]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
flac rebuild
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
a90be14c 7%bcond_without gtk # GTK+ (3.x) elements (video sink plugin)
207603e7 8%bcond_without jack # JACK audio plugin
c66790e1 9%bcond_without lame # LAME MP3 encoding plugin
a90be14c
JB
10%bcond_without mpg123 # MPG123-based MP3 plugin
11%bcond_without qt # Qt (5.x) elements (video sink plugin)
7c30bde7 12%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7 13%bcond_without speex # speex plugin
c66790e1 14%bcond_without twolame # twolame MP2 encoding plugin
207603e7 15%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 16
519aa733 17%define gstname gst-plugins-good
03ef5bac 18%define gstmver 1.0
7270c01a
JB
19%define gst_ver 1.20.0
20%define gstpb_ver 1.20.0
a5d314f0 21
519aa733 22Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 23Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 24Name: gstreamer-plugins-good
457ed640 25Version: 1.20.3
b7213dab 26Release: 2
aae141a8 27License: LGPL v2+
519aa733 28Group: Libraries
dca21395 29Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
457ed640 30# Source0-md5: aa7c354993cbef972c0b4dc82bcfdda1
dca21395 31URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
5900243e 32BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 33BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
8a91fde8 34BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.56.0
a90be14c 35%if %(locale -a | grep -q '^C\.utf8$'; echo $?)
79c068e2
JB
36BuildRequires: glibc-localedb-all
37%endif
03ef5bac
JB
38BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_ver}
39BuildRequires: gstreamer-gl-devel >= %{gstpb_ver}
40BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_ver}
87bf42ec 41BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
c66790e1 42%{?with_apidocs:BuildRequires: hotdoc >= 0.11.0}
8a91fde8 43BuildRequires: meson >= 0.59
c66790e1
JB
44%ifarch %{x8664}
45BuildRequires: nasm >= 2.13
46%endif
47BuildRequires: ninja >= 1.5
2c026b27 48BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 49BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
c66790e1 50BuildRequires: python3 >= 1:3.2
b3aafb75 51BuildRequires: rpm-build >= 4.6
c66790e1 52BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.736
818d997b
JB
53BuildRequires: tar >= 1:1.22
54BuildRequires: xz
c66790e1 55BuildRequires: zlib-devel
519aa733
JB
56##
57## plugins
58##
7270c01a
JB
59%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5.9.0}
60%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.9.0}
61%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5.9.0}
62%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5.9.0}
63%{?with_qt:BuildRequires: Qt5X11Extras-devel >= 5.9.0}
64%{?with_qt:BuildRequires: Qt5WaylandClient-devel >= 5.9.0}
519aa733 65%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
c66790e1 66# for matroska
d99b8ce4 67BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 68%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 69%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
59467759 70BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 71BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
a90be14c 72%{?with_gtk:BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.15.0}
c66790e1
JB
73%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
74%{?with_lame:BuildRequires: lame-libs-devel >= 3.98}
75BuildRequires: libavc1394-devel >= 0.5.4
519aa733
JB
76%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
77BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 78BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733 79BuildRequires: libjpeg-devel
a90be14c
JB
80%{?with_mpg123:BuildRequires: libmpg123-devel >= 1.14}
81BuildRequires: libpng-devel >= 2:1.5.1
59467759 82BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 83BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 84%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
c66790e1
JB
85# for qt and taglib
86BuildRequires: libstdc++-devel >= 6:4.7
59467759 87BuildRequires: libv4l-devel
03ef5bac 88BuildRequires: libvpx-devel >= 1.8.0
2c026b27 89BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
7270c01a 90%{?with_qt:BuildRequires: qt5-build >= 5.9.0}
519aa733 91%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 92BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
c66790e1 93%{?with_twolame:BuildRequires: twolame-devel >= 0.3.13}
7c30bde7 94BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 95%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
96BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
97BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
98BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
99BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
8a91fde8 100Requires: glib2 >= 1:2.56.0
03ef5bac
JB
101Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
102Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
2c026b27 103Requires: orc >= 0.4.17
b3aafb75
JB
104Obsoletes: gstreamer-avi < 0.10
105Obsoletes: gstreamer-flx < 0.10
106Obsoletes: gstreamer-matroska < 0.10
107Obsoletes: gstreamer-mixer < 0.10
108Obsoletes: gstreamer-navigation < 0.10
109Obsoletes: gstreamer-oss4 < 0.10
110Obsoletes: gstreamer-rtp < 0.10
111Obsoletes: gstreamer-udp < 0.10
49ba75d8 112Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
113BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
114
03ef5bac 115%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gstmver}
519aa733
JB
116
117%description
118GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
119which operate on media data. Applications using this library can do
120anything from real-time sound processing to playing videos, and just
121about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
122that new data types or processing capabilities can be added simply by
123installing new plugins.
