]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blame - scapy.spec
fixed S package names, cosmetics
[packages/scapy.git] / scapy.spec
CommitLineData
b9c623a4 1# TODO:
2# - package and add Suggests:
3# * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
b7f2ae20 5Summary: Interactive packet manipulation program
49c486c2 6Summary(pl.UTF-8): Interaktywny program do manipulacji pakietami
b9c623a4 7Name: scapy
08738b07 8Version: 2.2.0
49c486c2 9Release: 2
b9c623a4 10License: GPL
11Group: Applications/Networking
08738b07
AM
12Source0: http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
13# Source0-md5: 406990bd8da1f4958b354b4b6fc4b3eb
b9c623a4 14URL: http://www.secdev.org/projects/scapy/
15BuildRequires: rpm-pythonprov
16BuildRequires: sphinx-pdg
17Requires: python-libdnet
18Requires: python-pylibpcap
49c486c2
TP
19Suggests: python-Crypto
20Suggests: python-Gnuplot
21Suggests: python-pygraphviz
b7f2ae20 22Suggests: python-pyx
23Suggests: sox
24Suggests: texlive
25Suggests: texlive-fonts-type1-bluesky
d2a48404 26BuildArch: noarch
b9c623a4 27BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29%description
30Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
31able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
32them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
33more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
34tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
35can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
36tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
37specific tasks that most other tools can't handle, like sending
38invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
49c486c2 39(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP decoding on WEP encrypted
b9c623a4 40channel, ...), etc.
41
42%description -l pl.UTF-8
b7f2ae20 43Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami o
44olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety sporej
45ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je, dopasowywać żądania
46i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością obsługuje typowe zadania
47takie jak skanowanie, śledzenie trasy, sondowanie, testy jednostkowe,
48ataki czy też wykrywanie (usług w) sieci (może zastapić hping, 85%
49nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
50sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
51nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
52wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
49c486c2 53VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VoIP na kanale zabezpieczonym
b7f2ae20 54WEP, ...) itp.
b9c623a4 55
56%prep
08738b07 57%setup -q
b9c623a4 58
59%build
60%{__python} setup.py build
61cd doc/scapy
b7f2ae20 62%{__make} html
b9c623a4 63
64%install
65rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67%{__python} setup.py install \
68 --root=$RPM_BUILD_ROOT \
69 --optimize=2
70
08738b07 71%py_postclean
b9c623a4 72
73%clean
74rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76%files
77%defattr(644,root,root,755)
78%doc doc/scapy/_build/html/*
79#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
80#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
81#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
49c486c2 82%attr(755,root,root) %{_bindir}/*%{name}
b9c623a4 83%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
84%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
85%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
08738b07 86%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows
b9c623a4 87%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
08738b07 88%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto
b9c623a4 89%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
90%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
91%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
92%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
93%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
08738b07 94%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows/*.py[co]
b9c623a4 95%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
08738b07 96%{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto/*.py[co]
b9c623a4 97%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
98%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
99%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
b7f2ae20 100%{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.093175 seconds and 4 git commands to generate.