]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- added apidocs bcond and subpackage
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
d4436036 7%bcond_without cdio # don't build cdio plugin
519aa733 8%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 9%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
519aa733
JB
10%bcond_without speex # don't build speex plugin
11#
12%define gstname gst-plugins-good
13%define gst_major_ver 0.10
133ea663
JB
14%define gst_req_ver 0.10.10.1
15%define gstpb_req_ver 0.10.10.1
519aa733
JB
16#
17Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 18Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 19Name: gstreamer-plugins-good
133ea663 20Version: 0.10.5
2172819b 21Release: 2
519aa733
JB
22License: LGPL
23Group: Libraries
24Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
133ea663 25# Source0-md5: c45fc9ace9feb4d3df32da0a6d262d84
519aa733
JB
26Patch0: %{name}-bashish.patch
27Patch1: %{name}-libcaca.patch
133ea663 28Patch2: %{name}-flac.patch
623bf853 29URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 30BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 31BuildRequires: automake >= 1.5
34f159cd 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
2172819b 35%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
34f159cd 36BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
29cbea58 37BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
38BuildRequires: libtool >= 1.4
39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
40BuildRequires: python >= 2.1
41BuildRequires: python-PyXML
42BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
43##
44## plugins
45##
29cbea58 46%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 48%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 49BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 50BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 51BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 52BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
53%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
54BuildRequires: libavc1394-devel
55%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
d4436036 56%{?with_cdio:BuildRequires: libcdio-devel >= 0.71}
519aa733 57BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 58BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 61BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 62BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
844dbfcf
JB
63# for taglib
64BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 65BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
519aa733 66%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf
JB
67BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
68BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
69BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
70BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
71BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
72BuildRequires: zlib-devel
73Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 74Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
75Obsoletes: gstreamer-avi
76Obsoletes: gstreamer-flx
77Obsoletes: gstreamer-matroska
78Obsoletes: gstreamer-mixer
79Obsoletes: gstreamer-navigation
80Obsoletes: gstreamer-rtp
81Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
82Obsoletes: gstreamer-v4l2
83Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
84BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
85
86%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
87
88%description
89GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
90which operate on media data. Applications using this library can do
91anything from real-time sound processing to playing videos, and just
92about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
93that new data types or processing capabilities can be added simply by
94installing new plugins.
95
2929b21b
JR
96%description -l pl.UTF-8
97GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
98grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
99tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
100rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
101mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
102nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 103
2172819b
MB
104%package apidocs
105Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
106Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
107Group: Documentation
108Requires: gtk-doc-common
109
110%description apidocs
111Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
112
113%description apidocs -l pl.UTF-8
114Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
115GStreamer.
116
519aa733
JB
117%package -n gstreamer-GConf
118Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 119Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
120Group: Libraries
121Requires(post,preun): GConf2
122Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
123Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
124
125%description -n gstreamer-GConf
126Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
127used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
128
2929b21b
JR
129%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
130Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
131dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733
JB
132
133##
134## Plugins
135##
136
137%package -n gstreamer-videosink-aa
138Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 139Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
140Group: Libraries
141Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
142Provides: gstreamer-videosink = %{version}
143Obsoletes: gstreamer-aalib
144
145%description -n gstreamer-videosink-aa
146Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
147
2929b21b
JR
148%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
149Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
150
151%package -n gstreamer-audio-effects-good
152Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 153Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 154Group: Libraries
844dbfcf 155Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 156Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
157
158%description -n gstreamer-audio-effects-good
159Good GStreamer audio effects plugins.
160
2929b21b
JR
161%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
162Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
163
164%package -n gstreamer-audio-formats
165Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 166Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 167Group: Libraries
844dbfcf 168#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
169# for locales in wavparse module
170Requires: %{name} = %{version}-%{release}
171
172%description -n gstreamer-audio-formats
173Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3 type.
174
2929b21b
JR
175%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
176Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
177
178%package -n gstreamer-cairo
179Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 180Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
181Group: Libraries
182Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
183
184%description -n gstreamer-cairo
185GStreamer cairo plugin.
186
2929b21b 187%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
188Wtyczka cairo do GStreamera.
189
d4436036
JB
190%package -n gstreamer-cdio
191Summary: GStreamer plugin for CD audio input using libcdio
b4b37edd 192Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera odtwarzająca płyty CD-Audio przy użyciu libcdio
d4436036 193Group: Libraries
844dbfcf 194Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d4436036
JB
195Requires: libcdio >= 0.71
196
197%description -n gstreamer-cdio
198Plugin for playing audio tracks using libcdio under GStreamer.
