]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
- separated python-zeitgeist (Python client library + ontology) for development purpo...
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
6ba3d859 4Version: 0.8.2
9c750fc4
JB
5Release: 2
6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
6ba3d859
AF
8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.8/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 589e7de784d21177491780bffd11097d
5bb22124 10URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4
JB
11BuildRequires: autoconf >= 2.50
12BuildRequires: automake >= 1:1.9
5bb22124 13BuildRequires: gettext-devel
9c750fc4 14BuildRequires: gnome-common
5bb22124
MB
15BuildRequires: intltool >= 0.40.0
16BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 17BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 18BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
9c750fc4 19Requires: python-%{name} = %{version}-%{release}
5bb22124 20Requires: python-modules-sqlite
9c750fc4 21Requires: python-pygobject >= 2.16.0
5bb22124 22Requires: python-pyxdg
ec5ba2e4 23Suggests: zeitgeist-datahub
5bb22124
MB
24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
9c750fc4 27Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
28(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
29etc.) and makes relevant information available to other applications.
30It is able to establish relationships between items based on
31similarity and usage patterns.
32
9c750fc4
JB
33%description -l pl.UTF-8
34Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
35zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
36osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
37Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
38i wzorce użycia.
39
40%package -n python-%{name}
41Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
42Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
43Group: Development/Languages/Python
44Requires: python-dbus
45Requires: python-modules
46Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
47
48%description -n python-%{name}
49Python client library for Zeitgeist DBus API.
50
51%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
52Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
53
5bb22124
MB
54%prep
55%setup -q
5bb22124
MB
56
57%build
58%{__intltoolize}
59%{__aclocal}
60%{__autoconf}
61%{__automake}
62%configure
63%{__make}
64
65%install
66rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68%{__make} install \
69 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
70
71%py_postclean
72
73%find_lang %{name}
74
75%clean
76rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78%files -f %{name}.lang
79%defattr(644,root,root,755)
9c750fc4 80%doc AUTHORS COPYRIGHT ChangeLog NEWS README
5bb22124
MB
81%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
82%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
9c750fc4 83%{_datadir}/zeitgeist/_zeitgeist
5bb22124 84%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
9c750fc4 85# -devel? (for daemon extensions development)
5bb22124 86%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-daemon.pc
9c750fc4
JB
87
88%files -n python-%{name}
89%defattr(644,root,root,755)
90%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
91%dir %{_datadir}/zeitgeist
92%{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.078474 seconds and 4 git commands to generate.