Update to 0.9.12
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
17d323f7
MB
4Version: 0.9.12
5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
17d323f7
MB
8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9# Source0-md5: 58488a7636a663a700be2b1d1a639e40
5bb22124 10URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4
JB
11BuildRequires: autoconf >= 2.50
12BuildRequires: automake >= 1:1.9
17d323f7 13BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
5bb22124 14BuildRequires: gettext-devel
b92dc1a5 15BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.26.0
9c750fc4 16BuildRequires: gnome-common
17d323f7
MB
17BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
18BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
5bb22124 19BuildRequires: intltool >= 0.40.0
17d323f7 20BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 21BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 22BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 23BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 24BuildRequires: rpm-pythonprov
17d323f7
MB
25BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
26BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
27BuildRequires: vala >= 0.18.0
4420f998 28BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
29Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
30Requires: dbus
31Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
32Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
33BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
34
35%description
9c750fc4 36Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
37(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
38etc.) and makes relevant information available to other applications.
39It is able to establish relationships between items based on
40similarity and usage patterns.
41
9c750fc4
JB
42%description -l pl.UTF-8
43Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
44zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
45osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
46Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
47i wzorce użycia.
48
17d323f7
MB
49%package libs
50Summary: Zeitgeist library
51Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
52Group: Libraries
53Requires: glib2 >= 1:2.26.0
54Requires: sqlite3 >= 3.7.11
55
56%description libs
57This package provides Zeitgeist library.
58
59%description libs -l pl.UTF-8
60Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
61
62%package devel
63Summary: Development files for Zeitgeist library
64Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
65Group: Development/Libraries
66Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
67
68%description devel
69This package provides development files for Zeitgeist library.
70
71%description devel -l pl.UTF-8
72Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
73
9c750fc4
JB
74%package -n python-%{name}
75Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
76Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
77Group: Development/Languages/Python
78Requires: python-dbus
79Requires: python-modules
80Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
81
82%description -n python-%{name}
83Python client library for Zeitgeist DBus API.
84
85%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
86Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
87
17d323f7
MB
88%package -n bash-completion-zeitgeist
89Summary: bash-completion for Zeitgeist
90Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
91Group: Applications/Shells
92Requires: bash-completion
93
94%description -n bash-completion-zeitgeist
95This package provides bash-completion for Zeitgeist.
96
97%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
98Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
99
100%package -n vala-zeitgeist
101Summary: Zeitgeist API for Vala language
102Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
103Group: Development/Libraries
104Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
105Requires: vala >= 0.18.0
106
107%description -n vala-zeitgeist
108Zeitgeist API for Vala language.
109
110%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
111API Zeitgeist dla języka Vala.
112
5bb22124
MB
113%prep
114%setup -q
5bb22124
MB
115
116%build
117%{__intltoolize}
118%{__aclocal}
119%{__autoconf}
120%{__automake}
b92dc1a5
JB
121%configure \
122 --disable-fts \
123 --disable-silent-rules
5bb22124
MB
124%{__make}
125
126%install
127rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
128
129%{__make} install \
130 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
131
17d323f7
MB
132%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
133%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
134
5bb22124
MB
135%py_postclean
136
5bb22124
MB
137%clean
138rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
139
17d323f7
MB
140%post libs -p /sbin/ldconfig
141%postun libs -p /sbin/ldconfig
142
4420f998 143%files
5bb22124 144%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 145%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 146%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
147%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
148/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
5bb22124 149%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
9d91d748 150%dir %{_datadir}/zeitgeist
5bb22124 151%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7
MB
152%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
153
154%files libs
155%defattr(644,root,root,755)
156%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
157%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
158%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
159
160%files devel
161%defattr(644,root,root,755)
162%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
163%{_includedir}/zeitgeist-2.0
164%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
165%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
166
167%files -n python-%{name}
168%defattr(644,root,root,755)
169%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 170%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7
MB
171
172%files -n bash-completion-zeitgeist
173%defattr(644,root,root,755)
174%{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
175
176%files -n vala-zeitgeist
177%defattr(644,root,root,755)
178%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
179%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
180%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
This page took 0.052378 seconds and 4 git commands to generate.