]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- release 2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
7%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 8%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 9%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 10%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 11%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
519aa733
JB
12#
13%define gstname gst-plugins-good
14%define gst_major_ver 0.10
fb7b21a3
KK
15%define gst_req_ver 0.10.24
16%define gstpb_req_ver 0.10.24
519aa733 17#
99ab54c6
MB
18%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19#
519aa733 20Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 21Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 22Name: gstreamer-plugins-good
0f78fa23 23Version: 0.10.17
027e8cef 24Release: 2
aae141a8 25License: LGPL v2+
519aa733
JB
26Group: Libraries
27Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
0f78fa23 28# Source0-md5: 833546cd2b8bbf86b8ed083b00897918
519aa733
JB
29Patch0: %{name}-bashish.patch
30Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 31URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 32BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 33BuildRequires: automake >= 1.5
5900243e 34BuildRequires: docbook-dtd412-xml
34f159cd 35BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 36BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 37BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 38BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 39%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 40BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
41BuildRequires: libtool >= 1.4
42BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
43BuildRequires: python >= 2.1
44BuildRequires: python-PyXML
45BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
46##
47## plugins
48##
29cbea58 49%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 50%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 51%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 52BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 53BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 54BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 55BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
56%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
57BuildRequires: libavc1394-devel
58%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
59BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 60BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
61BuildRequires: libjpeg-devel
62BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 63BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 64BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 65%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
66# for taglib
67BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 68BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
aae141a8 69BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.8
519aa733 70%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 71BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 72%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
73BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
74BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
76BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
77BuildRequires: zlib-devel
78Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 79Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
80Obsoletes: gstreamer-avi
81Obsoletes: gstreamer-flx
82Obsoletes: gstreamer-matroska
83Obsoletes: gstreamer-mixer
84Obsoletes: gstreamer-navigation
85Obsoletes: gstreamer-rtp
86Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
87Obsoletes: gstreamer-v4l2
88Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
89BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
90
91%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
92
93%description
94GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
95which operate on media data. Applications using this library can do
96anything from real-time sound processing to playing videos, and just
97about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
98that new data types or processing capabilities can be added simply by
99installing new plugins.
100
2929b21b
JR
101%description -l pl.UTF-8
102GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
103grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
104tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
105rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
106mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
107nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 108
2172819b
MB
109%package apidocs
110Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
111Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
112Group: Documentation
113Requires: gtk-doc-common
114
115%description apidocs
116Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
117
118%description apidocs -l pl.UTF-8
119Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
120GStreamer.
121
519aa733
JB
122%package -n gstreamer-GConf
123Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 124Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
125Group: Libraries
126Requires(post,preun): GConf2
127Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
128Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
129
130%description -n gstreamer-GConf
131Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
132used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
133
2929b21b
JR
134%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
135Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
136dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 137
359ebc48 138## ## Plugins ##
519aa733
JB
139
140%package -n gstreamer-videosink-aa
141Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 142Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
143Group: Libraries
144Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
145Provides: gstreamer-videosink = %{version}
146Obsoletes: gstreamer-aalib
147
148%description -n gstreamer-videosink-aa
149Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
150
2929b21b
JR
151%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
152Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
153
154%package -n gstreamer-audio-effects-good
155Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 156Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 157Group: Libraries
844dbfcf 158Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 159Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
160
161%description -n gstreamer-audio-effects-good
162Good GStreamer audio effects plugins.
163
2929b21b
JR
164%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
165Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
166
167%package -n gstreamer-audio-formats
168Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 169Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 170Group: Libraries
844dbfcf 171#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
172# for locales in wavparse module
173Requires: %{name} = %{version}-%{release}
174
175%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
176Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
177type.
519aa733 178
2929b21b
JR
179%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
180Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
181
182%package -n gstreamer-cairo
183Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 184Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
185Group: Libraries
186Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
187
188%description -n gstreamer-cairo
189GStreamer cairo plugin.
190
2929b21b 191%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
192Wtyczka cairo do GStreamera.
193
194%package -n gstreamer-dv
195Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 196Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 197Group: Libraries
844dbfcf 198Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
199
200%description -n gstreamer-dv
201Plugin for digital video support.
