noarch vala subpackage
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
5b478cdc 4Version: 0.9.16
5415db69 5Release: 3
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
17d323f7 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
5b478cdc 9# Source0-md5: f56b58a19d5fd5a7365ddcbe26ee6b15
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4 13BuildRequires: autoconf >= 2.50
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 15BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 16BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
1e2ac2a5 17BuildRequires: gettext-tools
40bd8113 18BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
9c750fc4 19BuildRequires: gnome-common
17d323f7
MB
20BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
21BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
5bb22124 22BuildRequires: intltool >= 0.40.0
17d323f7 23BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 24BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 25BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 26BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 27BuildRequires: rpm-pythonprov
5415db69 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
17d323f7
MB
29BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
30BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
5b478cdc 31BuildRequires: vala >= 2:0.22.0
8a8d7931 32BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
4420f998 33BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
34Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
35Requires: dbus
36Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
37Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
38BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40%description
9c750fc4 41Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
42(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
43etc.) and makes relevant information available to other applications.
44It is able to establish relationships between items based on
45similarity and usage patterns.
46
9c750fc4
JB
47%description -l pl.UTF-8
48Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
49zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
50osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
51Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
52i wzorce użycia.
53
17d323f7
MB
54%package libs
55Summary: Zeitgeist library
56Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
57Group: Libraries
40bd8113 58Requires: glib2 >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
59Requires: sqlite3 >= 3.7.11
60
61%description libs
62This package provides Zeitgeist library.
63
64%description libs -l pl.UTF-8
65Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
66
67%package devel
68Summary: Development files for Zeitgeist library
69Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
70Group: Development/Libraries
71Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 72Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
73
74%description devel
75This package provides development files for Zeitgeist library.
76
77%description devel -l pl.UTF-8
78Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
79
9c750fc4
JB
80%package -n python-%{name}
81Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
82Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
83Group: Development/Languages/Python
84Requires: python-dbus
85Requires: python-modules
86Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
87
88%description -n python-%{name}
89Python client library for Zeitgeist DBus API.
90
91%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
92Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
93
17d323f7
MB
94%package -n vala-zeitgeist
95Summary: Zeitgeist API for Vala language
96Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
97Group: Development/Libraries
98Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 99Requires: vala >= 2:0.18.0
5415db69
ER
100%if "%{_rpmversion}" >= "5"
101BuildArch: noarch
102%endif
17d323f7
MB
103
104%description -n vala-zeitgeist
105Zeitgeist API for Vala language.
106
107%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
108API Zeitgeist dla języka Vala.
109
8a8d7931
JB
110%package -n bash-completion-zeitgeist
111Summary: bash-completion for Zeitgeist
112Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
113Group: Applications/Shells
5415db69 114Requires: bash-completion >= 2.0
44f1d5ef
ER
115%if "%{_rpmversion}" >= "5"
116BuildArch: noarch
117%endif
8a8d7931
JB
118
119%description -n bash-completion-zeitgeist
120This package provides bash-completion for Zeitgeist.
121
122%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
123Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
124
5bb22124
MB
125%prep
126%setup -q
8a8d7931 127%patch0 -p1
71043324 128%patch1 -p1
5bb22124
MB
129
130%build
131%{__intltoolize}
5b478cdc 132%{__libtoolize}
5bb22124
MB
133%{__aclocal}
134%{__autoconf}
5b478cdc 135%{__autoheader}
5bb22124 136%{__automake}
b92dc1a5 137%configure \
c631b202
JP
138 --disable-silent-rules \
139 --enable-fts
5bb22124
MB
140%{__make}
141
142%install
143rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
144
145%{__make} install \
146 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
147
17d323f7
MB
148%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
149%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
150
5bb22124
MB
151%clean
152rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
153
8a8d7931
JB
154%post libs -p /sbin/ldconfig
155%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 156
4420f998 157%files
5bb22124 158%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 159%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 160%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
161%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
162/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
c631b202
JP
163%attr(755,root,root) %{_libdir}/zeitgeist-fts
164%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.fts.service
5bb22124 165%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
5bb22124 166%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7
MB
167%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
168
169%files libs
170%defattr(644,root,root,755)
171%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
172%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
173%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 174%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
175
176%files devel
177%defattr(644,root,root,755)
178%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
179%{_includedir}/zeitgeist-2.0
180%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
181%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
182
183%files -n python-%{name}
184%defattr(644,root,root,755)
185%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 186%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 187
17d323f7
MB
188%files -n vala-zeitgeist
189%defattr(644,root,root,755)
190%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
191%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
192%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
193
194%files -n bash-completion-zeitgeist
195%defattr(644,root,root,755)
5415db69 196%{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.087926 seconds and 4 git commands to generate.