]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
up to 1.0.2
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
4ff21246 4Version: 1.0.2
ed9efcef 5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
3b9419e9 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
4ff21246 9# Source0-md5: 08e9031e158a4ab0824adc2610e7d122
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4 13BuildRequires: autoconf >= 2.50
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 15BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 16BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
1e2ac2a5 17BuildRequires: gettext-tools
40bd8113 18BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
19BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
17d323f7 21BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 22BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 23BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 24BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 25BuildRequires: rpm-pythonprov
3b9419e9 26BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.682
17d323f7
MB
27BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
28BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
5b478cdc 29BuildRequires: vala >= 2:0.22.0
8a8d7931 30BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
4420f998 31BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
32Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
33Requires: dbus
34Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
35Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
36BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
37
38%description
9c750fc4 39Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
40(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
41etc.) and makes relevant information available to other applications.
42It is able to establish relationships between items based on
43similarity and usage patterns.
44
9c750fc4
JB
45%description -l pl.UTF-8
46Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
47zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
48osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
49Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
50i wzorce użycia.
51
17d323f7
MB
52%package libs
53Summary: Zeitgeist library
54Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
55Group: Libraries
40bd8113 56Requires: glib2 >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
57Requires: sqlite3 >= 3.7.11
58
59%description libs
60This package provides Zeitgeist library.
61
62%description libs -l pl.UTF-8
63Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
64
65%package devel
66Summary: Development files for Zeitgeist library
67Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
68Group: Development/Libraries
69Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 70Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
71
72%description devel
73This package provides development files for Zeitgeist library.
74
75%description devel -l pl.UTF-8
76Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
77
9c750fc4
JB
78%package -n python-%{name}
79Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
80Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
81Group: Development/Languages/Python
82Requires: python-dbus
83Requires: python-modules
84Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
85
86%description -n python-%{name}
87Python client library for Zeitgeist DBus API.
88
89%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
90Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
91
17d323f7
MB
92%package -n vala-zeitgeist
93Summary: Zeitgeist API for Vala language
94Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
95Group: Development/Libraries
96Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 97Requires: vala >= 2:0.18.0
5415db69
ER
98%if "%{_rpmversion}" >= "5"
99BuildArch: noarch
100%endif
17d323f7
MB
101
102%description -n vala-zeitgeist
103Zeitgeist API for Vala language.
104
105%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
106API Zeitgeist dla języka Vala.
107
8a8d7931
JB
108%package -n bash-completion-zeitgeist
109Summary: bash-completion for Zeitgeist
110Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
111Group: Applications/Shells
5415db69 112Requires: bash-completion >= 2.0
44f1d5ef
ER
113%if "%{_rpmversion}" >= "5"
114BuildArch: noarch
115%endif
8a8d7931
JB
116
117%description -n bash-completion-zeitgeist
118This package provides bash-completion for Zeitgeist.
119
120%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
121Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
122
5bb22124
MB
123%prep
124%setup -q
8a8d7931 125%patch0 -p1
71043324 126%patch1 -p1
5bb22124
MB
127
128%build
3b9419e9 129%{__gettextize}
5b478cdc 130%{__libtoolize}
5bb22124
MB
131%{__aclocal}
132%{__autoconf}
5b478cdc 133%{__autoheader}
5bb22124 134%{__automake}
b92dc1a5 135%configure \
c631b202
JP
136 --disable-silent-rules \
137 --enable-fts
5bb22124
MB
138%{__make}
139
140%install
141rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
142
143%{__make} install \
144 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
145
17d323f7
MB
146%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
147%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
148
5bb22124
MB
149%clean
150rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
151
8a8d7931
JB
152%post libs -p /sbin/ldconfig
153%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 154
4420f998 155%files
5bb22124 156%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 157%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 158%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
159%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
160/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
ed9efcef
JP
161%dir %{_libexecdir}/%{name}
162%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
3b9419e9
JP
163%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
164%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
5bb22124 165%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7 166%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
3b9419e9
JP
167%{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
168%{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
17d323f7
MB
169
170%files libs
171%defattr(644,root,root,755)
172%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
173%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
174%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 175%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
176
177%files devel
178%defattr(644,root,root,755)
179%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
180%{_includedir}/zeitgeist-2.0
181%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
182%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
183
184%files -n python-%{name}
185%defattr(644,root,root,755)
186%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 187%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 188
17d323f7
MB
189%files -n vala-zeitgeist
190%defattr(644,root,root,755)
191%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
192%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
193%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
194
195%files -n bash-completion-zeitgeist
196%defattr(644,root,root,755)
5415db69 197%{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.121278 seconds and 4 git commands to generate.