124
2929b21b
JR
125%description -l pl.UTF-8
126GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
127grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
128tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
129rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
130mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
131nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 132
2172819b
MB
133%package apidocs
134Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
135Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
136Group: Documentation
48248d0b 137BuildArch: noarch
2172819b
MB
138
139%description apidocs
140Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
141
142%description apidocs -l pl.UTF-8
143Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
144GStreamer.
145
13214ee1
JB
146##
147## Plugins
148##
519aa733
JB
149
150%package -n gstreamer-videosink-aa
151Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 152Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733 153Group: Libraries
03ef5bac
JB
154Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
155Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733 156Provides: gstreamer-videosink = %{version}
b3aafb75 157Obsoletes: gstreamer-aalib < 0.10
519aa733
JB
158
159%description -n gstreamer-videosink-aa
160Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
161
2929b21b
JR
162%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
163Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
164
165%package -n gstreamer-audio-effects-good
166Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 167Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 168Group: Libraries
03ef5bac
JB
169Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
170Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
b3aafb75 171Obsoletes: gstreamer-audio-effects < 0.10
519aa733
JB
172
173%description -n gstreamer-audio-effects-good
174Good GStreamer audio effects plugins.
175
2929b21b
JR
176%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
177Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
178
179%package -n gstreamer-audio-formats
180Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 181Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 182Group: Libraries
03ef5bac
JB
183Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
184Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
185# for locales in wavparse module
186Requires: %{name} = %{version}-%{release}
187
188%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
189Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
190type.
519aa733 191
2929b21b
JR
192%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
193Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 194
207603e7
JB
195%package -n gstreamer-cairo
196Summary: GStreamer cairo plugin
197Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
198Group: Libraries
62ae3ec1 199Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 200Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
03ef5bac
JB
201Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
202Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
207603e7
JB
203
204%description -n gstreamer-cairo
205GStreamer cairo plugin.
206
207%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
208Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
209
210%package -n gstreamer-dv
211Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 212Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 213Group: Libraries
03ef5bac
JB
214Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
215Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
207603e7 216Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
217
218%description -n gstreamer-dv
219Plugin for digital video support.
220
2929b21b
JR
221%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
222Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 223
519aa733
JB
224%package -n gstreamer-flac
225Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 226Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 227Group: Libraries
59467759 228Requires: flac >= 1.1.4
03ef5bac
JB
229Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
230Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
231
232%description -n gstreamer-flac
233Plugin for the free FLAC lossless audio format.
234
2929b21b
JR
235%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
236Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 237
844dbfcf
JB
238%package -n gstreamer-gdkpixbuf
239Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 240Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 241Group: Libraries
c2020cc0 242Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
03ef5bac
JB
243Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
244Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
844dbfcf
JB
245
246%description -n gstreamer-gdkpixbuf
247This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
248
2929b21b
JR
249%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
250Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
251gdkpixbuf.
252
a90be14c
JB
253%package -n gstreamer-videosink-gtk
254Summary: GStreamer GTK+ (3.x) output plugin
255Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera
256Group: Libraries
03ef5bac
JB
257Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
258Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_ver}
259Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
260Requires: gtk+3 >= 3.15.0
261Provides: gstreamer-videosink = %{version}
262
263%description -n gstreamer-videosink-gtk
264GStreamer GTK+ (3.x) output plugin.
265
266%description -n gstreamer-videosink-gtk -l pl.UTF-8
267Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera.
