf 161#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
162# for locales in wavparse module
163Requires: %{name} = %{version}-%{release}
164
165%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
166Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
167type.
519aa733 168
2929b21b
JR
169%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
170Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 171
207603e7
JB
172%package -n gstreamer-cairo
173Summary: GStreamer cairo plugin
174Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
175Group: Libraries
176Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
62ae3ec1 177Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7
JB
178Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
179
180%description -n gstreamer-cairo
181GStreamer cairo plugin.
182
183%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
184Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
185
186%package -n gstreamer-dv
187Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 188Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 189Group: Libraries
844dbfcf 190Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 191Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
192
193%description -n gstreamer-dv
194Plugin for digital video support.
195
2929b21b
JR
196%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
197Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 198
519aa733
JB
199%package -n gstreamer-flac
200Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 201Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 202Group: Libraries
844dbfcf 203Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 204Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
205
206%description -n gstreamer-flac
207Plugin for the free FLAC lossless audio format.
208
2929b21b
JR
209%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
210Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 211
844dbfcf
JB
212%package -n gstreamer-gdkpixbuf
213Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 214Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 215Group: Libraries
c2020cc0 216Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf
JB
217Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
218
219%description -n gstreamer-gdkpixbuf
220This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
221
2929b21b
JR
222%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
223Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
224gdkpixbuf.
225
d99b8ce4
JB
226%package -n gstreamer-jack
227Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
228Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 229Group: Libraries
844dbfcf 230Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 231Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 232
d99b8ce4
JB
233%description -n gstreamer-jack
234Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 235
d99b8ce4
JB
236%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
237Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
238
239%package -n gstreamer-videosink-libcaca
240Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 241Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 242Group: Libraries
844dbfcf 243Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
244Provides: gstreamer-videosink = %{version}
245
246%description -n gstreamer-videosink-libcaca
247GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
248
2929b21b 249%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
250Wtyczka libcaca do GStreamera.
251
252%package -n gstreamer-libpng
253Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 254Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
255Group: Libraries
256#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
257# for locales
258Requires: %{name} = %{version}-%{release}
259Requires: libpng >= 1.2.0
260
261%description -n gstreamer-libpng
262Plugin for encoding png images.
263
2929b21b
JR
264%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
265Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
266
267%package -n gstreamer-audiosink-oss
268Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 269Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 270Group: Libraries
844dbfcf 271#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
272# for locales
273Requires: %{name} = %{version}-%{release}
274Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
275Obsoletes: gstreamer-oss
276
277%description -n gstreamer-audiosink-oss
278Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
279found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
280
2929b21b
JR
281%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
282Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
283OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
284od OpenSound.
285
aae141a8
JB
286%package -n gstreamer-pulseaudio
287Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
288Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
289Group: Libraries
290Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
291Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 292Requires: pulseaudio >= 2.0
aae141a8 293Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 294Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
295Obsoletes: gstreamer-polypaudio
296
297%description -n gstreamer-pulseaudio
298GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
299
300%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
301Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
302
519aa733
JB
303%package -n gstreamer-raw1394
304Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 305Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
306Group: Libraries
307Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
308
309%description -n gstreamer-raw1394
310Plugin for digital video support using raw1394.
311
2929b21b
JR
312%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
313Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
314
315%package -n gstreamer-shout2
316Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 317Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
318Group: Libraries
319Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
320
321%description -n gstreamer-shout2
322GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
323
2929b21b
JR
324%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
325Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 326
4bfcc885
PZ
327%package -n gstreamer-soup
328Summary: GStreamer Soup plugin
329Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
330Group: Libraries
331Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
2c026b27 332Requires: libsoup >= 2.38
4bfcc885
PZ
333
334%description -n gstreamer-soup
335GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
336
337%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
338Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
339Soup.
340
519aa733
JB
341%package -n gstreamer-speex
342Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 343Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 344Group: Libraries
844dbfcf 345#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
346Requires: speex >= 1:1.1.6
347
348%description -n gstreamer-speex
349GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
350
2929b21b
JR
351%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
352Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 353
844dbfcf
JB
354%package -n gstreamer-taglib
355Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 356Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
357Group: Libraries
358Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 359Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
360
361%description -n gstreamer-taglib
362GStreamer tag writing plugin based on taglib.
363
2929b21b
JR
364%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
365Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 366
59467759
JB
367%package -n gstreamer-v4l2
368Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
369Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
370Group: Libraries
371Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207603e7 372Requires: udev-glib >= 1:143
59467759
JB
373
374%description -n gstreamer-v4l2
375GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
376
377%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
378Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
379
519aa733
JB
380%package -n gstreamer-video-effects
381Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 382Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
383Group: Libraries
384# for locales in jpeg module
385Requires: %{name} = %{version}-%{release}
386
387%description -n gstreamer-video-effects
388GStreamer video effects plugins.
