]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.11
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
7%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 8%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 9%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 10%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 11%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
519aa733
JB
12#
13%define gstname gst-plugins-good
14%define gst_major_ver 0.10
e2934287 15%define gst_req_ver 0.10.14
6c932417 16%define gstpb_req_ver 0.10.21
519aa733
JB
17#
18Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 19Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 20Name: gstreamer-plugins-good
6c932417 21Version: 0.10.11
aae141a8
JB
22Release: 1
23License: LGPL v2+
519aa733
JB
24Group: Libraries
25Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
6c932417 26# Source0-md5: 79b086c2dc0e07ae0c8ddc91512bab3a
519aa733
JB
27Patch0: %{name}-bashish.patch
28Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 29URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 30BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 31BuildRequires: automake >= 1.5
34f159cd 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 35BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 36%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 37BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
38BuildRequires: libtool >= 1.4
39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
40BuildRequires: python >= 2.1
41BuildRequires: python-PyXML
42BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
43##
44## plugins
45##
29cbea58 46%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 48%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 49BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 50BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 51BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 52BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
53%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
54BuildRequires: libavc1394-devel
55%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
56BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 57BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
58BuildRequires: libjpeg-devel
59BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 60BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 61BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 62%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
63# for taglib
64BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 65BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
aae141a8 66BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.8
519aa733 67%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 68BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 69%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
70BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
71BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
72BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
73BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
74BuildRequires: zlib-devel
75Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 76Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
77Obsoletes: gstreamer-avi
78Obsoletes: gstreamer-flx
79Obsoletes: gstreamer-matroska
80Obsoletes: gstreamer-mixer
81Obsoletes: gstreamer-navigation
82Obsoletes: gstreamer-rtp
83Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
84Obsoletes: gstreamer-v4l2
85Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
86BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
87
88%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
89
90%description
91GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
92which operate on media data. Applications using this library can do
93anything from real-time sound processing to playing videos, and just
94about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
95that new data types or processing capabilities can be added simply by
96installing new plugins.
97
2929b21b
JR
98%description -l pl.UTF-8
99GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
100grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
101tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
102rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
103mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
104nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 105
2172819b
MB
106%package apidocs
107Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
108Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
109Group: Documentation
110Requires: gtk-doc-common
111
112%description apidocs
113Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
114
115%description apidocs -l pl.UTF-8
116Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
117GStreamer.
118
519aa733
JB
119%package -n gstreamer-GConf
120Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 121Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
122Group: Libraries
123Requires(post,preun): GConf2
124Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
125Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
126
127%description -n gstreamer-GConf
128Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
129used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
130
2929b21b
JR
131%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
132Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
133dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 134
359ebc48 135## ## Plugins ##
519aa733
JB
136
137%package -n gstreamer-videosink-aa
138Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 139Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
140Group: Libraries
141Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
142Provides: gstreamer-videosink = %{version}
143Obsoletes: gstreamer-aalib
144
145%description -n gstreamer-videosink-aa
146Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
147
2929b21b
JR
148%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
149Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
150
151%package -n gstreamer-audio-effects-good
152Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 153Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 154Group: Libraries
844dbfcf 155Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 156Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
157
158%description -n gstreamer-audio-effects-good
159Good GStreamer audio effects plugins.
160
2929b21b
JR
161%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
162Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
163
164%package -n gstreamer-audio-formats
165Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 166Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 167Group: Libraries
844dbfcf 168#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
169# for locales in wavparse module
170Requires: %{name} = %{version}-%{release}
171
172%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
173Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
174type.
519aa733 175
2929b21b
JR
176%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
177Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
178
179%package -n gstreamer-cairo
180Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 181Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
182Group: Libraries
183Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
184
185%description -n gstreamer-cairo
186GStreamer cairo plugin.
187
2929b21b 188%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
189Wtyczka cairo do GStreamera.
190
191%package -n gstreamer-dv
192Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 193Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 194Group: Libraries
844dbfcf 195Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
196
197%description -n gstreamer-dv
198Plugin for digital video support.
199
2929b21b
JR
200%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
201Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
202
203%package -n gstreamer-audiosink-esd
204Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 205Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 206Group: Libraries
844dbfcf 207Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
208Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
209Obsoletes: gstreamer-esound
210
211%description -n gstreamer-audiosink-esd
212Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
213
2929b21b
JR
214%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
215Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
216
217%package -n gstreamer-flac
218Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 219Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 220Group: Libraries
844dbfcf 221Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
222
223%description -n gstreamer-flac
224Plugin for the free FLAC lossless audio format.
