]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.2.2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 # TODO: bump libvpx to 1.3.0 when available
2 #
3 # Conditional build:
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
6 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
7 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
8 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
9 %bcond_without  soup            # libsoup 2.4 http source plugin
10 %bcond_without  speex           # speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
12
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         major_ver       1.0
15 %define         gst_req_ver     1.2.0
16 %define         gstpb_req_ver   1.2.1
17
18 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
20 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
21 Name:           gstreamer-plugins-good
22 Version:        1.2.2
23 Release:        1
24 License:        LGPL v2+
25 Group:          Libraries
26 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
27 # Source0-md5:  f8a9be6c5362d13ee41b600c74e843f4
28 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
29 BuildRequires:  autoconf >= 2.68
30 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
31 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
32 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
33 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32
34 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
35 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
36 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
37 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
38 BuildRequires:  libtool >= 1.4
39 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
40 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
41 BuildRequires:  python >= 2.1
42 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
43 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
44 BuildRequires:  xz
45 ##
46 ## plugins
47 ##
48 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
49 BuildRequires:  bzip2-devel
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
51 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
52 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
53 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
54 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
55 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
56 BuildRequires:  libavc1394-devel
57 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
58 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
59 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
60 BuildRequires:  libjpeg-devel
61 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
62 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
63 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
64 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.38}
65 # for taglib
66 BuildRequires:  libstdc++-devel
67 BuildRequires:  libv4l-devel
68 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.1.0
69 #BuildRequires: libvpx-devel >= 1.3.0
70 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
71 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
72 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
73 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
74 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:143
75 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
76 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
80 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
81 BuildRequires:  zlib-devel
82 Requires:       glib2 >= 1:2.32
83 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
84 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
85 Requires:       orc >= 0.4.17
86 Obsoletes:      gstreamer-avi
87 Obsoletes:      gstreamer-flx
88 Obsoletes:      gstreamer-matroska
89 Obsoletes:      gstreamer-mixer
90 Obsoletes:      gstreamer-navigation
91 Obsoletes:      gstreamer-oss4
92 Obsoletes:      gstreamer-rtp
93 Obsoletes:      gstreamer-udp
94 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
95 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
96
97 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
98
99 %description
100 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
101 which operate on media data. Applications using this library can do
102 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
103 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
104 that new data types or processing capabilities can be added simply by
105 installing new plugins.
106
107 %description -l pl.UTF-8
108 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
109 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
110 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
111 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
112 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
113 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
114
115 %package apidocs
116 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
117 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
118 Group:          Documentation
119 Requires:       gtk-doc-common
120
121 %description apidocs
122 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
123
124 %description apidocs -l pl.UTF-8
125 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
126 GStreamer.
127
128 ## ## Plugins ##
129
130 %package -n gstreamer-videosink-aa
131 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
132 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
133 Group:          Libraries
134 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
135 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
136 Obsoletes:      gstreamer-aalib
137
138 %description -n gstreamer-videosink-aa
139 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
140
141 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
142 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
143
144 %package -n gstreamer-audio-effects-good
145 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
146 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
147 Group:          Libraries
148 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
149 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
150
151 %description -n gstreamer-audio-effects-good
152 Good GStreamer audio effects plugins.
153
154 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
155 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
156
157 %package -n gstreamer-audio-formats
158 Summary:        GStreamer audio format plugins
159 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
160 Group:          Libraries
161 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
162 # for locales in wavparse module
163 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
164
165 %description -n gstreamer-audio-formats
166 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
167 type.