199
2929b21b
JR
200%description -n gstreamer-cdio -l pl.UTF-8
201Wtyczka do odtwarzania ścieżek dźwiękowych pod GStreamerem za pomocą
d4436036
JB
202libcdio.
203
519aa733
JB
204%package -n gstreamer-dv
205Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 206Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 207Group: Libraries
844dbfcf 208Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
209
210%description -n gstreamer-dv
211Plugin for digital video support.
212
2929b21b
JR
213%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
214Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
215
216%package -n gstreamer-audiosink-esd
217Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 218Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 219Group: Libraries
844dbfcf 220Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
221Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
222Obsoletes: gstreamer-esound
223
224%description -n gstreamer-audiosink-esd
225Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
226
2929b21b
JR
227%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
228Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
229
230%package -n gstreamer-flac
231Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 232Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 233Group: Libraries
844dbfcf 234Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
235
236%description -n gstreamer-flac
237Plugin for the free FLAC lossless audio format.
238
2929b21b
JR
239%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
240Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 241
844dbfcf
JB
242%package -n gstreamer-gdkpixbuf
243Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 244Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
245Group: Libraries
246Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
247
248%description -n gstreamer-gdkpixbuf
249This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
250
2929b21b
JR
251%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
252Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
253gdkpixbuf.
254
255%package -n gstreamer-hal
256Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 257Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
258Group: Libraries
259Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
260
261%description -n gstreamer-hal
262GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
263
2929b21b
JR
264%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
265Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
266GStreamerem a HAL-em.
267
519aa733
JB
268%package -n gstreamer-ladspa
269Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 270Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 271Group: Libraries
844dbfcf 272Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
273
274%description -n gstreamer-ladspa
275Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
276
2929b21b
JR
277%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
278Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
279GStreamera.
280
281%package -n gstreamer-videosink-libcaca
282Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 283Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 284Group: Libraries
844dbfcf 285Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
286Provides: gstreamer-videosink = %{version}
287
288%description -n gstreamer-videosink-libcaca
289GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
290
2929b21b 291%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
292Wtyczka libcaca do GStreamera.
293
294%package -n gstreamer-libpng
295Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 296Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
297Group: Libraries
298#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
299# for locales
300Requires: %{name} = %{version}-%{release}
301Requires: libpng >= 1.2.0
302
303%description -n gstreamer-libpng
304Plugin for encoding png images.
305
2929b21b
JR
306%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
307Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
308
309%package -n gstreamer-audiosink-oss
310Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 311Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 312Group: Libraries
844dbfcf 313#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
314# for locales
315Requires: %{name} = %{version}-%{release}
316Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
317Obsoletes: gstreamer-oss
318
319%description -n gstreamer-audiosink-oss
320Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
321found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
322
2929b21b
JR
323%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
324Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
325OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
326od OpenSound.
327
328%package -n gstreamer-raw1394
329Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 330Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
331Group: Libraries
332Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
333
334%description -n gstreamer-raw1394
335Plugin for digital video support using raw1394.
336
2929b21b
JR
337%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
338Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
339
340%package -n gstreamer-shout2
341Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 342Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
343Group: Libraries
344Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
345
346%description -n gstreamer-shout2
347GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
348
2929b21b
JR
349%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
350Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733
JB
351
352%package -n gstreamer-speex
353Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 354Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 355Group: Libraries
844dbfcf 356#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
357Requires: speex >= 1:1.1.6
358
359%description -n gstreamer-speex
360GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
361
2929b21b
JR
362%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
363Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 364
844dbfcf
JB
365%package -n gstreamer-taglib
366Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 367Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
368Group: Libraries
369Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
370
371%description -n gstreamer-taglib
372GStreamer tag writing plugin based on taglib.
373
2929b21b
JR
374%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
375Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 376
519aa733
JB
377%package -n gstreamer-video-effects
378Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 379Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
380Group: Libraries
381# for locales in jpeg module
382Requires: %{name} = %{version}-%{release}
383
384%description -n gstreamer-video-effects
385GStreamer video effects plugins.
386
2929b21b
JR
387%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
388Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
389
390%package -n gstreamer-visualisation
391Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 392Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
393Group: Libraries
394Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
395
396%description -n gstreamer-visualisation
397Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
398smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope and synaesthesia.