268
d99b8ce4
JB
269%package -n gstreamer-jack
270Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
271Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 272Group: Libraries
03ef5bac
JB
273Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
274Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
c66790e1 275Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7
e2d6e145 276# for locales
7f3ab26b 277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 278Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 279
d99b8ce4
JB
280%description -n gstreamer-jack
281Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 282
d99b8ce4
JB
283%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
284Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
285
286%package -n gstreamer-videosink-libcaca
287Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 288Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 289Group: Libraries
03ef5bac
JB
290Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
291Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
292Provides: gstreamer-videosink = %{version}
293
294%description -n gstreamer-videosink-libcaca
295GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
296
2929b21b 297%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
298Wtyczka libcaca do GStreamera.
299
a90be14c
JB
300%package -n gstreamer-lame
301Summary: GStreamer plugin encoding MP3 songs
302Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3
303Group: Libraries
304# for NLS
305Requires: %{name} = %{version}-%{release}
03ef5bac
JB
306Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
307Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
3edd0c17 308Requires: lame-libs >= 3.98
a90be14c
JB
309
310%description -n gstreamer-lame
311Plugin for encoding MP3 with lame.
312
313%description -n gstreamer-lame -l pl.UTF-8
314Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3 przy użyciu lame.
315
316%package -n gstreamer-mpg123
317Summary: GStreamer mpg123 plugin
318Summary(pl.UTF-8): Wtyczka mpg123 do GStreamera
319Group: Libraries
03ef5bac
JB
320Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
321Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
322Requires: libmpg123 >= 1.14
323# plugin obsoleted in 1.12.0, functionality in mpg123 plugin (or libav)
324Obsoletes: gstreamer-mad < 1.12.0
325
326%description -n gstreamer-mpg123
327GStreamer mpg123 plugin for MP3 playback.
328
329%description -n gstreamer-mpg123 -l pl.UTF-8
330Wtyczka mpg123 do GStreamera, odtwarzająca MP3.
331
519aa733
JB
332%package -n gstreamer-libpng
333Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 334Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 335Group: Libraries
03ef5bac
JB
336Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
337Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
338# for locales
339Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a90be14c 340Requires: libpng >= 2:1.5.1
519aa733
JB
341
342%description -n gstreamer-libpng
343Plugin for encoding png images.
344
2929b21b
JR
345%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
346Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
347
348%package -n gstreamer-audiosink-oss
349Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 350Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 351Group: Libraries
03ef5bac
JB
352Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
353Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
354# for locales
355Requires: %{name} = %{version}-%{release}
356Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
b3aafb75 357Obsoletes: gstreamer-oss < 0.10
519aa733
JB
358
359%description -n gstreamer-audiosink-oss
360Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
361found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
362
2929b21b
JR
363%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
364Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
365OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
366od OpenSound.
367
aae141a8
JB
368%package -n gstreamer-pulseaudio
369Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
370Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
371Group: Libraries
03ef5bac
JB
372Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
373Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
2c026b27 374Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
375# for locales
376Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 377Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
b3aafb75
JB
378Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio < 0.10
379Obsoletes: gstreamer-polypaudio < 0.10
aae141a8
JB
380
381%description -n gstreamer-pulseaudio
382GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
383
384%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
385Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
386
a90be14c
JB
387%package -n gstreamer-videosink-qt
388Summary: GStreamer Qt (5.x) output plugin
389Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera
390Group: Libraries
7270c01a
JB
391Requires: Qt5Core >= 5.9.0
392Requires: Qt5Gui >= 5.9.0
393Requires: Qt5Quick >= 5.9.0
03ef5bac
JB
394Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
395Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_ver}
396Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
397Provides: gstreamer-videosink = %{version}
398
399%description -n gstreamer-videosink-qt
400GStreamer Qt (5.x) output plugin.
401
402%description -n gstreamer-videosink-qt -l pl.UTF-8
403Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera.
404
519aa733
JB
405%package -n gstreamer-raw1394
406Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 407Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733 408Group: Libraries
03ef5bac 409Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
c66790e1
JB
410Requires: libavc1394 >= 0.5.4
411Requires: libiec61883 >= 1.0.0
412Requires: libraw1394 >= 2.0.0
519aa733
JB
413
414%description -n gstreamer-raw1394
415Plugin for digital video support using raw1394.
