]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.16
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
7%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 8%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 9%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 10%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 11%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
519aa733
JB
12#
13%define gstname gst-plugins-good
14%define gst_major_ver 0.10
99ab54c6 15%define gst_req_ver 0.10.22
6c932417 16%define gstpb_req_ver 0.10.21
519aa733 17#
99ab54c6
MB
18%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19#
519aa733 20Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 21Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 22Name: gstreamer-plugins-good
58be2b13
PZ
23Version: 0.10.16
24Release: 1
aae141a8 25License: LGPL v2+
519aa733
JB
26Group: Libraries
27Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
58be2b13 28# Source0-md5: f0af97464bb6e060a99df39bb21b7a42
519aa733
JB
29Patch0: %{name}-bashish.patch
30Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 31URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 32BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 33BuildRequires: automake >= 1.5
34f159cd 34BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 35BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 36BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 37BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 38%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 39BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
40BuildRequires: libtool >= 1.4
41BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
42BuildRequires: python >= 2.1
43BuildRequires: python-PyXML
44BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
45##
46## plugins
47##
29cbea58 48%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 49%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 51BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 52BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 53BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 54BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
55%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
56BuildRequires: libavc1394-devel
57%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
58BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 59BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
60BuildRequires: libjpeg-devel
61BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 62BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 63BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 64%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
65# for taglib
66BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 67BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
aae141a8 68BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.8
519aa733 69%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 70BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 71%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
72BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
73BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
74BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
76BuildRequires: zlib-devel
77Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 78Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
79Obsoletes: gstreamer-avi
80Obsoletes: gstreamer-flx
81Obsoletes: gstreamer-matroska
82Obsoletes: gstreamer-mixer
83Obsoletes: gstreamer-navigation
84Obsoletes: gstreamer-rtp
85Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
86Obsoletes: gstreamer-v4l2
87Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
88BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
89
90%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
91
92%description
93GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
94which operate on media data. Applications using this library can do
95anything from real-time sound processing to playing videos, and just
96about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
97that new data types or processing capabilities can be added simply by
98installing new plugins.
99
2929b21b
JR
100%description -l pl.UTF-8
101GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
102grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
103tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
104rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
105mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
106nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 107
2172819b
MB
108%package apidocs
109Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
110Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
111Group: Documentation
112Requires: gtk-doc-common
113
114%description apidocs
115Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
116
117%description apidocs -l pl.UTF-8
118Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
119GStreamer.
120
519aa733
JB
121%package -n gstreamer-GConf
122Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 123Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
124Group: Libraries
125Requires(post,preun): GConf2
126Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
127Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
128
129%description -n gstreamer-GConf
130Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
131used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
132
2929b21b
JR
133%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
134Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
135dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 136
359ebc48 137## ## Plugins ##
519aa733
JB
138
139%package -n gstreamer-videosink-aa
140Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 141Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
142Group: Libraries
143Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
144Provides: gstreamer-videosink = %{version}
145Obsoletes: gstreamer-aalib
146
147%description -n gstreamer-videosink-aa
148Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
149
2929b21b
JR
150%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
151Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
152
153%package -n gstreamer-audio-effects-good
154Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 155Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 156Group: Libraries
844dbfcf 157Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 158Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
159
160%description -n gstreamer-audio-effects-good
161Good GStreamer audio effects plugins.
162
2929b21b
JR
163%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
164Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
165
166%package -n gstreamer-audio-formats
167Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 168Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 169Group: Libraries
844dbfcf 170#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
171# for locales in wavparse module
172Requires: %{name} = %{version}-%{release}
173
174%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
175Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
176type.
519aa733 177
2929b21b
JR
178%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
179Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
180
181%package -n gstreamer-cairo
182Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 183Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
184Group: Libraries
185Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
186
187%description -n gstreamer-cairo
188GStreamer cairo plugin.
189
2929b21b 190%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
191Wtyczka cairo do GStreamera.
192
193%package -n gstreamer-dv
194Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 195Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 196Group: Libraries
844dbfcf 197Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
198
199%description -n gstreamer-dv
200Plugin for digital video support.
201
2929b21b
JR
202%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
203Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
204
205%package -n gstreamer-audiosink-esd
206Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 207Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 208Group: Libraries
844dbfcf 209Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
210Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
211Obsoletes: gstreamer-esound
212
213%description -n gstreamer-audiosink-esd
214Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
215
2929b21b
JR
216%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
217Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
218
219%package -n gstreamer-flac
220Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 221Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 222Group: Libraries
844dbfcf 223Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
224
225%description -n gstreamer-flac
226Plugin for the free FLAC lossless audio format.
