]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- rel 3; libpng fix
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
7%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 8%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 9%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 10%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 11%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
519aa733
JB
12#
13%define gstname gst-plugins-good
14%define gst_major_ver 0.10
fb7b21a3
KK
15%define gst_req_ver 0.10.24
16%define gstpb_req_ver 0.10.24
519aa733 17#
99ab54c6
MB
18%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19#
519aa733 20Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 21Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 22Name: gstreamer-plugins-good
0f78fa23 23Version: 0.10.17
0ea85025 24Release: 3
aae141a8 25License: LGPL v2+
519aa733
JB
26Group: Libraries
27Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
0f78fa23 28# Source0-md5: 833546cd2b8bbf86b8ed083b00897918
519aa733
JB
29Patch0: %{name}-bashish.patch
30Patch1: %{name}-libcaca.patch
0ea85025 31Patch2: %{name}-libpng.patch
623bf853 32URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 33BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 34BuildRequires: automake >= 1.5
5900243e 35BuildRequires: docbook-dtd412-xml
34f159cd 36BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 37BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 38BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 39BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 40%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 41BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
42BuildRequires: libtool >= 1.4
43BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
44BuildRequires: python >= 2.1
45BuildRequires: python-PyXML
46BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
47##
48## plugins
49##
29cbea58 50%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 51%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 52%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 53BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 54BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 55BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 56BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
57%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
58BuildRequires: libavc1394-devel
59%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
60BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 61BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
62BuildRequires: libjpeg-devel
63BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 64BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 65BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 66%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
67# for taglib
68BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 69BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
aae141a8 70BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.8
519aa733 71%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 72BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 73%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
74BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
76BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
77BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
78BuildRequires: zlib-devel
79Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 80Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
81Obsoletes: gstreamer-avi
82Obsoletes: gstreamer-flx
83Obsoletes: gstreamer-matroska
84Obsoletes: gstreamer-mixer
85Obsoletes: gstreamer-navigation
86Obsoletes: gstreamer-rtp
87Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
88Obsoletes: gstreamer-v4l2
89Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
90BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
91
92%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
93
94%description
95GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
96which operate on media data. Applications using this library can do
97anything from real-time sound processing to playing videos, and just
98about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
99that new data types or processing capabilities can be added simply by
100installing new plugins.
101
2929b21b
JR
102%description -l pl.UTF-8
103GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
104grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
105tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
106rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
107mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
108nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 109
2172819b
MB
110%package apidocs
111Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
112Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
113Group: Documentation
114Requires: gtk-doc-common
115
116%description apidocs
117Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
118
119%description apidocs -l pl.UTF-8
120Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
121GStreamer.
122
519aa733
JB
123%package -n gstreamer-GConf
124Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 125Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
126Group: Libraries
127Requires(post,preun): GConf2
128Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
129Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
130
131%description -n gstreamer-GConf
132Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
133used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
134
2929b21b
JR
135%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
136Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
137dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 138
359ebc48 139## ## Plugins ##
519aa733
JB
140
141%package -n gstreamer-videosink-aa
142Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 143Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
144Group: Libraries
145Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
146Provides: gstreamer-videosink = %{version}
147Obsoletes: gstreamer-aalib
148
149%description -n gstreamer-videosink-aa
150Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
151
2929b21b
JR
152%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
153Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
154
155%package -n gstreamer-audio-effects-good
156Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 157Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 158Group: Libraries
844dbfcf 159Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 160Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
161
162%description -n gstreamer-audio-effects-good
163Good GStreamer audio effects plugins.
164
2929b21b
JR
165%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
166Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
167
168%package -n gstreamer-audio-formats
169Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 170Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 171Group: Libraries
844dbfcf 172#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
173# for locales in wavparse module
174Requires: %{name} = %{version}-%{release}
175
176%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
177Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
178type.
519aa733 179
2929b21b
JR
180%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
181Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
182
183%package -n gstreamer-cairo
184Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 185Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
186Group: Libraries
187Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
188
189%description -n gstreamer-cairo
190GStreamer cairo plugin.
191
2929b21b 192%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
193Wtyczka cairo do GStreamera.
194
195%package -n gstreamer-dv
196Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 197Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 198Group: Libraries
844dbfcf 199Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
200
201%description -n gstreamer-dv
202Plugin for digital video support.
