Update to 0.9.12 auto/th/zeitgeist-0.9.12-1
authorMarcin Banasiak <marcin.banasiak@gmail.com>
Sat, 25 May 2013 13:15:34 +0000 (15:15 +0200)
committerMarcin Banasiak <marcin.banasiak@gmail.com>
Sat, 25 May 2013 13:15:34 +0000 (15:15 +0200)
- separated libs subpackage
- added P/O: zeitgeist-datahub

zeitgeist.spec

index 356dbab0b60b3ac92c4661e50db74427b9aa07dc..88df8d52a49edf0205b54d06b90ec95b75640afb 100644 (file)
@@ -1,34 +1,35 @@
 Summary:       Framework providing Desktop activity awareness
 Summary(pl.UTF-8):     Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
 Name:          zeitgeist
-Version:       0.9.5
-Release:       3
+Version:       0.9.12
+Release:       1
 License:       LGPL v2.1+
 Group:         Daemons
-Source0:       http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: 5841e4624b07ba74866fb177f1c9aae7
+Source0:       http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
+# Source0-md5: 58488a7636a663a700be2b1d1a639e40
 URL:           http://launchpad.net/zeitgeist
 BuildRequires: autoconf >= 2.50
 BuildRequires: automake >= 1:1.9
+BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
 BuildRequires: gettext-devel
 BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.26.0
 BuildRequires: gnome-common
+BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
+BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
 BuildRequires: intltool >= 0.40.0
+BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
 BuildRequires: libraptor2-rapper
 BuildRequires: python >= 1:2.6
 BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
 BuildRequires: rpm-pythonprov
-BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7
-# not required in releases
-#BuildRequires:        vala >= 0.16.0
+BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
+BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
+BuildRequires: vala >= 0.18.0
 BuildRequires: xapian-core-devel
-Requires:      glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:      python-%{name} = %{version}-%{release}
-Requires:      python-modules-sqlite
-Requires:      python-pygobject >= 2.16.0
-Requires:      python-pyxdg
-Requires:      sqlite3 >= 3.7
-Suggests:      zeitgeist-datahub
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+Requires:      dbus
+Provides:      zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -45,6 +46,31 @@ osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
 i wzorce użycia.
 
+%package libs
+Summary:       Zeitgeist library
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka Zeitgeist
+Group:         Libraries
+Requires:      glib2 >= 1:2.26.0
+Requires:      sqlite3 >= 3.7.11
+
+%description libs
+This package provides Zeitgeist library.
+
+%description libs -l pl.UTF-8
+Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
+
+%package devel
+Summary:       Development files for Zeitgeist library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+
+%description devel
+This package provides development files for Zeitgeist library.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
+
 %package -n python-%{name}
 Summary:       Python client library for Zeitgeist DBus API
 Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
@@ -59,6 +85,31 @@ Python client library for Zeitgeist DBus API.
 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
 
+%package -n bash-completion-zeitgeist
+Summary:       bash-completion for Zeitgeist
+Summary(pl.UTF-8):     bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
+Group:         Applications/Shells
+Requires:      bash-completion
+
+%description -n bash-completion-zeitgeist
+This package provides bash-completion for Zeitgeist.
+
+%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
+Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
+
+%package -n vala-zeitgeist
+Summary:       Zeitgeist API for Vala language
+Summary(pl.UTF-8):     API Zeitgeist dla języka Vala
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+Requires:      vala >= 0.18.0
+
+%description -n vala-zeitgeist
+Zeitgeist API for Vala language.
+
+%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
+API Zeitgeist dla języka Vala.
+
 %prep
 %setup -q
 
@@ -78,20 +129,52 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
+%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
+
 %py_postclean
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
+%post libs -p /sbin/ldconfig
+%postun libs -p /sbin/ldconfig
+
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
+/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
 %dir %{_datadir}/zeitgeist
 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
+%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
+
+%files libs
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
+%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
+%{_includedir}/zeitgeist-2.0
+%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
+%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
 
 %files -n python-%{name}
 %defattr(644,root,root,755)
 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
+
+%files -n bash-completion-zeitgeist
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
+
+%files -n vala-zeitgeist
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
+%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
+%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
This page took 0.074863 seconds and 4 git commands to generate.