227
2929b21b
JR
228%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
229Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 230
844dbfcf
JB
231%package -n gstreamer-gdkpixbuf
232Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 233Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
234Group: Libraries
235Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
236
237%description -n gstreamer-gdkpixbuf
238This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
239
2929b21b
JR
240%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
241Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
242gdkpixbuf.
243
244%package -n gstreamer-hal
245Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 246Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
247Group: Libraries
248Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
249
250%description -n gstreamer-hal
251GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
252
2929b21b
JR
253%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
254Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
255GStreamerem a HAL-em.
256
519aa733
JB
257%package -n gstreamer-ladspa
258Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 259Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 260Group: Libraries
844dbfcf 261Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
262
263%description -n gstreamer-ladspa
264Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
265
2929b21b
JR
266%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
267Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
268GStreamera.
269
270%package -n gstreamer-videosink-libcaca
271Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 272Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 273Group: Libraries
844dbfcf 274Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
275Provides: gstreamer-videosink = %{version}
276
277%description -n gstreamer-videosink-libcaca
278GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
279
2929b21b 280%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
281Wtyczka libcaca do GStreamera.
282
283%package -n gstreamer-libpng
284Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 285Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
286Group: Libraries
287#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
288# for locales
289Requires: %{name} = %{version}-%{release}
290Requires: libpng >= 1.2.0
291
292%description -n gstreamer-libpng
293Plugin for encoding png images.
294
2929b21b
JR
295%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
296Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
297
298%package -n gstreamer-audiosink-oss
299Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 300Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 301Group: Libraries
844dbfcf 302#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
303# for locales
304Requires: %{name} = %{version}-%{release}
305Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
306Obsoletes: gstreamer-oss
307
308%description -n gstreamer-audiosink-oss
309Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
310found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
311
2929b21b
JR
312%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
313Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
314OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
315od OpenSound.
316
aae141a8
JB
317%package -n gstreamer-pulseaudio
318Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
319Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
320Group: Libraries
321Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
322Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
323Requires: pulseaudio >= 0.9.8
324Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
325Obsoletes: gstreamer-polypaudio
326
327%description -n gstreamer-pulseaudio
328GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
329
330%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
331Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
332
519aa733
JB
333%package -n gstreamer-raw1394
334Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 335Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
336Group: Libraries
337Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
338
339%description -n gstreamer-raw1394
340Plugin for digital video support using raw1394.
341
2929b21b
JR
342%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
343Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
344
345%package -n gstreamer-shout2
346Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 347Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
348Group: Libraries
349Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
350
351%description -n gstreamer-shout2
352GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
353
2929b21b
JR
354%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
355Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 356
4bfcc885
PZ
357%package -n gstreamer-soup
358Summary: GStreamer Soup plugin
359Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
360Group: Libraries
361Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
362
363%description -n gstreamer-soup
364GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
365
366%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
367Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
368Soup.
369
519aa733
JB
370%package -n gstreamer-speex
371Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 372Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 373Group: Libraries
844dbfcf 374#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
375Requires: speex >= 1:1.1.6
376
377%description -n gstreamer-speex
378GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
379
2929b21b
JR
380%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
381Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 382
844dbfcf
JB
383%package -n gstreamer-taglib
384Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 385Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
386Group: Libraries
387Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
388
389%description -n gstreamer-taglib
390GStreamer tag writing plugin based on taglib.
391
2929b21b
JR
392%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
393Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 394
519aa733
JB
395%package -n gstreamer-video-effects
396Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 397Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
398Group: Libraries
399# for locales in jpeg module
400Requires: %{name} = %{version}-%{release}
401
402%description -n gstreamer-video-effects
403GStreamer video effects plugins.
404
2929b21b
JR
405%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
406Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
407
408%package -n gstreamer-visualisation
409Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 410Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
411Group: Libraries
412Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
413
414%description -n gstreamer-visualisation
415Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 416monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 417
2929b21b
JR
418%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
419Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 420monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 421
844dbfcf
JB
422%package -n gstreamer-ximagesrc
423Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 424Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
425Group: Libraries
426Requires: %{name} = %{version}-%{release}
427
428%description -n gstreamer-ximagesrc
429GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
430
2929b21b
JR
431%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
432Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
433Xlib.