399
2929b21b
JR
400%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
401Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
519aa733
JB
402smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope i synaesthesia.
403
844dbfcf
JB
404%package -n gstreamer-ximagesrc
405Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 406Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
407Group: Libraries
408Requires: %{name} = %{version}-%{release}
409
410%description -n gstreamer-ximagesrc
411GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
412
2929b21b
JR
413%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
414Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
415Xlib.
416
519aa733
JB
417%prep
418%setup -q -n %{gstname}-%{version}
419%patch0 -p1
420%patch1 -p1
133ea663 421%patch2 -p1
519aa733
JB
422
423%build
424%{__libtoolize}
425%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
426%{__autoconf}
427%{__autoheader}
428%{__automake}
429%configure \
430 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
431 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
432 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
433 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d4436036 434 %{!?with_cdio:--disable-cdio} \
5537c970 435 --enable-experimental \
133ea663 436 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
519aa733
JB
437 %{!?with_speex:--disable-speex} \
438 --disable-static \
2172819b 439 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
440 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
441
442%{__make}
443
444%install
445rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
446
447%{__make} install \
448 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
449
450# We don't need plugins' *.la files
451rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
452
453%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
454
455%clean
456rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
457
519aa733
JB
458%post -n gstreamer-GConf
459%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
460
461%preun -n gstreamer-GConf
462%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
463
464%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
465%defattr(644,root,root,755)
466%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
467%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
468%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 469%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 470%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 471%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
472%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
473%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
474%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
475%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
476%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 477%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733
JB
478%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
479%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
480%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
481%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
482%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
483%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
484%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 485%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 486%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733
JB
487%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
488%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
2172819b
MB
489
490%if %{with apidocs}
491%files apidocs
492%defattr(644,root,root,755)
519aa733 493%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 494%endif
519aa733
JB
495
496%if %{with gconf}
497%files -n gstreamer-GConf
498%defattr(644,root,root,755)
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 500%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
501%endif
502
503##
504## Plugins
505##
506
507%if %{with aalib}
508%files -n gstreamer-videosink-aa
509%defattr(644,root,root,755)
510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
511%endif
512
513%files -n gstreamer-audio-effects-good
514%defattr(644,root,root,755)
515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519
520%files -n gstreamer-audio-formats
521%defattr(644,root,root,755)
522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
525
526%if %{with cairo}
527%files -n gstreamer-cairo
528%defattr(644,root,root,755)
529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
530%endif
531
d4436036
JB
532%if %{with cdio}
533%files -n gstreamer-cdio
534%defattr(644,root,root,755)
535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcdio.so
536%endif
537
519aa733
JB
538%files -n gstreamer-dv
539%defattr(644,root,root,755)
540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
541
542%files -n gstreamer-audiosink-esd
543%defattr(644,root,root,755)
544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
545
546%files -n gstreamer-flac
547%defattr(644,root,root,755)
548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
549
844dbfcf
JB
550%files -n gstreamer-gdkpixbuf
551%defattr(644,root,root,755)
552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
553
554%files -n gstreamer-hal
555%defattr(644,root,root,755)
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
557
cd23ae8b 558# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
559#%if %{with ladspa}
560#%files -n gstreamer-ladspa
561#%defattr(644,root,root,755)
562#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
563#%endif
564
565%if %{with caca}
566%files -n gstreamer-videosink-libcaca
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
569%endif
570
571%files -n gstreamer-libpng
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
574
575%files -n gstreamer-audiosink-oss
576%defattr(644,root,root,755)
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
578
579%files -n gstreamer-raw1394
580%defattr(644,root,root,755)
581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
582
583%files -n gstreamer-shout2
584%defattr(644,root,root,755)
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
586
587%if %{with speex}
588%files -n gstreamer-speex
589%defattr(644,root,root,755)
590%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
591%endif
592
844dbfcf
JB
593%files -n gstreamer-taglib
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
596
519aa733
JB
597%files -n gstreamer-video-effects
598%defattr(644,root,root,755)
599%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
600%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
602%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
603
604%files -n gstreamer-visualisation
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
844dbfcf
JB
607
608%files -n gstreamer-ximagesrc
609%defattr(644,root,root,755)
610%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.129079 seconds and 4 git commands to generate.