- up to 1.10.1
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7 7%bcond_without jack # JACK audio plugin
7c30bde7 8%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
9%bcond_without speex # speex plugin
10%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 11
519aa733 12%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 13%define major_ver 1.0
7240f26b
AM
14%define gst_req_ver 1.10.0
15%define gstpb_req_ver 1.10.1
a5d314f0 16
99ab54c6 17%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 18Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 19Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 20Name: gstreamer-plugins-good
7240f26b 21Version: 1.10.1
dca21395 22Release: 1
aae141a8 23License: LGPL v2+
519aa733 24Group: Libraries
dca21395 25Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
7240f26b 26# Source0-md5: 7d24b1412d49fa7bab763b35f4640abd
dca21395 27URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
ff7f1192
JB
28BuildRequires: autoconf >= 2.69
29BuildRequires: automake >= 1:1.14
5900243e 30BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 31BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
ee290314 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
35BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
36%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
ff7f1192 37BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
2c026b27 38BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 40BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
42BuildRequires: tar >= 1:1.22
43BuildRequires: xz
519aa733
JB
44##
45## plugins
46##
47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 48BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 49%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 51BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 52BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 53BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
d99b8ce4 54%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
55BuildRequires: libavc1394-devel
56%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
57BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 58BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 61BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 62BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 63%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
844dbfcf
JB
64# for taglib
65BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 66BuildRequires: libv4l-devel
dca21395 67BuildRequires: libvpx-devel >= 1.4.0
2c026b27 68BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 69%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 70BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
7c30bde7 71BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 72%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
73BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
74BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
76BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 77BuildRequires: zlib-devel
ee290314 78Requires: glib2 >= 1:2.40
519aa733 79Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 80Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 81Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
82Obsoletes: gstreamer-avi
83Obsoletes: gstreamer-flx
84Obsoletes: gstreamer-matroska
85Obsoletes: gstreamer-mixer
86Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 87Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
88Obsoletes: gstreamer-rtp
89Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 90Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
91BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
92
87bf42ec 93%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
94
95%description
96GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
97which operate on media data. Applications using this library can do
98anything from real-time sound processing to playing videos, and just
99about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
100that new data types or processing capabilities can be added simply by
101installing new plugins.
102
2929b21b
JR
103%description -l pl.UTF-8
104GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
105grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
106tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
107rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
108mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
109nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 110
2172819b
MB
111%package apidocs
112Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
113Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
114Group: Documentation
115Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
116%if "%{_rpmversion}" >= "5"
117BuildArch: noarch
118%endif
2172819b
MB
119
120%description apidocs
121Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
122
123%description apidocs -l pl.UTF-8
124Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
125GStreamer.
126
359ebc48 127## ## Plugins ##
519aa733
JB
128
129%package -n gstreamer-videosink-aa
130Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 131Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
132Group: Libraries
133Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 134Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
135Provides: gstreamer-videosink = %{version}
136Obsoletes: gstreamer-aalib
137
138%description -n gstreamer-videosink-aa
139Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
140
2929b21b
JR
141%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
142Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
143
144%package -n gstreamer-audio-effects-good
145Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 146Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 147Group: Libraries
e2d6e145 148Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 149Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 150Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
151
152%description -n gstreamer-audio-effects-good
153Good GStreamer audio effects plugins.
154
2929b21b
JR
155%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
156Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
157
158%package -n gstreamer-audio-formats
159Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 160Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 161Group: Libraries
e2d6e145
JB
162Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
163Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
164# for locales in wavparse module
165Requires: %{name} = %{version}-%{release}
166
167%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
168Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
169type.
519aa733 170
2929b21b
JR
171%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
172Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 173
207603e7
JB
174%package -n gstreamer-cairo
175Summary: GStreamer cairo plugin
176Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
177Group: Libraries
62ae3ec1 178Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 179Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 180Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 181Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7
JB
182
183%description -n gstreamer-cairo
184GStreamer cairo plugin.
185
186%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
187Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
188
189%package -n gstreamer-dv
190Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 191Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 192Group: Libraries
e2d6e145 193Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 194Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 195Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
196
197%description -n gstreamer-dv
198Plugin for digital video support.
199
2929b21b
JR
200%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
201Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 202
519aa733
JB
203%package -n gstreamer-flac
204Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 205Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 206Group: Libraries
59467759 207Requires: flac >= 1.1.4
e2d6e145 208Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
48248d0b 209Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
210
211%description -n gstreamer-flac
212Plugin for the free FLAC lossless audio format.
