]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- converted to UTF-8
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
4%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
5%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
d4436036 6%bcond_without cdio # don't build cdio plugin
519aa733 7%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 8%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
519aa733
JB
9%bcond_without speex # don't build speex plugin
10#
11%define gstname gst-plugins-good
12%define gst_major_ver 0.10
133ea663
JB
13%define gst_req_ver 0.10.10.1
14%define gstpb_req_ver 0.10.10.1
519aa733
JB
15#
16Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
2929b21b 17Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 18Name: gstreamer-plugins-good
133ea663 19Version: 0.10.5
34f159cd 20Release: 1
519aa733
JB
21License: LGPL
22Group: Libraries
23Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
133ea663 24# Source0-md5: c45fc9ace9feb4d3df32da0a6d262d84
519aa733
JB
25Patch0: %{name}-bashish.patch
26Patch1: %{name}-libcaca.patch
133ea663 27Patch2: %{name}-flac.patch
623bf853 28URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 29BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 30BuildRequires: automake >= 1.5
34f159cd 31BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 32BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 33BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 34BuildRequires: gtk-doc >= 1.7
35BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
29cbea58 36BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
37BuildRequires: libtool >= 1.4
38BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
39BuildRequires: python >= 2.1
40BuildRequires: python-PyXML
41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
42##
43## plugins
44##
29cbea58 45%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 46%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 47%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 48BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 49BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 50BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 51BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
52%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
53BuildRequires: libavc1394-devel
54%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
d4436036 55%{?with_cdio:BuildRequires: libcdio-devel >= 0.71}
519aa733 56BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 57BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
58BuildRequires: libjpeg-devel
59BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 60BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 61BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
844dbfcf
JB
62# for taglib
63BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 64BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
519aa733 65%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf
JB
66BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
67BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
68BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
69BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
70BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
71BuildRequires: zlib-devel
72Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 73Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
74Obsoletes: gstreamer-avi
75Obsoletes: gstreamer-flx
76Obsoletes: gstreamer-matroska
77Obsoletes: gstreamer-mixer
78Obsoletes: gstreamer-navigation
79Obsoletes: gstreamer-rtp
80Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
81Obsoletes: gstreamer-v4l2
82Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
83BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
84
85%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
86
87%description
88GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
89which operate on media data. Applications using this library can do
90anything from real-time sound processing to playing videos, and just
91about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
92that new data types or processing capabilities can be added simply by
93installing new plugins.
94
2929b21b
JR
95%description -l pl.UTF-8
96GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
97grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
98tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
99rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
100mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
101nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733
JB
102
103%package -n gstreamer-GConf
104Summary: GStreamer GConf schemas
2929b21b 105Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
106Group: Libraries
107Requires(post,preun): GConf2
108Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
109Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
110
111%description -n gstreamer-GConf
112Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
113used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
114
2929b21b
JR
115%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
116Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
117dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733
JB
118
119##
120## Plugins
121##
122
123%package -n gstreamer-videosink-aa
124Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
2929b21b 125Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
126Group: Libraries
127Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
128Provides: gstreamer-videosink = %{version}
129Obsoletes: gstreamer-aalib
130
131%description -n gstreamer-videosink-aa
132Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
133
2929b21b
JR
134%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
135Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
136
137%package -n gstreamer-audio-effects-good
138Summary: Good GStreamer audio effects plugins
2929b21b 139Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 140Group: Libraries
844dbfcf 141Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 142Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
143
144%description -n gstreamer-audio-effects-good
145Good GStreamer audio effects plugins.
146
2929b21b
JR
147%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
148Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
149
150%package -n gstreamer-audio-formats
151Summary: GStreamer audio format plugins
2929b21b 152Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 153Group: Libraries
844dbfcf 154#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
155# for locales in wavparse module
156Requires: %{name} = %{version}-%{release}
157
158%description -n gstreamer-audio-formats
159Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3 type.
160
2929b21b
JR
161%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
162Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
163
164%package -n gstreamer-cairo
165Summary: GStreamer cairo plugin
2929b21b 166Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
167Group: Libraries
168Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
169
170%description -n gstreamer-cairo
171GStreamer cairo plugin.
172
2929b21b 173%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
174Wtyczka cairo do GStreamera.
175
d4436036
JB
176%package -n gstreamer-cdio
177Summary: GStreamer plugin for CD audio input using libcdio
2929b21b 178Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera odtwarzająca płyty CD-Audio przy użyciu libcdio
d4436036 179Group: Libraries
844dbfcf 180Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d4436036
JB
181Requires: libcdio >= 0.71
182
183%description -n gstreamer-cdio
184Plugin for playing audio tracks using libcdio under GStreamer.