416
2929b21b
JR
417%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
418Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
419
420%package -n gstreamer-shout2
421Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 422Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733 423Group: Libraries
03ef5bac 424Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
c66790e1 425Requires: libshout >= 2.0
e2d6e145
JB
426# for locales
427Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
428
429%description -n gstreamer-shout2
430GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
431
2929b21b
JR
432%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
433Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 434
4bfcc885
PZ
435%package -n gstreamer-soup
436Summary: GStreamer Soup plugin
437Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
438Group: Libraries
03ef5bac
JB
439Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
440Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
6cb80347 441# or libsoup3
ee290314 442Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
443# for locales
444Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
445
446%description -n gstreamer-soup
447GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
448
449%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
450Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
451Soup.
452
519aa733
JB
453%package -n gstreamer-speex
454Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 455Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 456Group: Libraries
03ef5bac
JB
457Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
458Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
459Requires: speex >= 1:1.1.6
460
461%description -n gstreamer-speex
462GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
463
2929b21b
JR
464%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
465Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 466
844dbfcf
JB
467%package -n gstreamer-taglib
468Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 469Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf 470Group: Libraries
03ef5bac
JB
471Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
472Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
59467759 473Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
474
475%description -n gstreamer-taglib
476GStreamer tag writing plugin based on taglib.
477
2929b21b
JR
478%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
479Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 480
3edd0c17
JB
481%package -n gstreamer-twolame
482Summary: GStreamer plugin encoding MP2 songs
483Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera kodujące pliki MP2
484Group: Libraries
485# for NLS
486Requires: %{name} = %{version}-%{release}
487Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
488Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
489Requires: twolame-libs >= 0.3.13
490
491%description -n gstreamer-twolame
492Plugin for encoding MP2 with twolame.
493
494%description -n gstreamer-twolame -l pl.UTF-8
495Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP2 przy użyciu twolame.
496
59467759
JB
497%package -n gstreamer-v4l2
498Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
499Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
500Group: Libraries
501Requires: %{name} = %{version}-%{release}
03ef5bac
JB
502Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
503Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
7c30bde7 504Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
505
506%description -n gstreamer-v4l2
507GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
508
509%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
510Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
511
519aa733
JB
512%package -n gstreamer-video-effects
513Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 514Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 515Group: Libraries
03ef5bac
JB
516Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
517Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
518# for locales in jpeg module
519Requires: %{name} = %{version}-%{release}
520
521%description -n gstreamer-video-effects
522GStreamer video effects plugins.
523
2929b21b
JR
524%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
525Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
526
527%package -n gstreamer-visualisation
528Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 529Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733 530Group: Libraries
03ef5bac
JB
531Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
532Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
533
534%description -n gstreamer-visualisation
535Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 536monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 537
2929b21b
JR
538%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
539Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 540monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 541
207603e7 542%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
543Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
544Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7 545Group: Libraries
03ef5bac
JB
546Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
547Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
548Requires: libvpx >= 1.8.0
b3aafb75 549Obsoletes: gstreamer-vp8 < 1.0
207603e7
JB
550
551%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 552GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
553
554%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 555Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
556biblioteki libvpx.
557
359ebc48
AM
558%package -n gstreamer-wavpack
559Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
560Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
561Group: Libraries
03ef5bac
JB
562Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
563Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
ff7f1192 564Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
565
566%description -n gstreamer-wavpack
567Plugin for lossless Wavpack audio format.
568
569%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
570Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
571
e2d6e145
JB
572%package -n gstreamer-ximagesrc
573Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
574Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
575Group: Libraries
576Requires: %{name} = %{version}-%{release}
03ef5bac
JB
577Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
578Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
e2d6e145
JB
579
580%description -n gstreamer-ximagesrc
581GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
582
583%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
584Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
585Xlib.