203
2929b21b
JR
204%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
205Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
206
207%package -n gstreamer-audiosink-esd
208Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 209Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 210Group: Libraries
844dbfcf 211Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
212Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
213Obsoletes: gstreamer-esound
214
215%description -n gstreamer-audiosink-esd
216Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
217
2929b21b
JR
218%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
219Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
220
221%package -n gstreamer-flac
222Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 223Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 224Group: Libraries
844dbfcf 225Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
226
227%description -n gstreamer-flac
228Plugin for the free FLAC lossless audio format.
229
2929b21b
JR
230%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
231Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 232
844dbfcf
JB
233%package -n gstreamer-gdkpixbuf
234Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 235Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
236Group: Libraries
237Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
238
239%description -n gstreamer-gdkpixbuf
240This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
241
2929b21b
JR
242%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
243Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
244gdkpixbuf.
245
246%package -n gstreamer-hal
247Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 248Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
249Group: Libraries
250Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
251
252%description -n gstreamer-hal
253GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
254
2929b21b
JR
255%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
256Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
257GStreamerem a HAL-em.
258
519aa733
JB
259%package -n gstreamer-ladspa
260Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 261Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 262Group: Libraries
844dbfcf 263Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
264
265%description -n gstreamer-ladspa
266Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
267
2929b21b
JR
268%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
269Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
270GStreamera.
271
272%package -n gstreamer-videosink-libcaca
273Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 274Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 275Group: Libraries
844dbfcf 276Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
277Provides: gstreamer-videosink = %{version}
278
279%description -n gstreamer-videosink-libcaca
280GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
281
2929b21b 282%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
283Wtyczka libcaca do GStreamera.
284
285%package -n gstreamer-libpng
286Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 287Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
288Group: Libraries
289#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
290# for locales
291Requires: %{name} = %{version}-%{release}
292Requires: libpng >= 1.2.0
293
294%description -n gstreamer-libpng
295Plugin for encoding png images.
296
2929b21b
JR
297%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
298Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
299
300%package -n gstreamer-audiosink-oss
301Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 302Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 303Group: Libraries
844dbfcf 304#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
305# for locales
306Requires: %{name} = %{version}-%{release}
307Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
308Obsoletes: gstreamer-oss
309
310%description -n gstreamer-audiosink-oss
311Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
312found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
313
2929b21b
JR
314%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
315Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
316OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
317od OpenSound.
318
aae141a8
JB
319%package -n gstreamer-pulseaudio
320Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
321Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
322Group: Libraries
323Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
324Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
325Requires: pulseaudio >= 0.9.8
326Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
327Obsoletes: gstreamer-polypaudio
328
329%description -n gstreamer-pulseaudio
330GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
331
332%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
333Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
334
519aa733
JB
335%package -n gstreamer-raw1394
336Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 337Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
338Group: Libraries
339Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
340
341%description -n gstreamer-raw1394
342Plugin for digital video support using raw1394.
343
2929b21b
JR
344%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
345Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
346
347%package -n gstreamer-shout2
348Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 349Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
350Group: Libraries
351Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
352
353%description -n gstreamer-shout2
354GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
355
2929b21b
JR
356%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
357Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 358
4bfcc885
PZ
359%package -n gstreamer-soup
360Summary: GStreamer Soup plugin
361Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
362Group: Libraries
363Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
364
365%description -n gstreamer-soup
366GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
367
368%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
369Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
370Soup.
371
519aa733
JB
372%package -n gstreamer-speex
373Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 374Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 375Group: Libraries
844dbfcf 376#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
377Requires: speex >= 1:1.1.6
378
379%description -n gstreamer-speex
380GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
381
2929b21b
JR
382%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
383Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 384
844dbfcf
JB
385%package -n gstreamer-taglib
386Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 387Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
388Group: Libraries
389Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
390
391%description -n gstreamer-taglib
392GStreamer tag writing plugin based on taglib.
393
2929b21b
JR
394%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
395Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 396
519aa733
JB
397%package -n gstreamer-video-effects
398Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 399Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
400Group: Libraries
401# for locales in jpeg module
402Requires: %{name} = %{version}-%{release}
403
404%description -n gstreamer-video-effects
405GStreamer video effects plugins.
406
2929b21b
JR
407%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
408Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
409
410%package -n gstreamer-visualisation
411Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 412Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
413Group: Libraries
414Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
415
416%description -n gstreamer-visualisation
417Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 418monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 419
2929b21b
JR
420%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
421Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 422monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 423
844dbfcf
JB
424%package -n gstreamer-ximagesrc
425Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 426Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
427Group: Libraries
428Requires: %{name} = %{version}-%{release}
429
430%description -n gstreamer-ximagesrc
431GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
432
2929b21b
JR
433%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
434Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
435Xlib.