185
2929b21b
JR
186%description -n gstreamer-cdio -l pl.UTF-8
187Wtyczka do odtwarzania ścieżek dźwiękowych pod GStreamerem za pomocą
d4436036
JB
188libcdio.
189
519aa733
JB
190%package -n gstreamer-dv
191Summary: GStreamer dv plugin
2929b21b 192Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 193Group: Libraries
844dbfcf 194Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
195
196%description -n gstreamer-dv
197Plugin for digital video support.
198
2929b21b
JR
199%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
200Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
201
202%package -n gstreamer-audiosink-esd
203Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
2929b21b 204Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 205Group: Libraries
844dbfcf 206Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
207Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
208Obsoletes: gstreamer-esound
209
210%description -n gstreamer-audiosink-esd
211Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
212
2929b21b
JR
213%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
214Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
215
216%package -n gstreamer-flac
217Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
2929b21b 218Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 219Group: Libraries
844dbfcf 220Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
221
222%description -n gstreamer-flac
223Plugin for the free FLAC lossless audio format.
224
2929b21b
JR
225%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
226Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 227
844dbfcf
JB
228%package -n gstreamer-gdkpixbuf
229Summary: GStreamer images input plugin
2929b21b 230Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
231Group: Libraries
232Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
233
234%description -n gstreamer-gdkpixbuf
235This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
236
2929b21b
JR
237%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
238Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
239gdkpixbuf.
240
241%package -n gstreamer-hal
242Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
2929b21b 243Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
244Group: Libraries
245Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
246
247%description -n gstreamer-hal
248GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
249
2929b21b
JR
250%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
251Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
252GStreamerem a HAL-em.
253
519aa733
JB
254%package -n gstreamer-ladspa
255Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
2929b21b 256Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 257Group: Libraries
844dbfcf 258Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
259
260%description -n gstreamer-ladspa
261Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
262
2929b21b
JR
263%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
264Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
265GStreamera.
266
267%package -n gstreamer-videosink-libcaca
268Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
2929b21b 269Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 270Group: Libraries
844dbfcf 271Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
272Provides: gstreamer-videosink = %{version}
273
274%description -n gstreamer-videosink-libcaca
275GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
276
2929b21b 277%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
278Wtyczka libcaca do GStreamera.
279
280%package -n gstreamer-libpng
281Summary: GStreamer plugin to encode png images
2929b21b 282Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
283Group: Libraries
284#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
285# for locales
286Requires: %{name} = %{version}-%{release}
287Requires: libpng >= 1.2.0
288
289%description -n gstreamer-libpng
290Plugin for encoding png images.
291
2929b21b
JR
292%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
293Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
294
295%package -n gstreamer-audiosink-oss
296Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
2929b21b 297Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 298Group: Libraries
844dbfcf 299#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
300# for locales
301Requires: %{name} = %{version}-%{release}
302Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
303Obsoletes: gstreamer-oss
304
305%description -n gstreamer-audiosink-oss
306Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
307found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
308
2929b21b
JR
309%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
310Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
311OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
312od OpenSound.
313
314%package -n gstreamer-raw1394
315Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
2929b21b 316Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
317Group: Libraries
318Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
319
320%description -n gstreamer-raw1394
321Plugin for digital video support using raw1394.
322
2929b21b
JR
323%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
324Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
325
326%package -n gstreamer-shout2
327Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
2929b21b 328Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
329Group: Libraries
330Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
331
332%description -n gstreamer-shout2
333GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
334
2929b21b
JR
335%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
336Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733
JB
337
338%package -n gstreamer-speex
339Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
2929b21b 340Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 341Group: Libraries
844dbfcf 342#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
343Requires: speex >= 1:1.1.6
344
345%description -n gstreamer-speex
346GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
347
2929b21b
JR
348%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
349Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 350
844dbfcf
JB
351%package -n gstreamer-taglib
352Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
2929b21b 353Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
354Group: Libraries
355Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
356
357%description -n gstreamer-taglib
358GStreamer tag writing plugin based on taglib.
359
2929b21b
JR
360%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
361Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 362
519aa733
JB
363%package -n gstreamer-video-effects
364Summary: GStreamer video effects plugins
2929b21b 365Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
366Group: Libraries
367# for locales in jpeg module
368Requires: %{name} = %{version}-%{release}
369
370%description -n gstreamer-video-effects
371GStreamer video effects plugins.
