]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- x32 rebuild
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7 7%bcond_without jack # JACK audio plugin
7c30bde7 8%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
9%bcond_without speex # speex plugin
10%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 11
519aa733 12%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 13%define major_ver 1.0
7c30bde7
JB
14%define gst_req_ver 1.4.0
15%define gstpb_req_ver 1.4.0
a5d314f0 16
99ab54c6 17%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 18Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 19Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 20Name: gstreamer-plugins-good
07d4c338 21Version: 1.4.5
d0fa8a99 22Release: 2
aae141a8 23License: LGPL v2+
519aa733 24Group: Libraries
818d997b 25Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
07d4c338 26# Source0-md5: eaf1a6daf73749bc423feac301d60038
623bf853 27URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
2c026b27 28BuildRequires: autoconf >= 2.68
87bf42ec 29BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 30BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 31BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
87bf42ec 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
35BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
36%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 37BuildRequires: libtool >= 1.4
2c026b27 38BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 40BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
42BuildRequires: tar >= 1:1.22
43BuildRequires: xz
519aa733
JB
44##
45## plugins
46##
47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 48BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 49%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 51BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 52BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 53BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
d99b8ce4 54%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
55BuildRequires: libavc1394-devel
56%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
57BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 58BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 61BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 62BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
7c30bde7 63%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.40}
844dbfcf
JB
64# for taglib
65BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 66BuildRequires: libv4l-devel
b24c82b2 67BuildRequires: libvpx-devel >= 1.3.0
2c026b27 68BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 69%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 70BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
7c30bde7 71BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
359ebc48 72%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
73BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
74BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
76BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 77BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 78BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 79Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 80Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 81Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 82Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
83Obsoletes: gstreamer-avi
84Obsoletes: gstreamer-flx
85Obsoletes: gstreamer-matroska
86Obsoletes: gstreamer-mixer
87Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 88Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
89Obsoletes: gstreamer-rtp
90Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 91Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
92BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
93
87bf42ec 94%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
95
96%description
97GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
98which operate on media data. Applications using this library can do
99anything from real-time sound processing to playing videos, and just
100about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
101that new data types or processing capabilities can be added simply by
102installing new plugins.
103
2929b21b
JR
104%description -l pl.UTF-8
105GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
106grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
107tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
108rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
109mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
110nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 111
2172819b
MB
112%package apidocs
113Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
114Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
115Group: Documentation
116Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
117%if "%{_rpmversion}" >= "5"
118BuildArch: noarch
119%endif
2172819b
MB
120
121%description apidocs
122Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
123
124%description apidocs -l pl.UTF-8
125Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
126GStreamer.
127
359ebc48 128## ## Plugins ##
519aa733
JB
129
130%package -n gstreamer-videosink-aa
131Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 132Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
133Group: Libraries
134Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
135Provides: gstreamer-videosink = %{version}
136Obsoletes: gstreamer-aalib
137
138%description -n gstreamer-videosink-aa
139Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
140
2929b21b
JR
141%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
142Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
143
144%package -n gstreamer-audio-effects-good
145Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 146Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 147Group: Libraries
844dbfcf 148Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 149Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
150
151%description -n gstreamer-audio-effects-good
152Good GStreamer audio effects plugins.
153
2929b21b
JR
154%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
155Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
156
157%package -n gstreamer-audio-formats
158Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 159Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 160Group: Libraries
844dbfcf 161#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
162# for locales in wavparse module
163Requires: %{name} = %{version}-%{release}
164
165%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
166Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
167type.
519aa733 168
2929b21b
JR
169%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
170Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 171
207603e7
JB
172%package -n gstreamer-cairo
173Summary: GStreamer cairo plugin
174Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
175Group: Libraries
62ae3ec1 176Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 177Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 178Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
207603e7
JB
179
180%description -n gstreamer-cairo
181GStreamer cairo plugin.
182
183%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
184Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
185
186%package -n gstreamer-dv
187Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 188Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 189Group: Libraries
844dbfcf 190Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 191Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
192
193%description -n gstreamer-dv
194Plugin for digital video support.
195
2929b21b
JR
196%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
197Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 198
519aa733
JB
199%package -n gstreamer-flac
200Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 201Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 202Group: Libraries
59467759 203Requires: flac >= 1.1.4
48248d0b 204Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
205
206%description -n gstreamer-flac
207Plugin for the free FLAC lossless audio format.
