]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
up to 1.0.3
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
1e77dada
JP
4Version: 1.0.3
5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
3b9419e9 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
1e77dada 9# Source0-md5: 8258b5521d1f25d18f7ace3c974c5ab1
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
2c75b570 13BuildRequires: autoconf >= 2.65
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 15BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 16BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
2c75b570 17BuildRequires: gettext-tools >= 0.19
40bd8113 18BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
19BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
17d323f7 21BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
2c75b570
JB
22BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
23BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.21
1e77dada
JP
24BuildRequires: python3
25BuildRequires: python3-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 26BuildRequires: rpm-pythonprov
3b9419e9 27BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.682
17d323f7 28BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
2c75b570 29BuildRequires: tar >= 1:1.22
17d323f7 30BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
5b478cdc 31BuildRequires: vala >= 2:0.22.0
8a8d7931 32BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
2c75b570 33BuildRequires: valadoc >= 0.2
4420f998 34BuildRequires: xapian-core-devel
2c75b570 35BuildRequires: xz
17d323f7
MB
36Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
37Requires: dbus
2c75b570
JB
38Requires: dee >= 1.0.2
39Requires: json-glib >= 0.14.0
40Requires: telepathy-glib >= 0.18.0
17d323f7
MB
41Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
42Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
43BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45%description
9c750fc4 46Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
47(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
48etc.) and makes relevant information available to other applications.
49It is able to establish relationships between items based on
50similarity and usage patterns.
51
9c750fc4
JB
52%description -l pl.UTF-8
53Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
54zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
55osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
56Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
57i wzorce użycia.
58
17d323f7
MB
59%package libs
60Summary: Zeitgeist library
61Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
62Group: Libraries
40bd8113 63Requires: glib2 >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
64Requires: sqlite3 >= 3.7.11
65
66%description libs
67This package provides Zeitgeist library.
68
69%description libs -l pl.UTF-8
70Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
71
72%package devel
73Summary: Development files for Zeitgeist library
74Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
75Group: Development/Libraries
76Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 77Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
78
79%description devel
80This package provides development files for Zeitgeist library.
81
82%description devel -l pl.UTF-8
83Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
84
1e77dada 85%package -n python3-%{name}
9c750fc4
JB
86Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
87Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
88Group: Development/Languages/Python
1e77dada
JP
89Requires: python3-dbus
90Requires: python3-modules
91Obsoletes: python-zeitgeist < 1.0.3
9c750fc4
JB
92Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
93
1e77dada 94%description -n python3-%{name}
9c750fc4
JB
95Python client library for Zeitgeist DBus API.
96
1e77dada 97%description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
9c750fc4
JB
98Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
99
17d323f7
MB
100%package -n vala-zeitgeist
101Summary: Zeitgeist API for Vala language
102Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
103Group: Development/Libraries
104Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 105Requires: vala >= 2:0.18.0
5415db69
ER
106%if "%{_rpmversion}" >= "5"
107BuildArch: noarch
108%endif
17d323f7
MB
109
110%description -n vala-zeitgeist
111Zeitgeist API for Vala language.
112
113%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
114API Zeitgeist dla języka Vala.
115
8a8d7931
JB
116%package -n bash-completion-zeitgeist
117Summary: bash-completion for Zeitgeist
118Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
119Group: Applications/Shells
5415db69 120Requires: bash-completion >= 2.0
44f1d5ef
ER
121%if "%{_rpmversion}" >= "5"
122BuildArch: noarch
123%endif
8a8d7931
JB
124
125%description -n bash-completion-zeitgeist
126This package provides bash-completion for Zeitgeist.
127
128%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
129Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
130
5bb22124
MB
131%prep
132%setup -q
8a8d7931 133%patch0 -p1
71043324 134%patch1 -p1
5bb22124
MB
135
136%build
3b9419e9 137%{__gettextize}
5b478cdc 138%{__libtoolize}
5bb22124
MB
139%{__aclocal}
140%{__autoconf}
5b478cdc 141%{__autoheader}
5bb22124 142%{__automake}
b92dc1a5 143%configure \
c631b202
JP
144 --disable-silent-rules \
145 --enable-fts
5bb22124
MB
146%{__make}
147
148%install
149rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
150
151%{__make} install \
152 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
153
17d323f7
MB
154%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
155%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
156
5bb22124
MB
157%clean
158rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
159
8a8d7931
JB
160%post libs -p /sbin/ldconfig
161%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 162
4420f998 163%files
5bb22124 164%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 165%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 166%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
167%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
168/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
ed9efcef
JP
169%dir %{_libexecdir}/%{name}
170%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
3b9419e9
JP
171%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
172%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
5bb22124 173%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7 174%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
3b9419e9
JP
175%{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
176%{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
17d323f7
MB
177
178%files libs
179%defattr(644,root,root,755)
180%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
181%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
182%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 183%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
184
185%files devel
186%defattr(644,root,root,755)
187%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
188%{_includedir}/zeitgeist-2.0
189%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
190%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4 191
1e77dada 192%files -n python3-%{name}
9c750fc4 193%defattr(644,root,root,755)
1e77dada 194%{py3_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 195%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 196
17d323f7
MB
197%files -n vala-zeitgeist
198%defattr(644,root,root,755)
199%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
200%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
201%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
202
203%files -n bash-completion-zeitgeist
204%defattr(644,root,root,755)
5415db69 205%{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.146491 seconds and 4 git commands to generate.