213
2929b21b
JR
214%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
215Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 216
844dbfcf
JB
217%package -n gstreamer-gdkpixbuf
218Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 219Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 220Group: Libraries
c2020cc0 221Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf 222Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 223Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf
JB
224
225%description -n gstreamer-gdkpixbuf
226This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
227
2929b21b
JR
228%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
229Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
230gdkpixbuf.
231
d99b8ce4
JB
232%package -n gstreamer-jack
233Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
234Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 235Group: Libraries
e2d6e145 236Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 237Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
e2d6e145 238# for locales
7f3ab26b 239Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 240Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 241
d99b8ce4
JB
242%description -n gstreamer-jack
243Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 244
d99b8ce4
JB
245%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
246Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
247
248%package -n gstreamer-videosink-libcaca
249Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 250Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 251Group: Libraries
e2d6e145 252Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 253Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
254Provides: gstreamer-videosink = %{version}
255
256%description -n gstreamer-videosink-libcaca
257GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
258
2929b21b 259%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
260Wtyczka libcaca do GStreamera.
261
262%package -n gstreamer-libpng
263Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 264Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 265Group: Libraries
e2d6e145
JB
266Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
267Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
268# for locales
269Requires: %{name} = %{version}-%{release}
270Requires: libpng >= 1.2.0
271
272%description -n gstreamer-libpng
273Plugin for encoding png images.
274
2929b21b
JR
275%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
276Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
277
278%package -n gstreamer-audiosink-oss
279Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 280Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 281Group: Libraries
e2d6e145
JB
282Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
283Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
284# for locales
285Requires: %{name} = %{version}-%{release}
286Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
287Obsoletes: gstreamer-oss
288
289%description -n gstreamer-audiosink-oss
290Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
291found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
292
2929b21b
JR
293%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
294Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
295OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
296od OpenSound.
297
aae141a8
JB
298%package -n gstreamer-pulseaudio
299Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
300Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
301Group: Libraries
302Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
303Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 304Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
305# for locales
306Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 307Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 308Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
309Obsoletes: gstreamer-polypaudio
310
311%description -n gstreamer-pulseaudio
312GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
313
314%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
315Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
316
519aa733
JB
317%package -n gstreamer-raw1394
318Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 319Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
320Group: Libraries
321Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
322
323%description -n gstreamer-raw1394
324Plugin for digital video support using raw1394.
325
2929b21b
JR
326%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
327Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
328
329%package -n gstreamer-shout2
330Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 331Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
332Group: Libraries
333Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145
JB
334# for locales
335Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
336
337%description -n gstreamer-shout2
338GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
339
2929b21b
JR
340%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
341Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 342
4bfcc885
PZ
343%package -n gstreamer-soup
344Summary: GStreamer Soup plugin
345Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
346Group: Libraries
e2d6e145
JB
347Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
348Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ee290314 349Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
350# for locales
351Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
352
353%description -n gstreamer-soup
354GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
355
356%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
357Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
358Soup.
359
519aa733
JB
360%package -n gstreamer-speex
361Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 362Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 363Group: Libraries
e2d6e145
JB
364Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
365Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
366Requires: speex >= 1:1.1.6
367
368%description -n gstreamer-speex
369GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
370
2929b21b
JR
371%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
372Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 373
844dbfcf
JB
374%package -n gstreamer-taglib
375Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 376Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
377Group: Libraries
378Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 379Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 380Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
381
382%description -n gstreamer-taglib
383GStreamer tag writing plugin based on taglib.
384
2929b21b
JR
385%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
386Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 387
59467759
JB
388%package -n gstreamer-v4l2
389Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
390Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
391Group: Libraries
392Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e2d6e145
JB
393Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
394Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
7c30bde7 395Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
396
397%description -n gstreamer-v4l2
398GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
399
400%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
401Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
402
519aa733
JB
403%package -n gstreamer-video-effects
404Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 405Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 406Group: Libraries
e2d6e145
JB
407Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
408Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
409# for locales in jpeg module
410Requires: %{name} = %{version}-%{release}
411
412%description -n gstreamer-video-effects
413GStreamer video effects plugins.
414
2929b21b
JR
415%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
416Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
417
418%package -n gstreamer-visualisation
419Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 420Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
421Group: Libraries
422Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 423Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
424
425%description -n gstreamer-visualisation
426Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 427monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 428
2929b21b
JR
429%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
430Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 431monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 432
207603e7 433%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
434Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
435Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
436Group: Libraries
437Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 438Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
dca21395 439Requires: libvpx >= 1.4.0
20805e17 440Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
441
442%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 443GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
444
445%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 446Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
447biblioteki libvpx.
