- updated to 1.0
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733 1#
87bf42ec
ŁK
2# TODO:
3# Cairo plugin has not been ported yet. Temporary commented out.
4#
519aa733
JB
5# Conditional build:
6%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 7%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733 8%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
87bf42ec 9## %bcond_without cairo # don't build cairo plugin
d99b8ce4 10%bcond_without jack # don't build JACK audio plugin
4bfcc885 11%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 12%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 13%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
a5d314f0 14
519aa733 15%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec
ŁK
16%define major_ver 1.0
17%define gst_req_ver 1.0.0
18%define gstpb_req_ver 1.0.0
a5d314f0 19
99ab54c6 20%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 21Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 22Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 23Name: gstreamer-plugins-good
87bf42ec 24Version: 1.0.0
818d997b 25Release: 1
aae141a8 26License: LGPL v2+
519aa733 27Group: Libraries
818d997b 28Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
87bf42ec 29# Source0-md5: f711832cd8a9b033eb424fabe89ca9d1
623bf853 30URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
87bf42ec
ŁK
31BuildRequires: autoconf >= 2.62
32BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 33BuildRequires: docbook-dtd412-xml
bbbf358f 34BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
59467759 35BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
87bf42ec 36BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 37BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 38BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
39BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
40%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 41BuildRequires: libtool >= 1.4
87bf42ec 42BuildRequires: orc-devel >= 0.4.16
519aa733 43BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 44BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 45BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
46BuildRequires: tar >= 1:1.22
47BuildRequires: xz
519aa733
JB
48##
49## plugins
50##
51%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 52BuildRequires: bzip2-devel
87bf42ec
ŁK
53## %{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
54## %{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 55BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 56BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
d99b8ce4 57%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
58BuildRequires: libavc1394-devel
59%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
60BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 61BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
62BuildRequires: libjpeg-devel
63BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 64BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 65BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
87bf42ec 66%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.26.1}
844dbfcf
JB
67# for taglib
68BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 69BuildRequires: libv4l-devel
29cbea58 70BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
818d997b 71BuildRequires: pulseaudio-devel >= 1.0
519aa733 72%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759
JB
73BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
74BuildRequires: udev-glib-devel >= 143
359ebc48 75%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
76BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
77BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
78BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 80BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 81BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 82Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 83Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 84Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec 85Requires: orc >= 0.4.16
519aa733
JB
86Obsoletes: gstreamer-avi
87Obsoletes: gstreamer-flx
88Obsoletes: gstreamer-matroska
89Obsoletes: gstreamer-mixer
90Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 91Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
92Obsoletes: gstreamer-rtp
93Obsoletes: gstreamer-udp
d4ac49d8
PG
94%if %{without esd}
95Obsoletes: gstreamer-audiosink-esd
96%endif
49ba75d8 97Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
98BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
99
87bf42ec 100%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
101
102%description
103GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
104which operate on media data. Applications using this library can do
105anything from real-time sound processing to playing videos, and just
106about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
107that new data types or processing capabilities can be added simply by
108installing new plugins.
109
2929b21b
JR
110%description -l pl.UTF-8
111GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
112grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
113tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
114rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
115mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
116nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 117
2172819b
MB
118%package apidocs
119Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
120Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
121Group: Documentation
122Requires: gtk-doc-common
123
124%description apidocs
125Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
126
127%description apidocs -l pl.UTF-8
128Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
129GStreamer.
130
359ebc48 131## ## Plugins ##
519aa733
JB
132
133%package -n gstreamer-videosink-aa
134Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 135Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
136Group: Libraries
137Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
138Provides: gstreamer-videosink = %{version}
139Obsoletes: gstreamer-aalib
140
141%description -n gstreamer-videosink-aa
142Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
143
2929b21b
JR
144%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
145Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
146
147%package -n gstreamer-audio-effects-good
148Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 149Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 150Group: Libraries
844dbfcf 151Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 152Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
153
154%description -n gstreamer-audio-effects-good
155Good GStreamer audio effects plugins.
156
2929b21b
JR
157%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
158Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
159
160%package -n gstreamer-audio-formats
161Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 162Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 163Group: Libraries
844dbfcf 164#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
165# for locales in wavparse module
166Requires: %{name} = %{version}-%{release}
167
168%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
169Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
170type.