208
2929b21b
JR
209%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
210Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 211
844dbfcf
JB
212%package -n gstreamer-gdkpixbuf
213Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 214Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 215Group: Libraries
c2020cc0 216Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf
JB
217Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
218
219%description -n gstreamer-gdkpixbuf
220This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
221
2929b21b
JR
222%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
223Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
224gdkpixbuf.
225
d99b8ce4
JB
226%package -n gstreamer-jack
227Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
228Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 229Group: Libraries
844dbfcf 230Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 231Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 232
d99b8ce4
JB
233%description -n gstreamer-jack
234Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 235
d99b8ce4
JB
236%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
237Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
238
239%package -n gstreamer-videosink-libcaca
240Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 241Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 242Group: Libraries
844dbfcf 243Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
244Provides: gstreamer-videosink = %{version}
245
246%description -n gstreamer-videosink-libcaca
247GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
248
2929b21b 249%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
250Wtyczka libcaca do GStreamera.
251
252%package -n gstreamer-libpng
253Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 254Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
255Group: Libraries
256#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
257# for locales
258Requires: %{name} = %{version}-%{release}
259Requires: libpng >= 1.2.0
260
261%description -n gstreamer-libpng
262Plugin for encoding png images.
263
2929b21b
JR
264%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
265Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
266
267%package -n gstreamer-audiosink-oss
268Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 269Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 270Group: Libraries
844dbfcf 271#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
272# for locales
273Requires: %{name} = %{version}-%{release}
274Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
275Obsoletes: gstreamer-oss
276
277%description -n gstreamer-audiosink-oss
278Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
279found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
280
2929b21b
JR
281%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
282Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
283OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
284od OpenSound.
285
aae141a8
JB
286%package -n gstreamer-pulseaudio
287Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
288Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
289Group: Libraries
290Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
291Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 292Requires: pulseaudio >= 2.0
7d3fb33f 293Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 294Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
295Obsoletes: gstreamer-polypaudio
296
297%description -n gstreamer-pulseaudio
298GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
299
300%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
301Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
302
519aa733
JB
303%package -n gstreamer-raw1394
304Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 305Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
306Group: Libraries
307Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
308
309%description -n gstreamer-raw1394
310Plugin for digital video support using raw1394.
311
2929b21b
JR
312%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
313Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
314
315%package -n gstreamer-shout2
316Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 317Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
318Group: Libraries
319Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
320
321%description -n gstreamer-shout2
322GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
323
2929b21b
JR
324%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
325Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 326
4bfcc885
PZ
327%package -n gstreamer-soup
328Summary: GStreamer Soup plugin
329Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
330Group: Libraries
331Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
7c30bde7 332Requires: libsoup >= 2.40
4bfcc885
PZ
333
334%description -n gstreamer-soup
335GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
336
337%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
338Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
339Soup.
340
519aa733
JB
341%package -n gstreamer-speex
342Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 343Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 344Group: Libraries
844dbfcf 345#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
346Requires: speex >= 1:1.1.6
347
348%description -n gstreamer-speex
349GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
350
2929b21b
JR
351%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
352Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 353
844dbfcf
JB
354%package -n gstreamer-taglib
355Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 356Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
357Group: Libraries
358Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 359Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
360
361%description -n gstreamer-taglib
362GStreamer tag writing plugin based on taglib.
363
2929b21b
JR
364%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
365Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 366
59467759
JB
367%package -n gstreamer-v4l2
368Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
369Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
370Group: Libraries
371Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7c30bde7 372Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
373
374%description -n gstreamer-v4l2
375GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
376
377%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
378Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
379
519aa733
JB
380%package -n gstreamer-video-effects
381Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 382Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
383Group: Libraries
384# for locales in jpeg module
385Requires: %{name} = %{version}-%{release}
386
387%description -n gstreamer-video-effects
388GStreamer video effects plugins.
389
2929b21b
JR
390%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
391Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
392
393%package -n gstreamer-visualisation
394Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 395Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
396Group: Libraries
397Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
398
399%description -n gstreamer-visualisation
400Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 401monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 402
2929b21b
JR
403%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
404Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 405monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 406
844dbfcf
JB
407%package -n gstreamer-ximagesrc
408Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 409Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
410Group: Libraries
411Requires: %{name} = %{version}-%{release}
412
413%description -n gstreamer-ximagesrc
414GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
415
2929b21b
JR
416%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
417Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
418Xlib.