434
359ebc48
AM
435%package -n gstreamer-wavpack
436Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
437Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
438Group: Libraries
439Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
440
441%description -n gstreamer-wavpack
442Plugin for lossless Wavpack audio format.
443
444%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
445Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
446
519aa733
JB
447%prep
448%setup -q -n %{gstname}-%{version}
449%patch0 -p1
450%patch1 -p1
451
452%build
453%{__libtoolize}
454%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455%{__autoconf}
456%{__autoheader}
457%{__automake}
458%configure \
459 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
460 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
461 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
462 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
5537c970 463 --enable-experimental \
133ea663 464 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
4bfcc885 465 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 466 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 467 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 468 --disable-static \
2172819b 469 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
470 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
471
472%{__make}
473
474%install
475rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
476
477%{__make} install \
478 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
479
480# We don't need plugins' *.la files
481rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
482
483%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
484
485%clean
486rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
487
519aa733
JB
488%post -n gstreamer-GConf
489%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
490
491%preun -n gstreamer-GConf
492%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
493
494%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
495%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 496%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
359ebc48 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
844dbfcf 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
aae141a8 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
519aa733 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
359ebc48 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
aae141a8 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733
JB
522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733 526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
519aa733 528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
530%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
531%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
532
533%if %{with apidocs}
534%files apidocs
535%defattr(644,root,root,755)
519aa733 536%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 537%endif
519aa733
JB
538
539%if %{with gconf}
540%files -n gstreamer-GConf
541%defattr(644,root,root,755)
542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 543%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
544%endif
545
546##
547## Plugins
548##
549
550%if %{with aalib}
551%files -n gstreamer-videosink-aa
552%defattr(644,root,root,755)
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
554%endif
555
556%files -n gstreamer-audio-effects-good
557%defattr(644,root,root,755)
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
560%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
562
563%files -n gstreamer-audio-formats
564%defattr(644,root,root,755)
565%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
566%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
567%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
568
569%if %{with cairo}
570%files -n gstreamer-cairo
571%defattr(644,root,root,755)
572%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
573%endif
574
575%files -n gstreamer-dv
576%defattr(644,root,root,755)
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
578
579%files -n gstreamer-audiosink-esd
580%defattr(644,root,root,755)
581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
582
583%files -n gstreamer-flac
584%defattr(644,root,root,755)
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
586
844dbfcf
JB
587%files -n gstreamer-gdkpixbuf
588%defattr(644,root,root,755)
589%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
590
591%files -n gstreamer-hal
592%defattr(644,root,root,755)
593%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
594
cd23ae8b 595# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
596#%if %{with ladspa}
597#%files -n gstreamer-ladspa
598#%defattr(644,root,root,755)
599#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
600#%endif
601
602%if %{with caca}
603%files -n gstreamer-videosink-libcaca
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
606%endif
607
608%files -n gstreamer-libpng
609%defattr(644,root,root,755)
610%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
611
612%files -n gstreamer-audiosink-oss
613%defattr(644,root,root,755)
614%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
615
aae141a8
JB
616%files -n gstreamer-pulseaudio
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
619
519aa733
JB
620%files -n gstreamer-raw1394
621%defattr(644,root,root,755)
622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
623
624%files -n gstreamer-shout2
625%defattr(644,root,root,755)
626%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
627
4bfcc885
PZ
628%if %{with soup}
629%files -n gstreamer-soup
630%defattr(644,root,root,755)
631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
632%endif
633
519aa733
JB
634%if %{with speex}
635%files -n gstreamer-speex
636%defattr(644,root,root,755)
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
638%endif
639
844dbfcf
JB
640%files -n gstreamer-taglib
641%defattr(644,root,root,755)
642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
643
519aa733
JB
644%files -n gstreamer-video-effects
645%defattr(644,root,root,755)
646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
650
651%files -n gstreamer-visualisation
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
655%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 657
359ebc48
AM
658%if %{with wavpack}
659%files -n gstreamer-wavpack
660%defattr(644,root,root,755)
661%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
662%endif
663
844dbfcf
JB
664%files -n gstreamer-ximagesrc
665%defattr(644,root,root,755)
666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.16425 seconds and 4 git commands to generate.