519aa733 171
2929b21b
JR
172%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
173Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 174
87bf42ec
ŁK
175## %package -n gstreamer-cairo
176## Summary: GStreamer cairo plugin
177## Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
178## Group: Libraries
179## Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
180##
181## %description -n gstreamer-cairo
182## GStreamer cairo plugin.
183##
184## %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
185## Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
186
187%package -n gstreamer-dv
188Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 189Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 190Group: Libraries
844dbfcf 191Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
192
193%description -n gstreamer-dv
194Plugin for digital video support.
195
2929b21b
JR
196%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
197Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 198
519aa733
JB
199%package -n gstreamer-flac
200Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 201Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 202Group: Libraries
844dbfcf 203Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 204Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
205
206%description -n gstreamer-flac
207Plugin for the free FLAC lossless audio format.
208
2929b21b
JR
209%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
210Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 211
844dbfcf
JB
212%package -n gstreamer-gdkpixbuf
213Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 214Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
215Group: Libraries
216Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
217
218%description -n gstreamer-gdkpixbuf
219This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
220
2929b21b
JR
221%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
222Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
223gdkpixbuf.
224
d99b8ce4
JB
225%package -n gstreamer-jack
226Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
227Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 228Group: Libraries
844dbfcf 229Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 230Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 231
d99b8ce4
JB
232%description -n gstreamer-jack
233Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 234
d99b8ce4
JB
235%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
236Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
237
238%package -n gstreamer-videosink-libcaca
239Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 240Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 241Group: Libraries
844dbfcf 242Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
243Provides: gstreamer-videosink = %{version}
244
245%description -n gstreamer-videosink-libcaca
246GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
247
2929b21b 248%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
249Wtyczka libcaca do GStreamera.
250
251%package -n gstreamer-libpng
252Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 253Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
254Group: Libraries
255#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
256# for locales
257Requires: %{name} = %{version}-%{release}
258Requires: libpng >= 1.2.0
259
260%description -n gstreamer-libpng
261Plugin for encoding png images.
262
2929b21b
JR
263%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
264Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
265
266%package -n gstreamer-audiosink-oss
267Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 268Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 269Group: Libraries
844dbfcf 270#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
271# for locales
272Requires: %{name} = %{version}-%{release}
273Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
274Obsoletes: gstreamer-oss
275
276%description -n gstreamer-audiosink-oss
277Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
278found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
279
2929b21b
JR
280%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
281Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
282OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
283od OpenSound.
284
aae141a8
JB
285%package -n gstreamer-pulseaudio
286Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
287Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
288Group: Libraries
289Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
290Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
818d997b 291Requires: pulseaudio >= 1.0
aae141a8 292Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 293Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
294Obsoletes: gstreamer-polypaudio
295
296%description -n gstreamer-pulseaudio
297GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
298
299%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
300Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
301
519aa733
JB
302%package -n gstreamer-raw1394
303Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 304Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
305Group: Libraries
306Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
307
308%description -n gstreamer-raw1394
309Plugin for digital video support using raw1394.
310
2929b21b
JR
311%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
312Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
313
314%package -n gstreamer-shout2
315Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 316Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
317Group: Libraries
318Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
319
320%description -n gstreamer-shout2
321GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
322
2929b21b
JR
323%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
324Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 325
4bfcc885
PZ
326%package -n gstreamer-soup
327Summary: GStreamer Soup plugin
328Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
329Group: Libraries
330Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
87bf42ec 331Requires: libsoup >= 2.26.1
4bfcc885
PZ
332
333%description -n gstreamer-soup
334GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
335
336%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
337Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
338Soup.
339
519aa733
JB
340%package -n gstreamer-speex
341Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 342Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 343Group: Libraries
844dbfcf 344#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
345Requires: speex >= 1:1.1.6
346
347%description -n gstreamer-speex
348GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
349
2929b21b
JR
350%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
351Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 352
844dbfcf
JB
353%package -n gstreamer-taglib
354Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 355Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
356Group: Libraries
357Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 358Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
359
360%description -n gstreamer-taglib
361GStreamer tag writing plugin based on taglib.
362
2929b21b
JR
363%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
364Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 365
59467759
JB
366%package -n gstreamer-v4l2
367Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
368Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
369Group: Libraries
370Requires: %{name} = %{version}-%{release}
371Requires: udev-glib >= 143
372
373%description -n gstreamer-v4l2
374GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
375
376%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
377Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
378
519aa733
JB
379%package -n gstreamer-video-effects
380Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 381Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
382Group: Libraries
383# for locales in jpeg module
384Requires: %{name} = %{version}-%{release}
385
386%description -n gstreamer-video-effects
387GStreamer video effects plugins.
