]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
- release 3
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
6ba3d859 4Version: 0.8.2
fd9ef0a2 5Release: 3
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
6ba3d859
AF
8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.8/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 589e7de784d21177491780bffd11097d
5bb22124 10URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4
JB
11BuildRequires: autoconf >= 2.50
12BuildRequires: automake >= 1:1.9
5bb22124 13BuildRequires: gettext-devel
9c750fc4 14BuildRequires: gnome-common
5bb22124
MB
15BuildRequires: intltool >= 0.40.0
16BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 17BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 18BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 19BuildRequires: rpm-pythonprov
9c750fc4 20Requires: python-%{name} = %{version}-%{release}
5bb22124 21Requires: python-modules-sqlite
9c750fc4 22Requires: python-pygobject >= 2.16.0
5bb22124 23Requires: python-pyxdg
ec5ba2e4 24Suggests: zeitgeist-datahub
5bb22124
MB
25BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27%description
9c750fc4 28Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
29(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
30etc.) and makes relevant information available to other applications.
31It is able to establish relationships between items based on
32similarity and usage patterns.
33
9c750fc4
JB
34%description -l pl.UTF-8
35Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
36zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
37osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
38Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
39i wzorce użycia.
40
41%package -n python-%{name}
42Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
43Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
44Group: Development/Languages/Python
45Requires: python-dbus
46Requires: python-modules
47Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
48
49%description -n python-%{name}
50Python client library for Zeitgeist DBus API.
51
52%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
53Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
54
5bb22124
MB
55%prep
56%setup -q
5bb22124
MB
57
58%build
59%{__intltoolize}
60%{__aclocal}
61%{__autoconf}
62%{__automake}
63%configure
64%{__make}
65
66%install
67rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
68
69%{__make} install \
70 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
71
72%py_postclean
73
74%find_lang %{name}
75
76%clean
77rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
78
79%files -f %{name}.lang
80%defattr(644,root,root,755)
9c750fc4 81%doc AUTHORS COPYRIGHT ChangeLog NEWS README
5bb22124
MB
82%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
83%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
9c750fc4 84%{_datadir}/zeitgeist/_zeitgeist
5bb22124 85%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
9c750fc4 86# -devel? (for daemon extensions development)
5bb22124 87%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-daemon.pc
9c750fc4
JB
88
89%files -n python-%{name}
90%defattr(644,root,root,755)
91%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
92%dir %{_datadir}/zeitgeist
93%{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.061112 seconds and 4 git commands to generate.