- updated to 1.2.4
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7
JB
7%bcond_without jack # JACK audio plugin
8%bcond_without soup # libsoup 2.4 http source plugin
9%bcond_without speex # speex plugin
10%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 11
519aa733 12%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 13%define major_ver 1.0
b4747b5f 14%define gst_req_ver 1.2.0
a178a16f 15%define gstpb_req_ver 1.2.3
a5d314f0 16
99ab54c6 17%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 18Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 19Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 20Name: gstreamer-plugins-good
e77f2f26
JB
21Version: 1.2.4
22Release: 1
aae141a8 23License: LGPL v2+
519aa733 24Group: Libraries
818d997b 25Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
e77f2f26 26# Source0-md5: 8aac024ee0cd98b67a3066ad31d8c677
623bf853 27URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
2c026b27 28BuildRequires: autoconf >= 2.68
87bf42ec 29BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 30BuildRequires: docbook-dtd412-xml
59467759 31BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
87bf42ec 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
35BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
36%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 37BuildRequires: libtool >= 1.4
2c026b27 38BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 40BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
42BuildRequires: tar >= 1:1.22
43BuildRequires: xz
519aa733
JB
44##
45## plugins
46##
47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 48BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 49%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 51BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 52BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 53BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
d99b8ce4 54%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
55BuildRequires: libavc1394-devel
56%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
57BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 58BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 61BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 62BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
2c026b27 63%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.38}
844dbfcf
JB
64# for taglib
65BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 66BuildRequires: libv4l-devel
b24c82b2 67BuildRequires: libvpx-devel >= 1.3.0
29cbea58 68BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
2c026b27 69BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 70%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 71BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
207603e7 72BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:143
359ebc48 73%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
74BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
76BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
77BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 78BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 79BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 80Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 81Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 82Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 83Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
84Obsoletes: gstreamer-avi
85Obsoletes: gstreamer-flx
86Obsoletes: gstreamer-matroska
87Obsoletes: gstreamer-mixer
88Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 89Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
90Obsoletes: gstreamer-rtp
91Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 92Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
93BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
94
87bf42ec 95%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
96
97%description
98GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
99which operate on media data. Applications using this library can do
100anything from real-time sound processing to playing videos, and just
101about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
102that new data types or processing capabilities can be added simply by
103installing new plugins.
104
2929b21b
JR
105%description -l pl.UTF-8
106GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
107grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
108tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
109rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
110mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
111nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 112
2172819b
MB
113%package apidocs
114Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
115Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
116Group: Documentation
117Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
118%if "%{_rpmversion}" >= "5"
119BuildArch: noarch
120%endif
2172819b
MB
121
122%description apidocs
123Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
124
125%description apidocs -l pl.UTF-8
126Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
127GStreamer.
128
359ebc48 129## ## Plugins ##
519aa733
JB
130
131%package -n gstreamer-videosink-aa
132Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 133Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
134Group: Libraries
135Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
136Provides: gstreamer-videosink = %{version}
137Obsoletes: gstreamer-aalib
138
139%description -n gstreamer-videosink-aa
140Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
141
2929b21b
JR
142%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
143Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
144
145%package -n gstreamer-audio-effects-good
146Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 147Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 148Group: Libraries
844dbfcf 149Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 150Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
151
152%description -n gstreamer-audio-effects-good
153Good GStreamer audio effects plugins.
154
2929b21b
JR
155%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
156Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
157
158%package -n gstreamer-audio-formats
159Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 160Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 161Group: Libraries
844dbfcf 162#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
163# for locales in wavparse module
164Requires: %{name} = %{version}-%{release}
165
166%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
167Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
168type.
519aa733 169
2929b21b
JR
170%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
171Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 172
207603e7
JB
173%package -n gstreamer-cairo
174Summary: GStreamer cairo plugin
175Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
176Group: Libraries
62ae3ec1 177Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 178Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 179Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
207603e7
JB
180
181%description -n gstreamer-cairo
182GStreamer cairo plugin.
183
184%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
185Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
186
187%package -n gstreamer-dv
188Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 189Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 190Group: Libraries
844dbfcf 191Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 192Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
193
194%description -n gstreamer-dv
195Plugin for digital video support.