436
359ebc48
AM
437%package -n gstreamer-wavpack
438Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
439Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
440Group: Libraries
441Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
442
443%description -n gstreamer-wavpack
444Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
519aa733
JB
449%prep
450%setup -q -n %{gstname}-%{version}
451%patch0 -p1
452%patch1 -p1
0ea85025 453%patch2 -p1
519aa733
JB
454
455%build
456%{__libtoolize}
457%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
458%{__autoconf}
459%{__autoheader}
460%{__automake}
461%configure \
462 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
463 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
464 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
465 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
5537c970 466 --enable-experimental \
133ea663 467 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
4bfcc885 468 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 469 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 470 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 471 --disable-static \
2172819b 472 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
473 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
474
475%{__make}
476
477%install
478rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
479
480%{__make} install \
481 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
482
483# We don't need plugins' *.la files
484rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
485
486%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
487
488%clean
489rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
490
519aa733
JB
491%post -n gstreamer-GConf
492%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
493
494%preun -n gstreamer-GConf
495%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
496
497%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
498%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 499%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
359ebc48 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
844dbfcf 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
aae141a8 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
519aa733 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
359ebc48 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
aae141a8 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733
JB
525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733 529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
519aa733 531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
533%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
534%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
535
536%if %{with apidocs}
537%files apidocs
538%defattr(644,root,root,755)
519aa733 539%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 540%endif
519aa733
JB
541
542%if %{with gconf}
543%files -n gstreamer-GConf
544%defattr(644,root,root,755)
545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 546%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
547%endif
548
549##
550## Plugins
551##
552
553%if %{with aalib}
554%files -n gstreamer-videosink-aa
555%defattr(644,root,root,755)
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
557%endif
558
559%files -n gstreamer-audio-effects-good
560%defattr(644,root,root,755)
561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
563%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
565
566%files -n gstreamer-audio-formats
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
569%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
570%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
571
572%if %{with cairo}
573%files -n gstreamer-cairo
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
576%endif
577
578%files -n gstreamer-dv
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
581
582%files -n gstreamer-audiosink-esd
583%defattr(644,root,root,755)
584%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
585
586%files -n gstreamer-flac
587%defattr(644,root,root,755)
588%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
589
844dbfcf
JB
590%files -n gstreamer-gdkpixbuf
591%defattr(644,root,root,755)
592%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
593
594%files -n gstreamer-hal
595%defattr(644,root,root,755)
596%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
597
cd23ae8b 598# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
599#%if %{with ladspa}
600#%files -n gstreamer-ladspa
601#%defattr(644,root,root,755)
602#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
603#%endif
604
605%if %{with caca}
606%files -n gstreamer-videosink-libcaca
607%defattr(644,root,root,755)
608%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
609%endif
610
611%files -n gstreamer-libpng
612%defattr(644,root,root,755)
613%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
614
615%files -n gstreamer-audiosink-oss
616%defattr(644,root,root,755)
617%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
618
aae141a8
JB
619%files -n gstreamer-pulseaudio
620%defattr(644,root,root,755)
621%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
622
519aa733
JB
623%files -n gstreamer-raw1394
624%defattr(644,root,root,755)
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
626
627%files -n gstreamer-shout2
628%defattr(644,root,root,755)
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
630
4bfcc885
PZ
631%if %{with soup}
632%files -n gstreamer-soup
633%defattr(644,root,root,755)
634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
635%endif
636
519aa733
JB
637%if %{with speex}
638%files -n gstreamer-speex
639%defattr(644,root,root,755)
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
641%endif
642
844dbfcf
JB
643%files -n gstreamer-taglib
644%defattr(644,root,root,755)
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
646
519aa733
JB
647%files -n gstreamer-video-effects
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
650%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
651%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
652%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
653
654%files -n gstreamer-visualisation
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
658%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
659%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 660
359ebc48
AM
661%if %{with wavpack}
662%files -n gstreamer-wavpack
663%defattr(644,root,root,755)
664%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
665%endif
666
844dbfcf
JB
667%files -n gstreamer-ximagesrc
668%defattr(644,root,root,755)
669%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.299602 seconds and 4 git commands to generate.