168
169 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
170 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
171
172 %package -n gstreamer-cairo
173 Summary:        GStreamer cairo plugin
174 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
175 Group:          Libraries
176 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
177 Requires:       cairo >= 1.10.0
178 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
179
180 %description -n gstreamer-cairo
181 GStreamer cairo plugin.
182
183 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
184 Wtyczka cairo do GStreamera.
185
186 %package -n gstreamer-dv
187 Summary:        GStreamer dv plugin
188 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
189 Group:          Libraries
190 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
191 Requires:       libdv >= 0.104
192
193 %description -n gstreamer-dv
194 Plugin for digital video support.
195
196 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
197 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
198
199 %package -n gstreamer-flac
200 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
201 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
202 Group:          Libraries
203 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
204 Requires:       flac >= 1.1.4
205
206 %description -n gstreamer-flac
207 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
208
209 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
210 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
211
212 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
213 Summary:        GStreamer images input plugin
214 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
215 Group:          Libraries
216 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
217 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
218
219 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
220 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
221
222 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
223 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
224 gdkpixbuf.
225
226 %package -n gstreamer-jack
227 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
228 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
229 Group:          Libraries
230 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
231 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
232
233 %description -n gstreamer-jack
234 Plugin for the JACK professional sound server.
235
236 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
237 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
238
239 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
240 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
241 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
242 Group:          Libraries
243 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
244 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
245
246 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
247 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
248
249 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
250 Wtyczka libcaca do GStreamera.
251
252 %package -n gstreamer-libpng
253 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
254 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
255 Group:          Libraries
256 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
257 # for locales
258 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
259 Requires:       libpng >= 1.2.0
260
261 %description -n gstreamer-libpng
262 Plugin for encoding png images.
263
264 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
265 Wtyczka kodująca pliki png.
266
267 %package -n gstreamer-audiosink-oss
268 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
269 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
270 Group:          Libraries
271 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
272 # for locales
273 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
274 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
275 Obsoletes:      gstreamer-oss
276
277 %description -n gstreamer-audiosink-oss
278 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
279 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
280
281 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
282 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
283 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
284 od OpenSound.
285
286 %package -n gstreamer-pulseaudio
287 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
288 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
289 Group:          Libraries
290 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
291 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
292 Requires:       pulseaudio >= 2.0
293 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
294 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
295 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
296
297 %description -n gstreamer-pulseaudio
298 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
299
300 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
301 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
302
303 %package -n gstreamer-raw1394
304 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
305 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
306 Group:          Libraries
307 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
308
309 %description -n gstreamer-raw1394
310 Plugin for digital video support using raw1394.
311
312 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
313 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
314
315 %package -n gstreamer-shout2
316 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
317 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
318 Group:          Libraries
319 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
320
321 %description -n gstreamer-shout2
322 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
323
324 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
325 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
326
327 %package -n gstreamer-soup
328 Summary:        GStreamer Soup plugin
329 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
330 Group:          Libraries
331 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
332 Requires:       libsoup >= 2.38
333
334 %description -n gstreamer-soup
335 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
336
337 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
338 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
339 Soup.
340
341 %package -n gstreamer-speex
342 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
343 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
344 Group:          Libraries
345 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
346 Requires:       speex >= 1:1.1.6
347
348 %description -n gstreamer-speex
349 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
350
351 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
352 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
353
354 %package -n gstreamer-taglib
355 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
356 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
357 Group:          Libraries
358 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
359 Requires:       taglib >= 1.5
360
361 %description -n gstreamer-taglib
362 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
363
364 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
365 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
366
367 %package -n gstreamer-v4l2
368 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
369 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
370 Group:          Libraries
371 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
372 Requires:       udev-glib >= 1:143
373
374 %description -n gstreamer-v4l2
375 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
376
377 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
378 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
379
380 %package -n gstreamer-video-effects
381 Summary:        GStreamer video effects plugins
382 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
383 Group:          Libraries
384 # for locales in jpeg module
385 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
386
387 %description -n gstreamer-video-effects
388 GStreamer video effects plugins.
389
390 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
391 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
392
393 %package -n gstreamer-visualisation
394 Summary:        GStreamer visualisations plugins
395 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
396 Group:          Libraries
397 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
398
399 %description -n gstreamer-visualisation
400 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
401 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
402
403 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
404 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
405 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
406
407 %package -n gstreamer-ximagesrc
408 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
409 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
410 Group:          Libraries
411 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
412
413 %description -n gstreamer-ximagesrc
414 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
415
416 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
417 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
418 Xlib.
419
420 %package -n gstreamer-vpx
421 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
422 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
423 Group:          Libraries
424 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
425 Requires:       libvpx >= 1.1.0
426 #Requires:      libvpx >= 1.3.0
427 Obsoletes:      gstreamer-vp8
428
429 %description -n gstreamer-vpx
430 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
431
432 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
433 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
434 biblioteki libvpx.