196
2929b21b
JR
197%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
198Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 199
519aa733
JB
200%package -n gstreamer-flac
201Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 202Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 203Group: Libraries
59467759 204Requires: flac >= 1.1.4
48248d0b 205Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
206
207%description -n gstreamer-flac
208Plugin for the free FLAC lossless audio format.
209
2929b21b
JR
210%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
211Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 212
844dbfcf
JB
213%package -n gstreamer-gdkpixbuf
214Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 215Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 216Group: Libraries
c2020cc0 217Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf
JB
218Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
219
220%description -n gstreamer-gdkpixbuf
221This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
222
2929b21b
JR
223%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
224Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
225gdkpixbuf.
226
d99b8ce4
JB
227%package -n gstreamer-jack
228Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
229Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 230Group: Libraries
844dbfcf 231Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 232Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 233
d99b8ce4
JB
234%description -n gstreamer-jack
235Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 236
d99b8ce4
JB
237%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
238Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
239
240%package -n gstreamer-videosink-libcaca
241Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 242Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 243Group: Libraries
844dbfcf 244Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
245Provides: gstreamer-videosink = %{version}
246
247%description -n gstreamer-videosink-libcaca
248GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
249
2929b21b 250%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
251Wtyczka libcaca do GStreamera.
252
253%package -n gstreamer-libpng
254Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 255Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
256Group: Libraries
257#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
258# for locales
259Requires: %{name} = %{version}-%{release}
260Requires: libpng >= 1.2.0
261
262%description -n gstreamer-libpng
263Plugin for encoding png images.
264
2929b21b
JR
265%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
266Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
267
268%package -n gstreamer-audiosink-oss
269Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 270Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 271Group: Libraries
844dbfcf 272#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
273# for locales
274Requires: %{name} = %{version}-%{release}
275Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
276Obsoletes: gstreamer-oss
277
278%description -n gstreamer-audiosink-oss
279Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
280found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
281
2929b21b
JR
282%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
283Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
284OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
285od OpenSound.
286
aae141a8
JB
287%package -n gstreamer-pulseaudio
288Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
289Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
290Group: Libraries
291Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
292Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 293Requires: pulseaudio >= 2.0
7d3fb33f 294Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 295Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
296Obsoletes: gstreamer-polypaudio
297
298%description -n gstreamer-pulseaudio
299GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
300
301%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
302Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
303
519aa733
JB
304%package -n gstreamer-raw1394
305Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 306Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
307Group: Libraries
308Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
309
310%description -n gstreamer-raw1394
311Plugin for digital video support using raw1394.
312
2929b21b
JR
313%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
314Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
315
316%package -n gstreamer-shout2
317Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 318Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
319Group: Libraries
320Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
321
322%description -n gstreamer-shout2
323GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
324
2929b21b
JR
325%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
326Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 327
4bfcc885
PZ
328%package -n gstreamer-soup
329Summary: GStreamer Soup plugin
330Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
331Group: Libraries
332Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
2c026b27 333Requires: libsoup >= 2.38
4bfcc885
PZ
334
335%description -n gstreamer-soup
336GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
337
338%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
339Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
340Soup.
341
519aa733
JB
342%package -n gstreamer-speex
343Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 344Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 345Group: Libraries
844dbfcf 346#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
347Requires: speex >= 1:1.1.6
348
349%description -n gstreamer-speex
350GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
351
2929b21b
JR
352%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
353Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 354
844dbfcf
JB
355%package -n gstreamer-taglib
356Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 357Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
358Group: Libraries
359Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 360Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
361
362%description -n gstreamer-taglib
363GStreamer tag writing plugin based on taglib.
364
2929b21b
JR
365%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
366Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 367
59467759
JB
368%package -n gstreamer-v4l2
369Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
370Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
371Group: Libraries
372Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207603e7 373Requires: udev-glib >= 1:143
59467759
JB
374
375%description -n gstreamer-v4l2
376GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
377
378%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
379Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
380
519aa733
JB
381%package -n gstreamer-video-effects
382Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 383Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
384Group: Libraries
385# for locales in jpeg module
386Requires: %{name} = %{version}-%{release}
387
388%description -n gstreamer-video-effects
389GStreamer video effects plugins.