388
2929b21b
JR
389%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
390Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
391
392%package -n gstreamer-visualisation
393Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 394Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
395Group: Libraries
396Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
397
398%description -n gstreamer-visualisation
399Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 400monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 401
2929b21b
JR
402%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
403Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 404monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 405
844dbfcf
JB
406%package -n gstreamer-ximagesrc
407Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 408Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
409Group: Libraries
410Requires: %{name} = %{version}-%{release}
411
412%description -n gstreamer-ximagesrc
413GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
414
2929b21b
JR
415%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
416Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
417Xlib.
418
359ebc48
AM
419%package -n gstreamer-wavpack
420Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
421Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
422Group: Libraries
423Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 424Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
425
426%description -n gstreamer-wavpack
427Plugin for lossless Wavpack audio format.
428
429%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
430Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
431
519aa733
JB
432%prep
433%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
434
435%build
436%{__libtoolize}
437%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
438%{__autoconf}
439%{__autoheader}
440%{__automake}
441%configure \
442 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
443 --disable-silent-rules \
444 --disable-static \
445 --enable-experimental \
519aa733 446 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 447 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
448 %{!?with_jack:--disable-jack} \
449 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 450 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 451 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 452 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
453 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
454 --enable-orc \
519aa733
JB
455 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
456
457%{__make}
458
459%install
460rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
461
462%{__make} install \
463 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
464
465# We don't need plugins' *.la files
59467759 466%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 467
87bf42ec 468%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
469
470%clean
471rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
472
87bf42ec 473%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 474%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 475%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
476%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
477%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 478%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 479%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
480%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
481%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
482%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
e2934287 483%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
484%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
485%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 486%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 487%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 488%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 489%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 490%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 491%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 492%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 493%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
508%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
509%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
510
511%if %{with apidocs}
512%files apidocs
513%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 514%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
515%endif
516
517##
518## Plugins
519##
520
521%if %{with aalib}
522%files -n gstreamer-videosink-aa
523%defattr(644,root,root,755)
524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
525%endif
526
527%files -n gstreamer-audio-effects-good
528%defattr(644,root,root,755)
529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
533
534%files -n gstreamer-audio-formats
535%defattr(644,root,root,755)
536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
540
87bf42ec
ŁK
541## %if %{with cairo}
542## %files -n gstreamer-cairo
543## %defattr(644,root,root,755)
544## %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
545## %endif
519aa733
JB
546
547%files -n gstreamer-dv
548%defattr(644,root,root,755)
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
550
519aa733
JB
551%files -n gstreamer-flac
552%defattr(644,root,root,755)
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
554
844dbfcf
JB
555%files -n gstreamer-gdkpixbuf
556%defattr(644,root,root,755)
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
558
d99b8ce4
JB
559%if %{with jack}
560%files -n gstreamer-jack
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
563%endif
564
519aa733
JB
565%if %{with caca}
566%files -n gstreamer-videosink-libcaca
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
569%endif
570
571%files -n gstreamer-libpng
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
574
575%files -n gstreamer-audiosink-oss
576%defattr(644,root,root,755)
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
578
aae141a8
JB
579%files -n gstreamer-pulseaudio
580%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 582
519aa733
JB
583%files -n gstreamer-raw1394
584%defattr(644,root,root,755)
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
586
587%files -n gstreamer-shout2
588%defattr(644,root,root,755)
589%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
590
4bfcc885
PZ
591%if %{with soup}
592%files -n gstreamer-soup
593%defattr(644,root,root,755)
594%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
595%endif
596
519aa733
JB
597%if %{with speex}
598%files -n gstreamer-speex
599%defattr(644,root,root,755)
600%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
601%endif
602
844dbfcf
JB
603%files -n gstreamer-taglib
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
606
59467759
JB
607%files -n gstreamer-v4l2
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
610
519aa733
JB
611%files -n gstreamer-video-effects
612%defattr(644,root,root,755)
613%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
614%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
616
617%files -n gstreamer-visualisation
618%defattr(644,root,root,755)
619%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
621%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 623
359ebc48
AM
624%if %{with wavpack}
625%files -n gstreamer-wavpack
626%defattr(644,root,root,755)
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
628%endif
629
844dbfcf
JB
630%files -n gstreamer-ximagesrc
631%defattr(644,root,root,755)
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.19853 seconds and 4 git commands to generate.