- release 2
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 Summary:        awesome window manager
2 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
3 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
4 Name:           awesome
5 Version:        3.1.2
6 Release:        2
7 License:        GPL v2
8 Group:          X11/Window Managers
9 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  01ad5a4e4919b664bfe3f0c627ed291f
11 Source1:        %{name}-xsession.desktop
12 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
13 URL:            http://awesome.naquadah.org/
14 BuildRequires:  asciidoc
15 BuildRequires:  cairo-devel
16 BuildRequires:  cmake >= 2.6
17 BuildRequires:  dbus-devel
18 BuildRequires:  doxygen
19 BuildRequires:  glib-devel
20 BuildRequires:  glib2-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  readline-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
30 BuildRequires:  sed >= 4.0
31 BuildRequires:  xcb-util-devel = 0.3.2
32 BuildRequires:  xmlto
33 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %define         _sysconfdir     /etc/X11
41
42 %description
43 awesome is a highly configurable, next generation framework window
44 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45 targeted at power user, developer and any people dealing with every
46 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47 graphical environment.
48
49 %description -l hu.UTF-8
50 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54 felületén.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
58 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
59 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
60 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
61 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
62 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
63 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
65 %package doc
66 Summary:        awesome window manager API documentation
67 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
68 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
69 Group:          Documentation
70
71 %description doc
72 awesome window manager API documentation.
73
74 %description doc -l hu.UTF-8
75 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
76
77 %description doc -l pl.UTF-8
78 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
79
80 %package example-config
81 Summary:        Example config for awesome window manager
82 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
83 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
84 Group:          Documentation
85 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
86 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
87 Requires:       %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
88
89 %description example-config
90 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
91 point for those people, who have never used awesome window manager
92 before.
93
94 %description example-config -l hu.UTF-8
95 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
96 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
97
98 %description example-config -l pl.UTF-8
99 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
100 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
101 3.x.
102
103 %package plugin-awful
104 Summary:        awful plugin for awesome window manager
105 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
106 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
107 Group:          X11/Window Managers
108
109 %description plugin-awful
110 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
111 manager.
112
113 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
114 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
115
116 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
117 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
118 awesome.
119
120 %package plugin-beautiful
121 Summary:        Theme library for awesome window manager
122 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
123 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
124 Group:          X11/Window Managers
125 Suggests:       WallpaperChanger
126
127 %description plugin-beautiful
128 Theme library for awesome window manager.
129
130 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
131 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
132
133 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
134 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
135
136 %package plugin-invaders
137 Summary:        Awesome Invaders game
138 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
139 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
140 Group:          X11/Window Managers
141 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
142 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
143 Requires:       ImageMagick
144
145 %description plugin-invaders
146 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
147 Invaders using awesome 3's Lua interface.
148
149 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
150 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
151 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
152
153 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
154 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
155 Lua zarządcy okien awesome 3.
156
157 %package plugin-naughty
158 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
159 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
160 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
161 Group:          X11/Window Managers
162 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
163 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
164
165 %description plugin-naughty
166 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
167 awesome3.
168
169 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
170 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
171 awesome3-ban.
172
173 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
174 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
175 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
176
177 %package plugin-revelation
178 Summary:        Plugin that allows to bring a view of all your open clients
179 Summary(hu.UTF-8):      Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
180 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
181 Group:          X11/Window Managers
182
183 %description plugin-revelation
184 Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
185 client pops to the first tag that client is visible on and
186 raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
187 currently focused client, and Escape aborts.
188
189 %description plugin-revelation -l hu.UTF-8
190 Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
191 kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
192 kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
193 fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
194 a művelet.
195
196 %description plugin-revelation -l pl.UTF-8
197 Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
198 prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
199 którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
200 Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
201 przerywa podgląd okien.
202
203 %package plugin-tabulous
204 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
205 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
206 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
207 Group:          X11/Window Managers
208
209 %description plugin-tabulous
210 Fabulous tabs for awesome.
211
212 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
213 Tab-ok awesome-hoz.
214
215 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
216 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
217
218 %prep
219 %setup -q
220 %patch0 -p1
221
222 %build
223 %cmake \
224         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
225         -DPREFIX=%{_prefix} \
226         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
227         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
228         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
229 %{__make}
230
231 %install
232 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
233 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
234
235 %{__make} install \
236         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
237 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
238
239 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
240
241 %clean
242 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
243
244 %files
245 %defattr(644,root,root,755)
246 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
247 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
248 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
249 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
250 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
251 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
252 %dir %{_datadir}/%{name}
253 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
254 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
255 %{_datadir}/%{name}/icons
256 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
257 %{_mandir}/man1/%{name}*
258 %{_mandir}/man1/awsetbg*
259 %{_mandir}/man5/%{name}*
260
261 %files doc
262 %defattr(644,root,root,755)
263 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
264
265 %files example-config
266 %defattr(644,root,root,755)
267 %dir %{_sysconfdir}/xdg
268 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
269 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
270
271 %files plugin-awful
272 %defattr(644,root,root,755)
273 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
274 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
275
276 %files plugin-beautiful
277 %defattr(644,root,root,755)
278 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
279 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
280 %{_datadir}/awesome/themes
281
282 %files plugin-invaders
283 %defattr(644,root,root,755)
284 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
285 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
286 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
287
288 %files plugin-naughty
289 %defattr(644,root,root,755)
290 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
291
292 %files plugin-revelation
293 %defattr(644,root,root,755)
294 %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
295
296 %files plugin-tabulous
297 %defattr(644,root,root,755)
298 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.084661 seconds and 3 git commands to generate.