]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.7
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
d4436036 7%bcond_without cdio # don't build cdio plugin
519aa733 8%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 9%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 10%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 11%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 12%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
519aa733
JB
13#
14%define gstname gst-plugins-good
15%define gst_major_ver 0.10
e2934287
PZ
16%define gst_req_ver 0.10.14
17%define gstpb_req_ver 0.10.14
519aa733
JB
18#
19Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 20Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 21Name: gstreamer-plugins-good
4bfcc885 22Version: 0.10.8
359ebc48 23Release: 1
519aa733
JB
24License: LGPL
25Group: Libraries
26Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
4bfcc885 27# Source0-md5: 32414def093652d8281f3708ccaf086b
519aa733
JB
28Patch0: %{name}-bashish.patch
29Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 30URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 31BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 32BuildRequires: automake >= 1.5
34f159cd 33BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 34BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 35BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 36BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 37%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 38BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
39BuildRequires: libtool >= 1.4
40BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
41BuildRequires: python >= 2.1
42BuildRequires: python-PyXML
43BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
44##
45## plugins
46##
29cbea58 47%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 48%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 49%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 50BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 51BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 52BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 53BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
54%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
55BuildRequires: libavc1394-devel
56%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
d4436036 57%{?with_cdio:BuildRequires: libcdio-devel >= 0.71}
519aa733 58BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 59BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
60BuildRequires: libjpeg-devel
61BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 62BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 63BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 64%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
65# for taglib
66BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 67BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
519aa733 68%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 69BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 70%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
71BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
72BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
73BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
74BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
75BuildRequires: zlib-devel
76Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 77Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
78Obsoletes: gstreamer-avi
79Obsoletes: gstreamer-flx
80Obsoletes: gstreamer-matroska
81Obsoletes: gstreamer-mixer
82Obsoletes: gstreamer-navigation
83Obsoletes: gstreamer-rtp
84Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
85Obsoletes: gstreamer-v4l2
86Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
87BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
88
89%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
90
91%description
92GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
93which operate on media data. Applications using this library can do
94anything from real-time sound processing to playing videos, and just
95about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
96that new data types or processing capabilities can be added simply by
97installing new plugins.
98
2929b21b
JR
99%description -l pl.UTF-8
100GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
101grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
102tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
103rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
104mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
105nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 106
2172819b
MB
107%package apidocs
108Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
109Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
110Group: Documentation
111Requires: gtk-doc-common
112
113%description apidocs
114Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
115
116%description apidocs -l pl.UTF-8
117Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
118GStreamer.
119
519aa733
JB
120%package -n gstreamer-GConf
121Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 122Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
123Group: Libraries
124Requires(post,preun): GConf2
125Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
126Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
127
128%description -n gstreamer-GConf
129Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
130used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
131
2929b21b
JR
132%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
133Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
134dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 135
359ebc48 136## ## Plugins ##
519aa733
JB
137
138%package -n gstreamer-videosink-aa
139Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 140Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
141Group: Libraries
142Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
143Provides: gstreamer-videosink = %{version}
144Obsoletes: gstreamer-aalib
145
146%description -n gstreamer-videosink-aa
147Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
148
2929b21b
JR
149%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
150Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
151
152%package -n gstreamer-audio-effects-good
153Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 154Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 155Group: Libraries
844dbfcf 156Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 157Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
158
159%description -n gstreamer-audio-effects-good
160Good GStreamer audio effects plugins.
161
2929b21b
JR
162%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
163Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
164
165%package -n gstreamer-audio-formats
166Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 167Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 168Group: Libraries
844dbfcf 169#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
170# for locales in wavparse module
171Requires: %{name} = %{version}-%{release}
172
173%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
174Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
175type.
519aa733 176
2929b21b
JR
177%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
178Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
179
180%package -n gstreamer-cairo
181Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 182Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
183Group: Libraries
184Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
185
186%description -n gstreamer-cairo
187GStreamer cairo plugin.
188
2929b21b 189%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
190Wtyczka cairo do GStreamera.
191
d4436036
JB
192%package -n gstreamer-cdio
193Summary: GStreamer plugin for CD audio input using libcdio
b4b37edd 194Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera odtwarzająca płyty CD-Audio przy użyciu libcdio
d4436036 195Group: Libraries
844dbfcf 196Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d4436036
JB
197Requires: libcdio >= 0.71
198
199%description -n gstreamer-cdio
200Plugin for playing audio tracks using libcdio under GStreamer.