435
436 %package -n gstreamer-wavpack
437 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439 Group:          Libraries
440 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
441 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
442
443 %description -n gstreamer-wavpack
444 Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
449 %prep
450 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
451
452 %build
453 %{__libtoolize}
454 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455 %{__autoconf}
456 %{__autoheader}
457 %{__automake}
458 %configure \
459         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
460         --disable-silent-rules \
461         --disable-static \
462         --enable-experimental \
463         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
464         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
465         %{!?with_jack:--disable-jack} \
466         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
467         %{!?with_soup:--disable-soup} \
468         %{!?with_speex:--disable-speex} \
469         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
470         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
471         --enable-orc \
472         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
473
474 %{__make}
475
476 %install
477 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
478
479 %{__make} install \
480         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482 # We don't need plugins' *.la files
483 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
484
485 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
486
487 %clean
488 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
489
490 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
491 %defattr(644,root,root,755)
492 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
493 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
494 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
495 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
496 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
526 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
527 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
528
529 %if %{with apidocs}
530 %files apidocs
531 %defattr(644,root,root,755)
532 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
533 %endif
534
535 ##
536 ## Plugins
537 ##
538
539 %if %{with aalib}
540 %files -n gstreamer-videosink-aa
541 %defattr(644,root,root,755)
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
543 %endif
544
545 %files -n gstreamer-audio-effects-good
546 %defattr(644,root,root,755)
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
551
552 %files -n gstreamer-audio-formats
553 %defattr(644,root,root,755)
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
558
559 %if %{with cairo}
560 %files -n gstreamer-cairo
561 %defattr(644,root,root,755)
562 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
563 %endif
564
565 %files -n gstreamer-dv
566 %defattr(644,root,root,755)
567 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
568
569 %files -n gstreamer-flac
570 %defattr(644,root,root,755)
571 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
572
573 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
574 %defattr(644,root,root,755)
575 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
576
577 %if %{with jack}
578 %files -n gstreamer-jack
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
581 %endif
582
583 %if %{with caca}
584 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
585 %defattr(644,root,root,755)
586 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
587 %endif
588
589 %files -n gstreamer-libpng
590 %defattr(644,root,root,755)
591 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
592
593 %files -n gstreamer-audiosink-oss
594 %defattr(644,root,root,755)
595 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
596
597 %files -n gstreamer-pulseaudio
598 %defattr(644,root,root,755)
599 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
600
601 %files -n gstreamer-raw1394
602 %defattr(644,root,root,755)
603 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
604
605 %files -n gstreamer-shout2
606 %defattr(644,root,root,755)
607 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
608
609 %if %{with soup}
610 %files -n gstreamer-soup
611 %defattr(644,root,root,755)
612 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
613 %endif
614
615 %if %{with speex}
616 %files -n gstreamer-speex
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
619 %endif
620
621 %files -n gstreamer-taglib
622 %defattr(644,root,root,755)
623 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
624
625 %files -n gstreamer-v4l2
626 %defattr(644,root,root,755)
627 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
628
629 %files -n gstreamer-video-effects
630 %defattr(644,root,root,755)
631 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
634
635 %files -n gstreamer-visualisation
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
639 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
640 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
641
642 %files -n gstreamer-vpx
643 %defattr(644,root,root,755)
644 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
645
646 %if %{with wavpack}
647 %files -n gstreamer-wavpack
648 %defattr(644,root,root,755)
649 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
650 %endif
651
652 %files -n gstreamer-ximagesrc
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.422159 seconds and 3 git commands to generate.