419
207603e7 420%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
421Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
422Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
423Group: Libraries
424Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
b24c82b2 425Requires: libvpx >= 1.3.0
20805e17 426Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
427
428%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 429GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
430
431%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 432Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
433biblioteki libvpx.
434
359ebc48
AM
435%package -n gstreamer-wavpack
436Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
437Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
438Group: Libraries
439Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 440Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
441
442%description -n gstreamer-wavpack
443Plugin for lossless Wavpack audio format.
444
445%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
446Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
447
519aa733
JB
448%prep
449%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
450
451%build
452%{__libtoolize}
453%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
454%{__autoconf}
455%{__autoheader}
456%{__automake}
457%configure \
458 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
459 --disable-silent-rules \
460 --disable-static \
461 --enable-experimental \
519aa733 462 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 463 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
464 %{!?with_jack:--disable-jack} \
465 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 466 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 467 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 468 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
469 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
470 --enable-orc \
519aa733
JB
471 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
472
473%{__make}
474
475%install
476rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
477
478%{__make} install \
479 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
480
481# We don't need plugins' *.la files
59467759 482%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 483
87bf42ec 484%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
485
486%clean
487rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
488
87bf42ec 489%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 490%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 491%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
492%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
493%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
525%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
526%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
527
528%if %{with apidocs}
529%files apidocs
530%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 531%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
532%endif
533
534##
535## Plugins
536##
537
538%if %{with aalib}
539%files -n gstreamer-videosink-aa
540%defattr(644,root,root,755)
541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
542%endif
543
544%files -n gstreamer-audio-effects-good
545%defattr(644,root,root,755)
546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
550
551%files -n gstreamer-audio-formats
552%defattr(644,root,root,755)
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
557
207603e7
JB
558%if %{with cairo}
559%files -n gstreamer-cairo
560%defattr(644,root,root,755)
561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
562%endif
519aa733
JB
563
564%files -n gstreamer-dv
565%defattr(644,root,root,755)
566%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
567
519aa733
JB
568%files -n gstreamer-flac
569%defattr(644,root,root,755)
570%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
571
844dbfcf
JB
572%files -n gstreamer-gdkpixbuf
573%defattr(644,root,root,755)
574%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
575
d99b8ce4
JB
576%if %{with jack}
577%files -n gstreamer-jack
578%defattr(644,root,root,755)
579%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
580%endif
581
519aa733
JB
582%if %{with caca}
583%files -n gstreamer-videosink-libcaca
584%defattr(644,root,root,755)
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
586%endif
587
588%files -n gstreamer-libpng
589%defattr(644,root,root,755)
590%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
591
592%files -n gstreamer-audiosink-oss
593%defattr(644,root,root,755)
594%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
595
aae141a8
JB
596%files -n gstreamer-pulseaudio
597%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 598%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 599
519aa733
JB
600%files -n gstreamer-raw1394
601%defattr(644,root,root,755)
602%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
603
604%files -n gstreamer-shout2
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
607
4bfcc885
PZ
608%if %{with soup}
609%files -n gstreamer-soup
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
612%endif
613
519aa733
JB
614%if %{with speex}
615%files -n gstreamer-speex
616%defattr(644,root,root,755)
617%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
618%endif
619
844dbfcf
JB
620%files -n gstreamer-taglib
621%defattr(644,root,root,755)
622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
623
59467759
JB
624%files -n gstreamer-v4l2
625%defattr(644,root,root,755)
626%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
627
519aa733
JB
628%files -n gstreamer-video-effects
629%defattr(644,root,root,755)
630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
633
634%files -n gstreamer-visualisation
635%defattr(644,root,root,755)
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 640
207603e7
JB
641%files -n gstreamer-vpx
642%defattr(644,root,root,755)
643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
644
359ebc48
AM
645%if %{with wavpack}
646%files -n gstreamer-wavpack
647%defattr(644,root,root,755)
648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
649%endif
650
844dbfcf
JB
651%files -n gstreamer-ximagesrc
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.433702 seconds and 4 git commands to generate.