]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
R: sqlite3-libs instead of sqlite3; rel 4
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
2ffa8923 4Version: 1.0.4
c5bde2b9 5Release: 4
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
575a23c1 8Source0: https://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
2ffa8923 9# Source0-md5: f02e8be3dc5f18a67be3b1272108d584
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
2c75b570 13BuildRequires: autoconf >= 2.65
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 15BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 16BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
2c75b570 17BuildRequires: gettext-tools >= 0.19
40bd8113 18BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
19BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
17d323f7 21BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
2c75b570
JB
22BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
23BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.21
1e77dada
JP
24BuildRequires: python3
25BuildRequires: python3-rdflib >= 3.0.0
e3da8102 26BuildRequires: rpm-build >= 4.6
8c881b37 27BuildRequires: rpm-pythonprov
3b9419e9 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.682
17d323f7 29BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
2c75b570 30BuildRequires: tar >= 1:1.22
17d323f7 31BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
2ffa8923 32BuildRequires: vala >= 2:0.32.1
8a8d7931 33BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
2c75b570 34BuildRequires: valadoc >= 0.2
4420f998 35BuildRequires: xapian-core-devel
2c75b570 36BuildRequires: xz
17d323f7
MB
37Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
38Requires: dbus
2c75b570
JB
39Requires: dee >= 1.0.2
40Requires: json-glib >= 0.14.0
41Requires: telepathy-glib >= 0.18.0
17d323f7
MB
42Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
43Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
44BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46%description
9c750fc4 47Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
48(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
49etc.) and makes relevant information available to other applications.
50It is able to establish relationships between items based on
51similarity and usage patterns.
52
9c750fc4
JB
53%description -l pl.UTF-8
54Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
55zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
56osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
57Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
58i wzorce użycia.
59
17d323f7
MB
60%package libs
61Summary: Zeitgeist library
62Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
63Group: Libraries
40bd8113 64Requires: glib2 >= 1:2.36.0
c5bde2b9 65Requires: sqlite3-libs >= 3.7.11
17d323f7
MB
66
67%description libs
68This package provides Zeitgeist library.
69
70%description libs -l pl.UTF-8
71Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
72
73%package devel
74Summary: Development files for Zeitgeist library
75Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
76Group: Development/Libraries
77Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 78Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
79
80%description devel
81This package provides development files for Zeitgeist library.
82
83%description devel -l pl.UTF-8
84Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
85
1e77dada 86%package -n python3-%{name}
9c750fc4
JB
87Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
88Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
89Group: Development/Languages/Python
1e77dada
JP
90Requires: python3-dbus
91Requires: python3-modules
92Obsoletes: python-zeitgeist < 1.0.3
9c750fc4 93Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
67e0975a 94BuildArch: noarch
9c750fc4 95
1e77dada 96%description -n python3-%{name}
9c750fc4
JB
97Python client library for Zeitgeist DBus API.
98
1e77dada 99%description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
9c750fc4
JB
100Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
101
17d323f7
MB
102%package -n vala-zeitgeist
103Summary: Zeitgeist API for Vala language
104Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
105Group: Development/Libraries
106Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
2ffa8923 107Requires: vala >= 2:0.32.1
5415db69 108BuildArch: noarch
17d323f7
MB
109
110%description -n vala-zeitgeist
111Zeitgeist API for Vala language.
112
113%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
114API Zeitgeist dla języka Vala.
115
8a8d7931
JB
116%package -n bash-completion-zeitgeist
117Summary: bash-completion for Zeitgeist
118Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
119Group: Applications/Shells
5415db69 120Requires: bash-completion >= 2.0
44f1d5ef 121BuildArch: noarch
8a8d7931
JB
122
123%description -n bash-completion-zeitgeist
124This package provides bash-completion for Zeitgeist.
125
126%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
127Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
128
5bb22124
MB
129%prep
130%setup -q
8a8d7931 131%patch0 -p1
71043324 132%patch1 -p1
5bb22124
MB
133
134%build
3b9419e9 135%{__gettextize}
5b478cdc 136%{__libtoolize}
5bb22124
MB
137%{__aclocal}
138%{__autoconf}
5b478cdc 139%{__autoheader}
5bb22124 140%{__automake}
b92dc1a5 141%configure \
c631b202
JP
142 --disable-silent-rules \
143 --enable-fts
5bb22124
MB
144%{__make}
145
146%install
147rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
148
149%{__make} install \
150 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
151
17d323f7
MB
152%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
153%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
154
5bb22124
MB
155%clean
156rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
157
8a8d7931
JB
158%post libs -p /sbin/ldconfig
159%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 160
4420f998 161%files
5bb22124 162%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 163%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 164%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
165%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
166/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
ed9efcef
JP
167%dir %{_libexecdir}/%{name}
168%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
3b9419e9
JP
169%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
170%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
5bb22124 171%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7 172%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
3b9419e9
JP
173%{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
174%{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
17d323f7
MB
175
176%files libs
177%defattr(644,root,root,755)
178%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
179%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
180%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 181%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
182
183%files devel
184%defattr(644,root,root,755)
185%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
186%{_includedir}/zeitgeist-2.0
187%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
188%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4 189
1e77dada 190%files -n python3-%{name}
9c750fc4 191%defattr(644,root,root,755)
1e77dada 192%{py3_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 193%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 194
17d323f7
MB
195%files -n vala-zeitgeist
196%defattr(644,root,root,755)
197%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
198%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
199%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
200
201%files -n bash-completion-zeitgeist
202%defattr(644,root,root,755)
5415db69 203%{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.137104 seconds and 4 git commands to generate.