201
2929b21b
JR
202%description -n gstreamer-cdio -l pl.UTF-8
203Wtyczka do odtwarzania ścieżek dźwiękowych pod GStreamerem za pomocą
d4436036
JB
204libcdio.
205
519aa733
JB
206%package -n gstreamer-dv
207Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 208Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 209Group: Libraries
844dbfcf 210Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
211
212%description -n gstreamer-dv
213Plugin for digital video support.
214
2929b21b
JR
215%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
216Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
217
218%package -n gstreamer-audiosink-esd
219Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 220Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 221Group: Libraries
844dbfcf 222Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
223Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
224Obsoletes: gstreamer-esound
225
226%description -n gstreamer-audiosink-esd
227Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
228
2929b21b
JR
229%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
230Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
231
232%package -n gstreamer-flac
233Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 234Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 235Group: Libraries
844dbfcf 236Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
237
238%description -n gstreamer-flac
239Plugin for the free FLAC lossless audio format.
240
2929b21b
JR
241%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
242Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 243
844dbfcf
JB
244%package -n gstreamer-gdkpixbuf
245Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 246Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
247Group: Libraries
248Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
249
250%description -n gstreamer-gdkpixbuf
251This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
252
2929b21b
JR
253%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
254Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
255gdkpixbuf.
256
257%package -n gstreamer-hal
258Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 259Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
260Group: Libraries
261Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
262
263%description -n gstreamer-hal
264GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
265
2929b21b
JR
266%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
267Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
268GStreamerem a HAL-em.
269
519aa733
JB
270%package -n gstreamer-ladspa
271Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 272Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 273Group: Libraries
844dbfcf 274Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
275
276%description -n gstreamer-ladspa
277Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
278
2929b21b
JR
279%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
280Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
281GStreamera.
282
283%package -n gstreamer-videosink-libcaca
284Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 285Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 286Group: Libraries
844dbfcf 287Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
288Provides: gstreamer-videosink = %{version}
289
290%description -n gstreamer-videosink-libcaca
291GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
292
2929b21b 293%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
294Wtyczka libcaca do GStreamera.
295
296%package -n gstreamer-libpng
297Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 298Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
299Group: Libraries
300#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
301# for locales
302Requires: %{name} = %{version}-%{release}
303Requires: libpng >= 1.2.0
304
305%description -n gstreamer-libpng
306Plugin for encoding png images.
307
2929b21b
JR
308%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
309Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
310
311%package -n gstreamer-audiosink-oss
312Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 313Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 314Group: Libraries
844dbfcf 315#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
316# for locales
317Requires: %{name} = %{version}-%{release}
318Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
319Obsoletes: gstreamer-oss
320
321%description -n gstreamer-audiosink-oss
322Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
323found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
324
2929b21b
JR
325%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
326Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
327OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
328od OpenSound.
329
330%package -n gstreamer-raw1394
331Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 332Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
333Group: Libraries
334Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
335
336%description -n gstreamer-raw1394
337Plugin for digital video support using raw1394.
338
2929b21b
JR
339%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
340Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
341
342%package -n gstreamer-shout2
343Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 344Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
345Group: Libraries
346Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
347
348%description -n gstreamer-shout2
349GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
350
2929b21b
JR
351%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
352Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 353
4bfcc885
PZ
354%package -n gstreamer-soup
355Summary: GStreamer Soup plugin
356Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
357Group: Libraries
358Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
359
360%description -n gstreamer-soup
361GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
362
363%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
364Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
365Soup.
366
519aa733
JB
367%package -n gstreamer-speex
368Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 369Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 370Group: Libraries
844dbfcf 371#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
372Requires: speex >= 1:1.1.6
373
374%description -n gstreamer-speex
375GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
376
2929b21b
JR
377%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
378Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 379
844dbfcf
JB
380%package -n gstreamer-taglib
381Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 382Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
383Group: Libraries
384Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
385
386%description -n gstreamer-taglib
387GStreamer tag writing plugin based on taglib.
388
2929b21b
JR
389%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
390Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 391
519aa733
JB
392%package -n gstreamer-video-effects
393Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 394Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
395Group: Libraries
396# for locales in jpeg module
397Requires: %{name} = %{version}-%{release}
398
399%description -n gstreamer-video-effects
400GStreamer video effects plugins.
401
2929b21b
JR
402%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
403Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
404
405%package -n gstreamer-visualisation
406Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 407Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
408Group: Libraries
409Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
410
411%description -n gstreamer-visualisation
412Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
413smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope and synaesthesia.
414
2929b21b
JR
415%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
416Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
519aa733
JB
417smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope i synaesthesia.
