]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blob - scapy.spec
fixed S package names, cosmetics
[packages/scapy.git] / scapy.spec
1 # TODO:
2 # - package and add Suggests:
3 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5 Summary:        Interactive packet manipulation program
6 Summary(pl.UTF-8):      Interaktywny program do manipulacji pakietami
7 Name:           scapy
8 Version:        2.2.0
9 Release:        2
10 License:        GPL
11 Group:          Applications/Networking
12 Source0:        http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  406990bd8da1f4958b354b4b6fc4b3eb
14 URL:            http://www.secdev.org/projects/scapy/
15 BuildRequires:  rpm-pythonprov
16 BuildRequires:  sphinx-pdg
17 Requires:       python-libdnet
18 Requires:       python-pylibpcap
19 Suggests:       python-Crypto
20 Suggests:       python-Gnuplot
21 Suggests:       python-pygraphviz
22 Suggests:       python-pyx
23 Suggests:       sox
24 Suggests:       texlive
25 Suggests:       texlive-fonts-type1-bluesky
26 BuildArch:      noarch
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
31 able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
32 them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
33 more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
34 tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
35 can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
36 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
37 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
38 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
39 (VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP decoding on WEP encrypted
40 channel, ...), etc.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami o
44 olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety sporej
45 ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je, dopasowywać żądania
46 i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością obsługuje typowe zadania
47 takie jak skanowanie, śledzenie trasy, sondowanie, testy jednostkowe,
48 ataki czy też wykrywanie (usług w) sieci (może zastapić hping, 85%
49 nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
50 sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
51 nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
52 wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
53 VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VoIP na kanale zabezpieczonym
54 WEP, ...) itp.
55
56 %prep
57 %setup -q
58
59 %build
60 %{__python} setup.py build
61 cd doc/scapy
62 %{__make} html
63
64 %install
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %{__python} setup.py install \
68         --root=$RPM_BUILD_ROOT \
69         --optimize=2
70
71 %py_postclean
72
73 %clean
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76 %files
77 %defattr(644,root,root,755)
78 %doc doc/scapy/_build/html/*
79 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
80 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
81 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
82 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*%{name}
83 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
84 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
85 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
86 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows
87 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
88 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto
89 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
90 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
91 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
92 %{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
93 %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
94 %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows/*.py[co]
95 %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
96 %{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto/*.py[co]
97 %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
98 %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
99 %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
100 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.077041 seconds and 3 git commands to generate.