390
2929b21b
JR
391%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
392Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
393
394%package -n gstreamer-visualisation
395Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 396Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
397Group: Libraries
398Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
399
400%description -n gstreamer-visualisation
401Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 402monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 403
2929b21b
JR
404%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
405Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 406monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 407
844dbfcf
JB
408%package -n gstreamer-ximagesrc
409Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 410Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
411Group: Libraries
412Requires: %{name} = %{version}-%{release}
413
414%description -n gstreamer-ximagesrc
415GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
416
2929b21b
JR
417%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
418Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
419Xlib.
420
207603e7 421%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
422Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
423Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
424Group: Libraries
425Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
b24c82b2 426Requires: libvpx >= 1.3.0
20805e17 427Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
428
429%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 430GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
431
432%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 433Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
434biblioteki libvpx.
435
359ebc48
AM
436%package -n gstreamer-wavpack
437Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439Group: Libraries
440Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 441Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
442
443%description -n gstreamer-wavpack
444Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
519aa733
JB
449%prep
450%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
451
452%build
453%{__libtoolize}
454%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455%{__autoconf}
456%{__autoheader}
457%{__automake}
458%configure \
459 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
460 --disable-silent-rules \
461 --disable-static \
462 --enable-experimental \
519aa733 463 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 464 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
465 %{!?with_jack:--disable-jack} \
466 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 467 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 468 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 469 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
470 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
471 --enable-orc \
519aa733
JB
472 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
473
474%{__make}
475
476%install
477rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
478
479%{__make} install \
480 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482# We don't need plugins' *.la files
59467759 483%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 484
87bf42ec 485%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
486
487%clean
488rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
489
87bf42ec 490%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 491%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 492%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
493%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
526%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
527%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
528
529%if %{with apidocs}
530%files apidocs
531%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 532%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
533%endif
534
535##
536## Plugins
537##
538
539%if %{with aalib}
540%files -n gstreamer-videosink-aa
541%defattr(644,root,root,755)
542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
543%endif
544
545%files -n gstreamer-audio-effects-good
546%defattr(644,root,root,755)
547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
551
552%files -n gstreamer-audio-formats
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
558
207603e7
JB
559%if %{with cairo}
560%files -n gstreamer-cairo
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
563%endif
519aa733
JB
564
565%files -n gstreamer-dv
566%defattr(644,root,root,755)
567%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
568
519aa733
JB
569%files -n gstreamer-flac
570%defattr(644,root,root,755)
571%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
572
844dbfcf
JB
573%files -n gstreamer-gdkpixbuf
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
576
d99b8ce4
JB
577%if %{with jack}
578%files -n gstreamer-jack
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
581%endif
582
519aa733
JB
583%if %{with caca}
584%files -n gstreamer-videosink-libcaca
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
587%endif
588
589%files -n gstreamer-libpng
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
592
593%files -n gstreamer-audiosink-oss
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
596
aae141a8
JB
597%files -n gstreamer-pulseaudio
598%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 599%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 600
519aa733
JB
601%files -n gstreamer-raw1394
602%defattr(644,root,root,755)
603%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
604
605%files -n gstreamer-shout2
606%defattr(644,root,root,755)
607%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
608
4bfcc885
PZ
609%if %{with soup}
610%files -n gstreamer-soup
611%defattr(644,root,root,755)
612%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
613%endif
614
519aa733
JB
615%if %{with speex}
616%files -n gstreamer-speex
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
619%endif
620
844dbfcf
JB
621%files -n gstreamer-taglib
622%defattr(644,root,root,755)
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
624
59467759
JB
625%files -n gstreamer-v4l2
626%defattr(644,root,root,755)
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
628
519aa733
JB
629%files -n gstreamer-video-effects
630%defattr(644,root,root,755)
631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
634
635%files -n gstreamer-visualisation
636%defattr(644,root,root,755)
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 641
207603e7
JB
642%files -n gstreamer-vpx
643%defattr(644,root,root,755)
644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
645
359ebc48
AM
646%if %{with wavpack}
647%files -n gstreamer-wavpack
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
650%endif
651
844dbfcf
JB
652%files -n gstreamer-ximagesrc
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.221783 seconds and 4 git commands to generate.