225
2929b21b
JR
226%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
227Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 228
844dbfcf
JB
229%package -n gstreamer-gdkpixbuf
230Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 231Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
232Group: Libraries
233Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
234
235%description -n gstreamer-gdkpixbuf
236This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
237
2929b21b
JR
238%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
239Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
240gdkpixbuf.
241
242%package -n gstreamer-hal
243Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 244Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
245Group: Libraries
246Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
247
248%description -n gstreamer-hal
249GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
250
2929b21b
JR
251%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
252Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
253GStreamerem a HAL-em.
254
519aa733
JB
255%package -n gstreamer-ladspa
256Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 257Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 258Group: Libraries
844dbfcf 259Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
260
261%description -n gstreamer-ladspa
262Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
263
2929b21b
JR
264%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
265Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
266GStreamera.
267
268%package -n gstreamer-videosink-libcaca
269Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 270Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 271Group: Libraries
844dbfcf 272Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
273Provides: gstreamer-videosink = %{version}
274
275%description -n gstreamer-videosink-libcaca
276GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
277
2929b21b 278%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
279Wtyczka libcaca do GStreamera.
280
281%package -n gstreamer-libpng
282Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 283Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
284Group: Libraries
285#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
286# for locales
287Requires: %{name} = %{version}-%{release}
288Requires: libpng >= 1.2.0
289
290%description -n gstreamer-libpng
291Plugin for encoding png images.
292
2929b21b
JR
293%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
294Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
295
296%package -n gstreamer-audiosink-oss
297Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 298Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 299Group: Libraries
844dbfcf 300#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
301# for locales
302Requires: %{name} = %{version}-%{release}
303Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
304Obsoletes: gstreamer-oss
305
306%description -n gstreamer-audiosink-oss
307Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
308found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
309
2929b21b
JR
310%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
311Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
312OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
313od OpenSound.
314
aae141a8
JB
315%package -n gstreamer-pulseaudio
316Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
317Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
318Group: Libraries
319Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
320Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
321Requires: pulseaudio >= 0.9.8
322Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
323Obsoletes: gstreamer-polypaudio
324
325%description -n gstreamer-pulseaudio
326GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
327
328%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
329Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
330
519aa733
JB
331%package -n gstreamer-raw1394
332Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 333Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
334Group: Libraries
335Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
336
337%description -n gstreamer-raw1394
338Plugin for digital video support using raw1394.
339
2929b21b
JR
340%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
341Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
342
343%package -n gstreamer-shout2
344Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 345Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
346Group: Libraries
347Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
348
349%description -n gstreamer-shout2
350GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
351
2929b21b
JR
352%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
353Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 354
4bfcc885
PZ
355%package -n gstreamer-soup
356Summary: GStreamer Soup plugin
357Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
358Group: Libraries
359Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
360
361%description -n gstreamer-soup
362GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
363
364%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
365Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
366Soup.
367
519aa733
JB
368%package -n gstreamer-speex
369Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 370Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 371Group: Libraries
844dbfcf 372#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
373Requires: speex >= 1:1.1.6
374
375%description -n gstreamer-speex
376GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
377
2929b21b
JR
378%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
379Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 380
844dbfcf
JB
381%package -n gstreamer-taglib
382Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 383Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
384Group: Libraries
385Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
386
387%description -n gstreamer-taglib
388GStreamer tag writing plugin based on taglib.
389
2929b21b
JR
390%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
391Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 392
519aa733
JB
393%package -n gstreamer-video-effects
394Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 395Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
396Group: Libraries
397# for locales in jpeg module
398Requires: %{name} = %{version}-%{release}
399
400%description -n gstreamer-video-effects
401GStreamer video effects plugins.
402
2929b21b
JR
403%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
404Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
405
406%package -n gstreamer-visualisation
407Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 408Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
409Group: Libraries
410Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
411
412%description -n gstreamer-visualisation
413Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 414monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 415
2929b21b
JR
416%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
417Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 418monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 419
844dbfcf
JB
420%package -n gstreamer-ximagesrc
421Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 422Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
423Group: Libraries
424Requires: %{name} = %{version}-%{release}
425
426%description -n gstreamer-ximagesrc
427GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
428
2929b21b
JR
429%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
430Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
431Xlib.