202
2929b21b
JR
203%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
204Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
205
206%package -n gstreamer-audiosink-esd
207Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 208Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 209Group: Libraries
844dbfcf 210Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
211Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
212Obsoletes: gstreamer-esound
213
214%description -n gstreamer-audiosink-esd
215Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
216
2929b21b
JR
217%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
218Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
219
220%package -n gstreamer-flac
221Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 222Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 223Group: Libraries
844dbfcf 224Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
225
226%description -n gstreamer-flac
227Plugin for the free FLAC lossless audio format.
228
2929b21b
JR
229%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
230Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 231
844dbfcf
JB
232%package -n gstreamer-gdkpixbuf
233Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 234Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
235Group: Libraries
236Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
237
238%description -n gstreamer-gdkpixbuf
239This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
240
2929b21b
JR
241%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
242Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
243gdkpixbuf.
244
245%package -n gstreamer-hal
246Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 247Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
248Group: Libraries
249Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
250
251%description -n gstreamer-hal
252GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
253
2929b21b
JR
254%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
255Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
256GStreamerem a HAL-em.
257
519aa733
JB
258%package -n gstreamer-ladspa
259Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 260Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 261Group: Libraries
844dbfcf 262Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
263
264%description -n gstreamer-ladspa
265Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
266
2929b21b
JR
267%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
268Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
269GStreamera.
270
271%package -n gstreamer-videosink-libcaca
272Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 273Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 274Group: Libraries
844dbfcf 275Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
276Provides: gstreamer-videosink = %{version}
277
278%description -n gstreamer-videosink-libcaca
279GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
280
2929b21b 281%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
282Wtyczka libcaca do GStreamera.
283
284%package -n gstreamer-libpng
285Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 286Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
287Group: Libraries
288#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
289# for locales
290Requires: %{name} = %{version}-%{release}
291Requires: libpng >= 1.2.0
292
293%description -n gstreamer-libpng
294Plugin for encoding png images.
295
2929b21b
JR
296%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
297Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
298
299%package -n gstreamer-audiosink-oss
300Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 301Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 302Group: Libraries
844dbfcf 303#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
304# for locales
305Requires: %{name} = %{version}-%{release}
306Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
307Obsoletes: gstreamer-oss
308
309%description -n gstreamer-audiosink-oss
310Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
311found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
312
2929b21b
JR
313%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
314Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
315OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
316od OpenSound.
317
aae141a8
JB
318%package -n gstreamer-pulseaudio
319Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
320Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
321Group: Libraries
322Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
323Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
324Requires: pulseaudio >= 0.9.8
325Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
326Obsoletes: gstreamer-polypaudio
327
328%description -n gstreamer-pulseaudio
329GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
330
331%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
332Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
333
519aa733
JB
334%package -n gstreamer-raw1394
335Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 336Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
337Group: Libraries
338Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
339
340%description -n gstreamer-raw1394
341Plugin for digital video support using raw1394.
342
2929b21b
JR
343%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
344Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
345
346%package -n gstreamer-shout2
347Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 348Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
349Group: Libraries
350Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
351
352%description -n gstreamer-shout2
353GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
354
2929b21b
JR
355%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
356Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 357
4bfcc885
PZ
358%package -n gstreamer-soup
359Summary: GStreamer Soup plugin
360Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
361Group: Libraries
362Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
363
364%description -n gstreamer-soup
365GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
366
367%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
368Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
369Soup.
370
519aa733
JB
371%package -n gstreamer-speex
372Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 373Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 374Group: Libraries
844dbfcf 375#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
376Requires: speex >= 1:1.1.6
377
378%description -n gstreamer-speex
379GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
380
2929b21b
JR
381%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
382Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 383
844dbfcf
JB
384%package -n gstreamer-taglib
385Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 386Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
387Group: Libraries
388Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
389
390%description -n gstreamer-taglib
391GStreamer tag writing plugin based on taglib.
392
2929b21b
JR
393%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
394Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 395
519aa733
JB
396%package -n gstreamer-video-effects
397Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 398Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
399Group: Libraries
400# for locales in jpeg module
401Requires: %{name} = %{version}-%{release}
402
403%description -n gstreamer-video-effects
404GStreamer video effects plugins.
405
2929b21b
JR
406%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
407Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
408
409%package -n gstreamer-visualisation
410Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 411Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
412Group: Libraries
413Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
414
415%description -n gstreamer-visualisation
416Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 417monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 418
2929b21b
JR
419%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
420Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 421monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 422
844dbfcf
JB
423%package -n gstreamer-ximagesrc
424Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 425Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
426Group: Libraries
427Requires: %{name} = %{version}-%{release}
428
429%description -n gstreamer-ximagesrc
430GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
431
2929b21b
JR
432%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
433Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
434Xlib.