586
519aa733
JB
587%prep
588%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
589
590%build
c66790e1
JB
591%meson build \
592 --default-library=shared \
593 %{!?with_aalib:-Daalib=disabled} \
594 %{!?with_cairo:-Dcairo=disabled} \
595 %{!?with_apidocs:-Ddoc=disabled} \
596 %{!?with_gtk:-Dgtk3=disabled} \
597 %{!?with_jack:-Djack=disabled} \
598 %{!?with_lame:-Dlame=disabled} \
599 %{!?with_caca:-Dlibcaca=disabled} \
600 %{!?with_mpg123:-Dmpg123=disabled} \
601 %{!?with_qt:-Dqt5=disabled} \
602 %{!?with_soup:-Dsoup=disabled} \
603 %{!?with_speex:-Dspeex=disabled} \
604 %{!?with_twolame:-Dtwolame=disabled} \
605 %{!?with_wavpack:-Dwavpack=disabled}
606
607%ninja_build -C build
608
609%if %{with apidocs}
610cd build/docs
611for config in *-doc.json ; do
612 LC_ALL=C.UTF-8 hotdoc run --conf-file "$config"
613done
7270c01a
JB
614# not available on Linux
615%{__rm} -r osxaudio-doc osxvideo-doc
c66790e1 616%endif
519aa733
JB
617
618%install
619rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
620
c66790e1 621%ninja_install -C build
519aa733 622
c66790e1
JB
623%if %{with apidocs}
624install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}
625cp -pr build/docs/*-doc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}
626%endif
519aa733 627
03ef5bac 628%find_lang %{gstname}-%{gstmver}
519aa733
JB
629
630%clean
631rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
632
03ef5bac 633%files -f %{gstname}-%{gstmver}.lang
519aa733 634%defattr(644,root,root,755)
9458a0d4 635%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README.md RELEASE
519aa733
JB
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 650%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 651%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 652%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 653%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
655%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
f9f098db 657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
aae141a8 658%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 659%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 660%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 661%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 662%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
663%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
664%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 665%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 667%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 668%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
03ef5bac 669%{_datadir}/gstreamer-%{gstmver}/presets
2172819b
MB
670
671%if %{with apidocs}
672%files apidocs
673%defattr(644,root,root,755)
c66790e1
JB
674%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/1394-doc
675%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/aasink-doc
676%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/alaw-doc
677%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/alpha-doc
678%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/alphacolor-doc
679%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/apetag-doc
680%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/audiofx-doc
681%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/audioparsers-doc
682%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/auparse-doc
683%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/autodetect-doc
684%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/avi-doc
685%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/cacasink-doc
686%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/cairo-doc
687%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/cutter-doc
688%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/debug-doc
689%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/deinterlace-doc
690%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/dtmf-doc
691%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/dv-doc
692%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/effectv-doc
693%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/equalizer-doc
694%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/flac-doc
695%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/flv-doc
696%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/flxdec-doc
697%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/gdkpixbuf-doc
698%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/goom-doc
699%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/goom2k1-doc
700%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/gtk-doc
701%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/icydemux-doc
702%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/id3demux-doc
703%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/imagefreeze-doc
704%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/interleave-doc
705%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/isomp4-doc
706%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/jack-doc
707%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/jpeg-doc
708%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/lame-doc
709%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/level-doc
710%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/matroska-doc
711%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/monoscope-doc
712%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/mpg123-doc
713%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/mulaw-doc
714%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/multifile-doc
715%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/multipart-doc
716%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/navigationtest-doc
717%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/oss4-doc
718%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/ossaudio-doc
719%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/png-doc
720%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/pulseaudio-doc
721%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/qmlgl-doc
722%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/replaygain-doc
723%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/rpicamsrc-doc
724%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/rtp-doc
725%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/rtpmanager-doc
726%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/rtsp-doc
