- release 2
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
46d659c0 5Version: 3.1.2
131d2280 6Release: 2
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
e4a5b042 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
46d659c0 10# Source0-md5: 01ad5a4e4919b664bfe3f0c627ed291f
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 13URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
14BuildRequires: asciidoc
15BuildRequires: cairo-devel
16BuildRequires: cmake >= 2.6
17BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 18BuildRequires: doxygen
489fc5b2 19BuildRequires: glib-devel
20BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 28BuildRequires: readline-devel
e216db54 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 30BuildRequires: sed >= 4.0
46d659c0 31BuildRequires: xcb-util-devel = 0.3.2
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: xmlto
33BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
38BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
e216db54 40%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
41
42%description
43awesome is a highly configurable, next generation framework window
44manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45targeted at power user, developer and any people dealing with every
46day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47graphical environment.
48
49%description -l hu.UTF-8
50awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54felületén.
55
2aea91b8 56%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 57awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 58możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
59przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
60w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
61myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
62innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 63kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
e519f8ed
ZU
65%package doc
66Summary: awesome window manager API documentation
67Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 68Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 69Group: Documentation
e519f8ed
ZU
70
71%description doc
2aea91b8 72awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
73
74%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 75awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 76
2aea91b8 77%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 78Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 79
ab20464d
ZU
80%package example-config
81Summary: Example config for awesome window manager
82Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 83Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 84Group: Documentation
0445c2b8
ER
85Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
86Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
87Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
88
89%description example-config
860cb08a
JB
90Example config for awesome window manager. It can be a good starting
91point for those people, who have never used awesome window manager
92before.
ab20464d
ZU
93
94%description example-config -l hu.UTF-8
95Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
96használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
97
441c252e 98%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 99Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
100jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1013.x.
441c252e 102
ab20464d
ZU
103%package plugin-awful
104Summary: awful plugin for awesome window manager
105Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 106Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d
ZU
107Group: X11/Window Managers
108
109%description plugin-awful
b6bb5576
JB
110AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
111manager.
ab20464d
ZU
112
113%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 114AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 115
441c252e 116%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
117AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
118awesome.
441c252e 119
ab20464d 120%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
121Summary: Theme library for awesome window manager
122Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
123Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 124Group: X11/Window Managers
e728b82d 125Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
126
127%description plugin-beautiful
441c252e 128Theme library for awesome window manager.
ab20464d 129
441c252e 130%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
131Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
132
133%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 134Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 135
f4579953
ZU
136%package plugin-invaders
137Summary: Awesome Invaders game
138Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 139Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 140Group: X11/Window Managers
1e44500c 141Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
142Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
143Requires: ImageMagick
144
145%description plugin-invaders
146Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 147Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
148
149%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
150Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
151megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
152
441c252e 153%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
154Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 155Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 156
f4579953 157%package plugin-naughty
441c252e 158Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 159Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 160Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 161Group: X11/Window Managers
1e44500c 162Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
163Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
164
165%description plugin-naughty
166Naughty is a lua library that implements popup notifications for
167awesome3.
168
169%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
170Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
171awesome3-ban.
172
441c252e 173%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 174Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 175powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
176
f4579953 177%package plugin-revelation
441c252e 178Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 179Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 180Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953
ZU
181Group: X11/Window Managers
182
183%description plugin-revelation
184Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
185client pops to the first tag that client is visible on and
186raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
187currently focused client, and Escape aborts.
188
189%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
190Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
191kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
192kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
193fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
194a művelet.
195
441c252e 196%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
197Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
198prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 199którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
200Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
201przerywa podgląd okien.
441c252e 202
ab20464d 203%package plugin-tabulous
441c252e 204Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 205Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 206Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d
ZU
207Group: X11/Window Managers
208
209%description plugin-tabulous
441c252e 210Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
211
212%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 213Tab-ok awesome-hoz.
214
215%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 216Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 217
e66c95bd 218%prep
e4a5b042 219%setup -q
e66c95bd
ZU
220%patch0 -p1
221
222%build
a043f8d3
ER
223%cmake \
224 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
225 -DPREFIX=%{_prefix} \
226 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
227 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
228 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
229%{__make}
230
231%install
232rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 233install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
234
235%{__make} install \
236 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
237install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 238
239mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
240
241%clean
242rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
243
244%files
245%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 246%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
247%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
248%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
249%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
250%dir %{_datadir}/%{name}/lib
251%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
252%dir %{_datadir}/%{name}
253%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 254%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 255%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
256%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
257%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 258%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 259%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
260
261%files doc
262%defattr(644,root,root,755)
58290601 263%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 264
ab20464d
ZU
265%files example-config
266%defattr(644,root,root,755)
267%dir %{_sysconfdir}/xdg
268%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
269%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
270
ab20464d
ZU
271%files plugin-awful
272%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
273%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
274%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 275
ab20464d
ZU
276%files plugin-beautiful
277%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
278%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
279%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
280%{_datadir}/awesome/themes
281
f4579953
ZU
282%files plugin-invaders
283%defattr(644,root,root,755)
284%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
285%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
286%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
287
f4579953
ZU
288%files plugin-naughty
289%defattr(644,root,root,755)
290%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
291
f4579953
ZU
292%files plugin-revelation
293%defattr(644,root,root,755)
294%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
295
ab20464d
ZU
296%files plugin-tabulous
297%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 298%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.303157 seconds and 4 git commands to generate.