435
359ebc48
AM
436%package -n gstreamer-wavpack
437Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439Group: Libraries
440Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
441
442%description -n gstreamer-wavpack
443Plugin for lossless Wavpack audio format.
444
445%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
446Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
447
519aa733
JB
448%prep
449%setup -q -n %{gstname}-%{version}
450%patch0 -p1
451%patch1 -p1
452
453%build
454%{__libtoolize}
455%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
456%{__autoconf}
457%{__autoheader}
458%{__automake}
459%configure \
460 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
461 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
462 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
463 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
5537c970 464 --enable-experimental \
133ea663 465 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
4bfcc885 466 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 467 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 468 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 469 --disable-static \
2172819b 470 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
471 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
472
473%{__make}
474
475%install
476rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
477
478%{__make} install \
479 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
480
481# We don't need plugins' *.la files
482rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
483
484%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
485
486%clean
487rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
488
519aa733
JB
489%post -n gstreamer-GConf
490%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
491
492%preun -n gstreamer-GConf
493%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
494
495%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
496%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 497%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
359ebc48 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
844dbfcf 512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
aae141a8 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
519aa733 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
359ebc48 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
aae141a8 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733
JB
523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733 527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
519aa733 529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
531%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
532%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
533
534%if %{with apidocs}
535%files apidocs
536%defattr(644,root,root,755)
519aa733 537%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 538%endif
519aa733
JB
539
540%if %{with gconf}
541%files -n gstreamer-GConf
542%defattr(644,root,root,755)
543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 544%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
545%endif
546
547##
548## Plugins
549##
550
551%if %{with aalib}
552%files -n gstreamer-videosink-aa
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
555%endif
556
557%files -n gstreamer-audio-effects-good
558%defattr(644,root,root,755)
559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 560%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
563
564%files -n gstreamer-audio-formats
565%defattr(644,root,root,755)
566%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
567%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
569
570%if %{with cairo}
571%files -n gstreamer-cairo
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
574%endif
575
576%files -n gstreamer-dv
577%defattr(644,root,root,755)
578%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
579
580%files -n gstreamer-audiosink-esd
581%defattr(644,root,root,755)
582%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
583
584%files -n gstreamer-flac
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
587
844dbfcf
JB
588%files -n gstreamer-gdkpixbuf
589%defattr(644,root,root,755)
590%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
591
592%files -n gstreamer-hal
593%defattr(644,root,root,755)
594%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
595
cd23ae8b 596# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
597#%if %{with ladspa}
598#%files -n gstreamer-ladspa
599#%defattr(644,root,root,755)
600#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
601#%endif
602
603%if %{with caca}
604%files -n gstreamer-videosink-libcaca
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
607%endif
608
609%files -n gstreamer-libpng
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
612
613%files -n gstreamer-audiosink-oss
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
616
aae141a8
JB
617%files -n gstreamer-pulseaudio
618%defattr(644,root,root,755)
619%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
620
519aa733
JB
621%files -n gstreamer-raw1394
622%defattr(644,root,root,755)
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
624
625%files -n gstreamer-shout2
626%defattr(644,root,root,755)
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
628
4bfcc885
PZ
629%if %{with soup}
630%files -n gstreamer-soup
631%defattr(644,root,root,755)
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
633%endif
634
519aa733
JB
635%if %{with speex}
636%files -n gstreamer-speex
637%defattr(644,root,root,755)
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
639%endif
640
844dbfcf
JB
641%files -n gstreamer-taglib
642%defattr(644,root,root,755)
643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
644
519aa733
JB
645%files -n gstreamer-video-effects
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
650%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
651
652%files -n gstreamer-visualisation
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
655%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 658
359ebc48
AM
659%if %{with wavpack}
660%files -n gstreamer-wavpack
661%defattr(644,root,root,755)
662%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
663%endif
664
844dbfcf
JB
665%files -n gstreamer-ximagesrc
666%defattr(644,root,root,755)
667%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.303132 seconds and 4 git commands to generate.