]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
- x32 rebuild
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
1464e2b4 4Version: 0.9.14
ade82507 5Release: 6
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
17d323f7 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
1464e2b4 9# Source0-md5: 92371b864515389ffe7d70569f0bc9ed
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4 13BuildRequires: autoconf >= 2.50
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
17d323f7 15BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
1e2ac2a5 16BuildRequires: gettext-tools
b92dc1a5 17BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.26.0
9c750fc4 18BuildRequires: gnome-common
17d323f7
MB
19BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
5bb22124 21BuildRequires: intltool >= 0.40.0
17d323f7 22BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 23BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 24BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 25BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 26BuildRequires: rpm-pythonprov
17d323f7
MB
27BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
28BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
8a8d7931
JB
29BuildRequires: vala >= 2:0.18.0
30BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
4420f998 31BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
32Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
33Requires: dbus
34Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
35Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
36BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
37
38%description
9c750fc4 39Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
40(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
41etc.) and makes relevant information available to other applications.
42It is able to establish relationships between items based on
43similarity and usage patterns.
44
9c750fc4
JB
45%description -l pl.UTF-8
46Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
47zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
48osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
49Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
50i wzorce użycia.
51
17d323f7
MB
52%package libs
53Summary: Zeitgeist library
54Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
55Group: Libraries
56Requires: glib2 >= 1:2.26.0
57Requires: sqlite3 >= 3.7.11
58
59%description libs
60This package provides Zeitgeist library.
61
62%description libs -l pl.UTF-8
63Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
64
65%package devel
66Summary: Development files for Zeitgeist library
67Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
68Group: Development/Libraries
69Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
8a8d7931 70Requires: glib2-devel >= 1:2.26.0
17d323f7
MB
71
72%description devel
73This package provides development files for Zeitgeist library.
74
75%description devel -l pl.UTF-8
76Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
77
9c750fc4
JB
78%package -n python-%{name}
79Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
80Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
81Group: Development/Languages/Python
82Requires: python-dbus
83Requires: python-modules
84Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
85
86%description -n python-%{name}
87Python client library for Zeitgeist DBus API.
88
89%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
90Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
91
17d323f7
MB
92%package -n vala-zeitgeist
93Summary: Zeitgeist API for Vala language
94Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
95Group: Development/Libraries
96Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 97Requires: vala >= 2:0.18.0
17d323f7
MB
98
99%description -n vala-zeitgeist
100Zeitgeist API for Vala language.
101
102%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
103API Zeitgeist dla języka Vala.
104
8a8d7931
JB
105%package -n bash-completion-zeitgeist
106Summary: bash-completion for Zeitgeist
107Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
108Group: Applications/Shells
109Requires: bash-completion
44f1d5ef
ER
110%if "%{_rpmversion}" >= "5"
111BuildArch: noarch
112%endif
8a8d7931
JB
113
114%description -n bash-completion-zeitgeist
115This package provides bash-completion for Zeitgeist.
116
117%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
118Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
119
5bb22124
MB
120%prep
121%setup -q
8a8d7931 122%patch0 -p1
71043324 123%patch1 -p1
5bb22124
MB
124
125%build
126%{__intltoolize}
127%{__aclocal}
128%{__autoconf}
129%{__automake}
b92dc1a5 130%configure \
c631b202
JP
131 --disable-silent-rules \
132 --enable-fts
5bb22124
MB
133%{__make}
134
135%install
136rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
137
138%{__make} install \
139 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
140
17d323f7
MB
141%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
142%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
143
5bb22124
MB
144%clean
145rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
146
8a8d7931
JB
147%post libs -p /sbin/ldconfig
148%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 149
4420f998 150%files
5bb22124 151%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 152%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 153%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
154%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
155/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
c631b202
JP
156%attr(755,root,root) %{_libdir}/zeitgeist-fts
157%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.fts.service
5bb22124 158%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
5bb22124 159%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7
MB
160%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
161
162%files libs
163%defattr(644,root,root,755)
164%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
165%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
166%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 167%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
168
169%files devel
170%defattr(644,root,root,755)
171%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
172%{_includedir}/zeitgeist-2.0
173%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
174%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
175
176%files -n python-%{name}
177%defattr(644,root,root,755)
178%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 179%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 180
17d323f7
MB
181%files -n vala-zeitgeist
182%defattr(644,root,root,755)
183%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
184%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
185%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
186
187%files -n bash-completion-zeitgeist
188%defattr(644,root,root,755)
189%{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
This page took 0.091472 seconds and 4 git commands to generate.