727%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/shapewipe-doc
728%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/shout2-doc
729%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/smpte-doc
730%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/soup-doc
731%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/spectrum-doc
732%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/speex-doc
733%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/taglib-doc
734%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/twolame-doc
735%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/udp-doc
736%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/video4linux2-doc
737%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/videobox-doc
738%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/videocrop-doc
739%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/videofilter-doc
740%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/videomixer-doc
741%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/vpx-doc
742%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/wavenc-doc
743%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/wavpack-doc
744%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/wavparse-doc
745%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/ximagesrc-doc
746%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/y4menc-doc
519aa733
JB
747%endif
748
749##
750## Plugins
751##
752
753%if %{with aalib}
754%files -n gstreamer-videosink-aa
755%defattr(644,root,root,755)
756%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
757%endif
758
759%files -n gstreamer-audio-effects-good
760%defattr(644,root,root,755)
761%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 762%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
763%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
764%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
765
766%files -n gstreamer-audio-formats
767%defattr(644,root,root,755)
768%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 769%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
770%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
771%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
772
207603e7
JB
773%if %{with cairo}
774%files -n gstreamer-cairo
775%defattr(644,root,root,755)
776%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
777%endif
519aa733
JB
778
779%files -n gstreamer-dv
780%defattr(644,root,root,755)
781%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
782
519aa733
JB
783%files -n gstreamer-flac
784%defattr(644,root,root,755)
785%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
786
844dbfcf
JB
787%files -n gstreamer-gdkpixbuf
788%defattr(644,root,root,755)
789%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
790
a90be14c
JB
791%if %{with gtk}
792%files -n gstreamer-videosink-gtk
793%defattr(644,root,root,755)
794%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgtk.so
795%endif
796
d99b8ce4
JB
797%if %{with jack}
798%files -n gstreamer-jack
799%defattr(644,root,root,755)
800%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
801%endif
802
519aa733
JB
803%if %{with caca}
804%files -n gstreamer-videosink-libcaca
805%defattr(644,root,root,755)
806%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
807%endif
808
3edd0c17 809%if %{with lame}
a90be14c
JB
810%files -n gstreamer-lame
811%defattr(644,root,root,755)
812%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlame.so
c66790e1 813%endif
a90be14c
JB
814
815%if %{with mpg123}
816%files -n gstreamer-mpg123
817%defattr(644,root,root,755)
818%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmpg123.so
819%endif
820
519aa733
JB
821%files -n gstreamer-libpng
822%defattr(644,root,root,755)
823%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
824
825%files -n gstreamer-audiosink-oss
826%defattr(644,root,root,755)
827%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
828
aae141a8
JB
829%files -n gstreamer-pulseaudio
830%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 831%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
aae141a8 832
a90be14c
JB
833%if %{with qt}
834%files -n gstreamer-videosink-qt
835%defattr(644,root,root,755)
836%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqmlgl.so
837%endif
838
519aa733
JB
839%files -n gstreamer-raw1394
840%defattr(644,root,root,755)
841%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
842
843%files -n gstreamer-shout2
844%defattr(644,root,root,755)
845%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
846
4bfcc885
PZ
847%if %{with soup}
848%files -n gstreamer-soup
849%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 850%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
4bfcc885
PZ
851%endif
852
519aa733
JB
853%if %{with speex}
854%files -n gstreamer-speex
855%defattr(644,root,root,755)
856%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
857%endif
858
844dbfcf
JB
859%files -n gstreamer-taglib
860%defattr(644,root,root,755)
861%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
862
3edd0c17
JB
863%if %{with twolame}
864%files -n gstreamer-twolame
865%defattr(644,root,root,755)
866%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttwolame.so
867%endif
868
59467759
JB
869%files -n gstreamer-v4l2
870%defattr(644,root,root,755)
871%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
872
519aa733
JB
873%files -n gstreamer-video-effects
874%defattr(644,root,root,755)
875%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
876%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
877%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
878
879%files -n gstreamer-visualisation
880%defattr(644,root,root,755)
881%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
882%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
883%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
884%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 885
207603e7
JB
886%files -n gstreamer-vpx
887%defattr(644,root,root,755)
888%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
889
359ebc48
AM
890%if %{with wavpack}
891%files -n gstreamer-wavpack
892%defattr(644,root,root,755)
893%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
894%endif
895
844dbfcf
JB
896%files -n gstreamer-ximagesrc
897%defattr(644,root,root,755)
898%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.473027 seconds and 5 git commands to generate.