389
2929b21b
JR
390%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
391Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
392
393%package -n gstreamer-visualisation
394Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 395Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
396Group: Libraries
397Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
398
399%description -n gstreamer-visualisation
400Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 401monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 402
2929b21b
JR
403%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
404Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 405monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 406
844dbfcf
JB
407%package -n gstreamer-ximagesrc
408Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 409Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
410Group: Libraries
411Requires: %{name} = %{version}-%{release}
412
413%description -n gstreamer-ximagesrc
414GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
415
2929b21b
JR
416%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
417Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
418Xlib.
419
207603e7 420%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
421Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
422Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
423Group: Libraries
424Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
425Requires: libvpx >= 1.1.0
3191fa9a 426#Requires: libvpx >= 1.3.0
20805e17 427Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
428
429%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 430GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
431
432%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 433Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
434biblioteki libvpx.
435
359ebc48
AM
436%package -n gstreamer-wavpack
437Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439Group: Libraries
440Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 441Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
442
443%description -n gstreamer-wavpack
444Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
519aa733
JB
449%prep
450%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
451
452%build
453%{__libtoolize}
454%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455%{__autoconf}
456%{__autoheader}
457%{__automake}
458%configure \
459 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
460 --disable-silent-rules \
461 --disable-static \
462 --enable-experimental \
519aa733 463 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 464 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
465 %{!?with_jack:--disable-jack} \
466 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 467 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 468 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 469 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
470 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
471 --enable-orc \
519aa733
JB
472 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
473
474%{__make}
475
476%install
477rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
478
479%{__make} install \
480 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482# We don't need plugins' *.la files
59467759 483%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 484
87bf42ec 485%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
486
487%clean
488rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
489
87bf42ec 490%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 491%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 492%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
493%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
526%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
527%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
528
529%if %{with apidocs}
530%files apidocs
531%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 532%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
533%endif
534
535##
536## Plugins
537##
538
539%if %{with aalib}
540%files -n gstreamer-videosink-aa
541%defattr(644,root,root,755)
542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
543%endif
544
545%files -n gstreamer-audio-effects-good
546%defattr(644,root,root,755)
547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
551
552%files -n gstreamer-audio-formats
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
558
207603e7
JB
559%if %{with cairo}
560%files -n gstreamer-cairo
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
563%endif
519aa733
JB
564
565%files -n gstreamer-dv
566%defattr(644,root,root,755)
567%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
568
519aa733
JB
569%files -n gstreamer-flac
570%defattr(644,root,root,755)
571%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
572
844dbfcf
JB
573%files -n gstreamer-gdkpixbuf
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
576
d99b8ce4
JB
577%if %{with jack}
578%files -n gstreamer-jack
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
581%endif
582
519aa733
JB
583%if %{with caca}
584%files -n gstreamer-videosink-libcaca
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
587%endif
588
589%files -n gstreamer-libpng
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
592
593%files -n gstreamer-audiosink-oss
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
596
aae141a8
JB
597%files -n gstreamer-pulseaudio
598%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 599%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 600
519aa733
JB
601%files -n gstreamer-raw1394
602%defattr(644,root,root,755)
603%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
604
605%files -n gstreamer-shout2
606%defattr(644,root,root,755)
607%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
608
4bfcc885
PZ
609%if %{with soup}
610%files -n gstreamer-soup
611%defattr(644,root,root,755)
612%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
613%endif
614
519aa733
JB
615%if %{with speex}
616%files -n gstreamer-speex
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
619%endif
620
844dbfcf
JB
621%files -n gstreamer-taglib
622%defattr(644,root,root,755)
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
624
59467759
JB
625%files -n gstreamer-v4l2
626%defattr(644,root,root,755)
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
628
519aa733
JB
629%files -n gstreamer-video-effects
630%defattr(644,root,root,755)
631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
634
635%files -n gstreamer-visualisation
636%defattr(644,root,root,755)
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 641
207603e7
JB
642%files -n gstreamer-vpx
643%defattr(644,root,root,755)
644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
645
359ebc48
AM
646%if %{with wavpack}
647%files -n gstreamer-wavpack
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
650%endif
651
844dbfcf
JB
652%files -n gstreamer-ximagesrc
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.330831 seconds and 4 git commands to generate.