- dropped plugin-revelation. It is no longer support and was removed
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
82f625bc 5Version: 3.3
d746ca4e 6Release: 5
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
882ef172 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10# Source0-md5: 0dc5574dc551c6356d8cddc6ce91739c
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
dbffd21e 13Patch1: %{name}-client-bashizm.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 15BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
16BuildRequires: asciidoc
17BuildRequires: cairo-devel
18BuildRequires: cmake >= 2.6
19BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 20BuildRequires: doxygen
489fc5b2 21BuildRequires: glib-devel
22BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: gperf
166fff07 24BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 25BuildRequires: libev-devel
82f625bc 26BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 27BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
28BuildRequires: lua51-devel
29BuildRequires: pango-devel
30BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 31BuildRequires: readline-devel
e216db54 32BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 33BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 34BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
caf25df0 35BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.5
e66c95bd
ZU
36BuildRequires: xmlto
37BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
39BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
40BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
41BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
dbffd21e 42Requires: dbus
43Requires: rlwrap
3f79079d 44Requires: startup-notification >= 0.10
caf25df0 45Requires: xcb-util >= 0.3.5
6703f79f 46Suggests: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
e66c95bd
ZU
47BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
48
e216db54 49%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
50
51%description
52awesome is a highly configurable, next generation framework window
53manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
54targeted at power user, developer and any people dealing with every
55day computing tasks and want to have fine-grained control on its
56graphical environment.
57
58%description -l hu.UTF-8
59awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
60az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
61célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
62számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
63felületén.
64
2aea91b8 65%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 66awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 67możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
68przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
69w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
70myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
71innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 72kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
73
e519f8ed
ZU
74%package doc
75Summary: awesome window manager API documentation
76Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 77Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 78Group: Documentation
e519f8ed
ZU
79
80%description doc
2aea91b8 81awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
82
83%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 84awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 85
2aea91b8 86%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 87Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 88
ab20464d
ZU
89%package example-config
90Summary: Example config for awesome window manager
91Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 92Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 93Group: Documentation
70e12a76 94Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
95Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
96Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
97Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
6703f79f 98Requires: %{name}-themes = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
99
100%description example-config
860cb08a
JB
101Example config for awesome window manager. It can be a good starting
102point for those people, who have never used awesome window manager
103before.
ab20464d
ZU
104
105%description example-config -l hu.UTF-8
106Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
107használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
108
441c252e 109%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 110Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
111jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1123.x.
441c252e 113
ab20464d
ZU
114%package plugin-awful
115Summary: awful plugin for awesome window manager
116Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 117Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d 118Group: X11/Window Managers
70e12a76 119Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
120
121%description plugin-awful
b6bb5576
JB
122AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
123manager.
ab20464d
ZU
124
125%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 126AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 127
441c252e 128%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
129AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
130awesome.
441c252e 131
ab20464d 132%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
133Summary: Theme library for awesome window manager
134Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
135Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 136Group: X11/Window Managers
70e12a76 137Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 138Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
139
140%description plugin-beautiful
441c252e 141Theme library for awesome window manager.
ab20464d 142
441c252e 143%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
144Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
145
146%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 147Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 148
f4579953
ZU
149%package plugin-invaders
150Summary: Awesome Invaders game
151Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 152Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 153Group: X11/Window Managers
70e12a76 154Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 155Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
156Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
157Requires: ImageMagick
158
159%description plugin-invaders
160Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 161Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
162
163%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
164Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
165megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
166
441c252e 167%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
168Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 169Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 170
f4579953 171%package plugin-naughty
441c252e 172Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 173Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 174Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 175Group: X11/Window Managers
70e12a76 176Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 177Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
178Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
179
180%description plugin-naughty
181Naughty is a lua library that implements popup notifications for
182awesome3.
183
184%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
185Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
186awesome3-ban.
187
441c252e 188%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 189Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 190powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
191
ab20464d 192%package plugin-tabulous
441c252e 193Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 194Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 195Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d 196Group: X11/Window Managers
70e12a76 197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
198
199%description plugin-tabulous
441c252e 200Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
201
202%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 203Tab-ok awesome-hoz.
204
205%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 206Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 207
6703f79f
ZU
208%package plugin-telak
209Summary: Root window image display library
210Summary(hu.UTF-8): Root ablak kezeléséhez könyvtár
dbffd21e 211Summary(pl.UTF-8): Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
6703f79f
ZU
212Group: X11/Window Managers
213Requires: %{name} = %{version}-%{release}
214Requires: lua-socket
215
216%description plugin-telak
217Root window image display library.
218
219%description plugin-telak -l hu.UTF-8
220Root ablak kezeléséhez könyvtár.
221
dbffd21e 222%description plugin-telak -l pl.UTF-8
223Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
224
6703f79f
ZU
225%package themes
226Summary: Themes for awesome window manager
227Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz
dbffd21e 228Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6703f79f
ZU
229Group: X11/Window Managers
230Requires: %{name} = %{version}-%{release}
231
232%description themes
233Themes for awesome window manager.
234
235%description themes -l hu.UTF-8
236Témák az awesome ablakkezelőhöz.
237
dbffd21e 238%description themes -l pl.UTF-8
239Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
240
e66c95bd 241%prep
882ef172 242%setup -q
e66c95bd 243%patch0 -p1
dbffd21e 244%patch1 -p1
e66c95bd
ZU
245
246%build
a043f8d3
ER
247%cmake \
248 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
249 -DPREFIX=%{_prefix} \
250 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
251 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
252 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
253%{__make}
254
255%install
256rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
257install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
258install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
259
260%{__make} install \
261 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
262install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 263
6703f79f
ZU
264for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
265 %{__rm} ${file}
266done
e66c95bd
ZU
267
268%clean
269rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
270
271%files
272%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
273%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
274%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
275%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
276%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
277%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
278%dir %{_datadir}/%{name}/lib
279%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d 280%dir %{_datadir}/%{name}
ab20464d 281%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
282%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
283%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 284%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 285%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
286
287%files doc
288%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 289%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 290
ab20464d
ZU
291%files example-config
292%defattr(644,root,root,755)
293%dir %{_sysconfdir}/xdg
294%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
295%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
296
ab20464d
ZU
297%files plugin-awful
298%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
299%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
300%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
6703f79f 301%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
0e6d8b9d 302%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
ab20464d 303
ab20464d
ZU
304%files plugin-beautiful
305%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
306%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
307%{_datadir}/awesome/themes
308
6703f79f
ZU
309%files themes
310%defattr(644,root,root,755)
311%dir %{_datadir}/awesome/themes
312%{_datadir}/awesome/themes/default
313%{_datadir}/awesome/themes/sky
314
f4579953
ZU
315%files plugin-invaders
316%defattr(644,root,root,755)
317%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
318%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
319%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
320
f4579953
ZU
321%files plugin-naughty
322%defattr(644,root,root,755)
323%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
324
ab20464d
ZU
325%files plugin-tabulous
326%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 327%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
6703f79f
ZU
328
329%files plugin-telak
330%defattr(644,root,root,755)
331%{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.142934 seconds and 4 git commands to generate.