372
2929b21b
JR
373%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
374Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
375
376%package -n gstreamer-visualisation
377Summary: GStreamer visualisations plugins
2929b21b 378Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
379Group: Libraries
380Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
381
382%description -n gstreamer-visualisation
383Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
384smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope and synaesthesia.
385
2929b21b
JR
386%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
387Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
519aa733
JB
388smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope i synaesthesia.
389
844dbfcf
JB
390%package -n gstreamer-ximagesrc
391Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
2929b21b 392Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
393Group: Libraries
394Requires: %{name} = %{version}-%{release}
395
396%description -n gstreamer-ximagesrc
397GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
398
2929b21b
JR
399%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
400Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
401Xlib.
402
519aa733
JB
403%prep
404%setup -q -n %{gstname}-%{version}
405%patch0 -p1
406%patch1 -p1
133ea663 407%patch2 -p1
519aa733
JB
408
409%build
410%{__libtoolize}
411%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
412%{__autoconf}
413%{__autoheader}
414%{__automake}
415%configure \
416 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
417 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
418 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
419 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d4436036 420 %{!?with_cdio:--disable-cdio} \
5537c970 421 --enable-experimental \
133ea663 422 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
519aa733
JB
423 %{!?with_speex:--disable-speex} \
424 --disable-static \
425 --enable-gtk-doc \
426 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
427
428%{__make}
429
430%install
431rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
432
433%{__make} install \
434 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
435
436# We don't need plugins' *.la files
437rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
438
439%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
440
441%clean
442rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
443
519aa733
JB
444%post -n gstreamer-GConf
445%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
446
447%preun -n gstreamer-GConf
448%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
449
450%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
451%defattr(644,root,root,755)
452%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
453%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
454%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 455%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 456%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 457%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
458%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
459%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
460%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
461%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
462%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 463%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733
JB
464%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
465%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
466%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
467%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
468%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
469%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
470%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 471%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 472%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733
JB
473%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
474%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
475%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
476
477%if %{with gconf}
478%files -n gstreamer-GConf
479%defattr(644,root,root,755)
480%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 481%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
482%endif
483
484##
485## Plugins
486##
487
488%if %{with aalib}
489%files -n gstreamer-videosink-aa
490%defattr(644,root,root,755)
491%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
492%endif
493
494%files -n gstreamer-audio-effects-good
495%defattr(644,root,root,755)
496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
500
501%files -n gstreamer-audio-formats
502%defattr(644,root,root,755)
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
506
507%if %{with cairo}
508%files -n gstreamer-cairo
509%defattr(644,root,root,755)
510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
511%endif
512
d4436036
JB
513%if %{with cdio}
514%files -n gstreamer-cdio
515%defattr(644,root,root,755)
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcdio.so
517%endif
518
519aa733
JB
519%files -n gstreamer-dv
520%defattr(644,root,root,755)
521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
522
523%files -n gstreamer-audiosink-esd
524%defattr(644,root,root,755)
525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
526
527%files -n gstreamer-flac
528%defattr(644,root,root,755)
529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
530
844dbfcf
JB
531%files -n gstreamer-gdkpixbuf
532%defattr(644,root,root,755)
533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
534
535%files -n gstreamer-hal
536%defattr(644,root,root,755)
537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
538
cd23ae8b 539# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
540#%if %{with ladspa}
541#%files -n gstreamer-ladspa
542#%defattr(644,root,root,755)
543#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
544#%endif
545
546%if %{with caca}
547%files -n gstreamer-videosink-libcaca
548%defattr(644,root,root,755)
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
550%endif
551
552%files -n gstreamer-libpng
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
555
556%files -n gstreamer-audiosink-oss
557%defattr(644,root,root,755)
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
559
560%files -n gstreamer-raw1394
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
563
564%files -n gstreamer-shout2
565%defattr(644,root,root,755)
566%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
567
568%if %{with speex}
569%files -n gstreamer-speex
570%defattr(644,root,root,755)
571%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
572%endif
573
844dbfcf
JB
574%files -n gstreamer-taglib
575%defattr(644,root,root,755)
576%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
577
519aa733
JB
578%files -n gstreamer-video-effects
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
582%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
583%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
584
585%files -n gstreamer-visualisation
586%defattr(644,root,root,755)
587%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
844dbfcf
JB
588
589%files -n gstreamer-ximagesrc
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.271089 seconds and 4 git commands to generate.