448
359ebc48
AM
449%package -n gstreamer-wavpack
450Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
451Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
452Group: Libraries
453Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 454Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ff7f1192 455Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
456
457%description -n gstreamer-wavpack
458Plugin for lossless Wavpack audio format.
459
460%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
461Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
462
e2d6e145
JB
463%package -n gstreamer-ximagesrc
464Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
465Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
466Group: Libraries
467Requires: %{name} = %{version}-%{release}
468Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
469Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
470
471%description -n gstreamer-ximagesrc
472GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
473
474%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
475Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
476Xlib.
477
519aa733
JB
478%prep
479%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
480
481%build
482%{__libtoolize}
483%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
484%{__autoconf}
485%{__autoheader}
486%{__automake}
487%configure \
488 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
489 --disable-silent-rules \
490 --disable-static \
491 --enable-experimental \
519aa733 492 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 493 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
494 %{!?with_jack:--disable-jack} \
495 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 496 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 497 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 498 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
499 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
500 --enable-orc \
519aa733
JB
501 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
502
503%{__make}
504
505%install
506rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
507
508%{__make} install \
509 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
510
511# We don't need plugins' *.la files
59467759 512%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 513
87bf42ec 514%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
515
516%clean
517rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
518
87bf42ec 519%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 520%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 521%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
555%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
556%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
557
558%if %{with apidocs}
559%files apidocs
560%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 561%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
562%endif
563
564##
565## Plugins
566##
567
568%if %{with aalib}
569%files -n gstreamer-videosink-aa
570%defattr(644,root,root,755)
571%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
572%endif
573
574%files -n gstreamer-audio-effects-good
575%defattr(644,root,root,755)
576%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
578%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
579%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
580
581%files -n gstreamer-audio-formats
582%defattr(644,root,root,755)
583%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 584%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
587
207603e7
JB
588%if %{with cairo}
589%files -n gstreamer-cairo
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
592%endif
519aa733
JB
593
594%files -n gstreamer-dv
595%defattr(644,root,root,755)
596%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
597
519aa733
JB
598%files -n gstreamer-flac
599%defattr(644,root,root,755)
600%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
601
844dbfcf
JB
602%files -n gstreamer-gdkpixbuf
603%defattr(644,root,root,755)
604%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
605
d99b8ce4
JB
606%if %{with jack}
607%files -n gstreamer-jack
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
610%endif
611
519aa733
JB
612%if %{with caca}
613%files -n gstreamer-videosink-libcaca
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
616%endif
617
618%files -n gstreamer-libpng
619%defattr(644,root,root,755)
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
621
622%files -n gstreamer-audiosink-oss
623%defattr(644,root,root,755)
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
625
aae141a8
JB
626%files -n gstreamer-pulseaudio
627%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 628%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 629
519aa733
JB
630%files -n gstreamer-raw1394
631%defattr(644,root,root,755)
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
633
634%files -n gstreamer-shout2
635%defattr(644,root,root,755)
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
637
4bfcc885
PZ
638%if %{with soup}
639%files -n gstreamer-soup
640%defattr(644,root,root,755)
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
642%endif
643
519aa733
JB
644%if %{with speex}
645%files -n gstreamer-speex
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
648%endif
649
844dbfcf
JB
650%files -n gstreamer-taglib
651%defattr(644,root,root,755)
652%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
653
59467759
JB
654%files -n gstreamer-v4l2
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
657
519aa733
JB
658%files -n gstreamer-video-effects
659%defattr(644,root,root,755)
660%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
661%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
662%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
663
664%files -n gstreamer-visualisation
665%defattr(644,root,root,755)
666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
667%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
668%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
669%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 670
207603e7
JB
671%files -n gstreamer-vpx
672%defattr(644,root,root,755)
673%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
674
359ebc48
AM
675%if %{with wavpack}
676%files -n gstreamer-wavpack
677%defattr(644,root,root,755)
678%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
679%endif
680
844dbfcf
JB
681%files -n gstreamer-ximagesrc
682%defattr(644,root,root,755)
683%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.180071 seconds and 4 git commands to generate.