418
844dbfcf
JB
419%package -n gstreamer-ximagesrc
420Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 421Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
422Group: Libraries
423Requires: %{name} = %{version}-%{release}
424
425%description -n gstreamer-ximagesrc
426GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
427
2929b21b
JR
428%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
429Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
430Xlib.
431
359ebc48
AM
432%package -n gstreamer-wavpack
433Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
434Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
435Group: Libraries
436Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
437
438%description -n gstreamer-wavpack
439Plugin for lossless Wavpack audio format.
440
441%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
442Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
443
519aa733
JB
444%prep
445%setup -q -n %{gstname}-%{version}
446%patch0 -p1
447%patch1 -p1
448
449%build
450%{__libtoolize}
451%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
452%{__autoconf}
453%{__autoheader}
454%{__automake}
455%configure \
456 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
457 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
458 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
459 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d4436036 460 %{!?with_cdio:--disable-cdio} \
5537c970 461 --enable-experimental \
133ea663 462 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
4bfcc885 463 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 464 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 465 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 466 --disable-static \
2172819b 467 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
468 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
469
470%{__make}
471
472%install
473rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
474
475%{__make} install \
476 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
477
478# We don't need plugins' *.la files
479rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
480
481%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
482
483%clean
484rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
485
519aa733
JB
486%post -n gstreamer-GConf
487%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
488
489%preun -n gstreamer-GConf
490%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
491
492%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
493%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 494%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
519aa733 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
359ebc48 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
844dbfcf 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733
JB
508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
359ebc48 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
e2934287 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
359ebc48 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
519aa733
JB
515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
e2934287 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
519aa733 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
519aa733 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
2172819b
MB
524
525%if %{with apidocs}
526%files apidocs
527%defattr(644,root,root,755)
519aa733 528%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 529%endif
519aa733
JB
530
531%if %{with gconf}
532%files -n gstreamer-GConf
533%defattr(644,root,root,755)
534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 535%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
536%endif
537
538##
539## Plugins
540##
541
542%if %{with aalib}
543%files -n gstreamer-videosink-aa
544%defattr(644,root,root,755)
545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
546%endif
547
548%files -n gstreamer-audio-effects-good
549%defattr(644,root,root,755)
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
554
555%files -n gstreamer-audio-formats
556%defattr(644,root,root,755)
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
560
561%if %{with cairo}
562%files -n gstreamer-cairo
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
565%endif
566
d4436036
JB
567%if %{with cdio}
568%files -n gstreamer-cdio
569%defattr(644,root,root,755)
570%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcdio.so
571%endif
572
519aa733
JB
573%files -n gstreamer-dv
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
576
577%files -n gstreamer-audiosink-esd
578%defattr(644,root,root,755)
579%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
580
581%files -n gstreamer-flac
582%defattr(644,root,root,755)
583%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
584
844dbfcf
JB
585%files -n gstreamer-gdkpixbuf
586%defattr(644,root,root,755)
587%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
588
589%files -n gstreamer-hal
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
592
cd23ae8b 593# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
594#%if %{with ladspa}
595#%files -n gstreamer-ladspa
596#%defattr(644,root,root,755)
597#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
598#%endif
599
600%if %{with caca}
601%files -n gstreamer-videosink-libcaca
602%defattr(644,root,root,755)
603%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
604%endif
605
606%files -n gstreamer-libpng
607%defattr(644,root,root,755)
608%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
609
610%files -n gstreamer-audiosink-oss
611%defattr(644,root,root,755)
612%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
613
614%files -n gstreamer-raw1394
615%defattr(644,root,root,755)
616%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
617
618%files -n gstreamer-shout2
619%defattr(644,root,root,755)
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
621
4bfcc885
PZ
622%if %{with soup}
623%files -n gstreamer-soup
624%defattr(644,root,root,755)
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
626%endif
627
519aa733
JB
628%if %{with speex}
629%files -n gstreamer-speex
630%defattr(644,root,root,755)
631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
632%endif
633
844dbfcf
JB
634%files -n gstreamer-taglib
635%defattr(644,root,root,755)
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
637
519aa733
JB
638%files -n gstreamer-video-effects
639%defattr(644,root,root,755)
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
644
645%files -n gstreamer-visualisation
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
844dbfcf 648
359ebc48
AM
649%if %{with wavpack}
650%files -n gstreamer-wavpack
651%defattr(644,root,root,755)
652%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
653%endif
654
844dbfcf
JB
655%files -n gstreamer-ximagesrc
656%defattr(644,root,root,755)
657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.244569 seconds and 4 git commands to generate.