432
359ebc48
AM
433%package -n gstreamer-wavpack
434Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
435Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
436Group: Libraries
437Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
438
439%description -n gstreamer-wavpack
440Plugin for lossless Wavpack audio format.
441
442%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
443Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
444
519aa733
JB
445%prep
446%setup -q -n %{gstname}-%{version}
447%patch0 -p1
448%patch1 -p1
449
450%build
451%{__libtoolize}
452%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
453%{__autoconf}
454%{__autoheader}
455%{__automake}
456%configure \
457 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
458 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
459 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
460 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
5537c970 461 --enable-experimental \
133ea663 462 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
4bfcc885 463 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 464 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 465 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 466 --disable-static \
2172819b 467 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
468 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
469
470%{__make}
471
472%install
473rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
474
475%{__make} install \
476 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
477
478# We don't need plugins' *.la files
479rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
480
481%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
482
483%clean
484rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
485
519aa733
JB
486%post -n gstreamer-GConf
487%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
488
489%preun -n gstreamer-GConf
490%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
491
492%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
493%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 494%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
519aa733 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
359ebc48 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
844dbfcf 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
aae141a8 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
519aa733 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
359ebc48 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
aae141a8 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733
JB
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
519aa733 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
2172819b
MB
524
525%if %{with apidocs}
526%files apidocs
527%defattr(644,root,root,755)
519aa733 528%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 529%endif
519aa733
JB
530
531%if %{with gconf}
532%files -n gstreamer-GConf
533%defattr(644,root,root,755)
534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 535%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
536%endif
537
538##
539## Plugins
540##
541
542%if %{with aalib}
543%files -n gstreamer-videosink-aa
544%defattr(644,root,root,755)
545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
546%endif
547
548%files -n gstreamer-audio-effects-good
549%defattr(644,root,root,755)
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
554
555%files -n gstreamer-audio-formats
556%defattr(644,root,root,755)
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
560
561%if %{with cairo}
562%files -n gstreamer-cairo
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
565%endif
566
567%files -n gstreamer-dv
568%defattr(644,root,root,755)
569%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
570
571%files -n gstreamer-audiosink-esd
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
574
575%files -n gstreamer-flac
576%defattr(644,root,root,755)
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
578
844dbfcf
JB
579%files -n gstreamer-gdkpixbuf
580%defattr(644,root,root,755)
581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
582
583%files -n gstreamer-hal
584%defattr(644,root,root,755)
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
586
cd23ae8b 587# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
588#%if %{with ladspa}
589#%files -n gstreamer-ladspa
590#%defattr(644,root,root,755)
591#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
592#%endif
593
594%if %{with caca}
595%files -n gstreamer-videosink-libcaca
596%defattr(644,root,root,755)
597%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
598%endif
599
600%files -n gstreamer-libpng
601%defattr(644,root,root,755)
602%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
603
604%files -n gstreamer-audiosink-oss
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
607
aae141a8
JB
608%files -n gstreamer-pulseaudio
609%defattr(644,root,root,755)
610%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
611
519aa733
JB
612%files -n gstreamer-raw1394
613%defattr(644,root,root,755)
614%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
615
616%files -n gstreamer-shout2
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
619
4bfcc885
PZ
620%if %{with soup}
621%files -n gstreamer-soup
622%defattr(644,root,root,755)
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
624%endif
625
519aa733
JB
626%if %{with speex}
627%files -n gstreamer-speex
628%defattr(644,root,root,755)
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
630%endif
631
844dbfcf
JB
632%files -n gstreamer-taglib
633%defattr(644,root,root,755)
634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
635
519aa733
JB
636%files -n gstreamer-video-effects
637%defattr(644,root,root,755)
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
642
643%files -n gstreamer-visualisation
644%defattr(644,root,root,755)
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 649
359ebc48
AM
650%if %{with wavpack}
651%files -n gstreamer-wavpack
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
654%endif
655
844dbfcf
JB
656%files -n gstreamer-ximagesrc
657%defattr(644,root,root,755)
658%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.2752 seconds and 4 git commands to generate.