]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blob - scapy.spec
- initial
[packages/scapy.git] / scapy.spec
1 # TODO:
2 # - package and add Suggests:
3 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5 %define _hg_rev 834b9f8a3c23
6 Summary:        Interactive packet manipulation program.
7 Summary(pl.UTF-8):      Interaktywny program do manipulacji pakietami.
8 Name:           scapy
9 Version:        2.0.1
10 Release:        1
11 License:        GPL
12 Group:          Applications/Networking
13 Source0:        http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
14 URL:            http://www.secdev.org/projects/scapy/
15 BuildRequires:  rpm-pythonprov
16 BuildRequires:  sphinx-pdg
17 Requires:       python-libdnet
18 Requires:       python-pylibpcap
19 Suggests:       python-pyx
20 Suggests:       texlive
21 Suggests:       texlive-fonts-type1-bluesky
22 Suggests:       graphviz-python
23 Suggests:       python-crypto
24 Suggests:       sox
25 Suggests:       python-gnuplot
26
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
31 able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
32 them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
33 more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
34 tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
35 can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
36 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
37 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
38 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
39 (VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
40 channel, ...), etc.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami
44 o olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety
45 sporej ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je,
46 dopasowywać żądania i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością
47 obsługuje typowe zadania takie jak skanowanie, śledzenie trasy,
48 sondowanie, testy jednostkowe, ataki czy też wykrywanie (usług w)
49 sieci (może zastapić hping, 85% nmapa, arpspoof, arp-sk, arping,
50 tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi sobie rownież z innymi
51 specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia nie są w stanie
52 podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek, wstrzykiwanie własnych
53 ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie VLANów+zatruwanie
54 ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym WEP, ...) itp.
55
56 %prep
57 %setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
58
59 %build
60 %{__python} setup.py build
61 cd doc/scapy
62 make html
63
64 %install
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %{__python} setup.py install \
68         --root=$RPM_BUILD_ROOT \
69         --optimize=2
70
71 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
72 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
73 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
74 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
75 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
76 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
77
78 %clean
79 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
80
81 %files
82 %defattr(644,root,root,755)
83 %doc doc/scapy/_build/html/*
84 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
85 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
86 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
87 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
88 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
89 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
90 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
91 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
92 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
93 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
94 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
95 %{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
96 %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
97 %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
98 %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
99 %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
100 %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
101 %{_mandir}/man1/%{name}.1.gz
This page took 0.082994 seconds and 3 git commands to generate.