]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blame - scapy.spec
- initial
[packages/scapy.git] / scapy.spec
CommitLineData
b9c623a4 1# TODO:
2# - package and add Suggests:
3# * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5%define _hg_rev 834b9f8a3c23
6Summary: Interactive packet manipulation program.
7Summary(pl.UTF-8): Interaktywny program do manipulacji pakietami.
8Name: scapy
9Version: 2.0.1
10Release: 1
11License: GPL
12Group: Applications/Networking
13Source0: http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
14URL: http://www.secdev.org/projects/scapy/
15BuildRequires: rpm-pythonprov
16BuildRequires: sphinx-pdg
17Requires: python-libdnet
18Requires: python-pylibpcap
19Suggests: python-pyx
20Suggests: texlive
21Suggests: texlive-fonts-type1-bluesky
22Suggests: graphviz-python
23Suggests: python-crypto
24Suggests: sox
25Suggests: python-gnuplot
26
27BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29%description
30Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
31able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
32them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
33more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
34tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
35can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
36tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
37specific tasks that most other tools can't handle, like sending
38invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
39(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
40channel, ...), etc.
41
42%description -l pl.UTF-8
43Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami
44o olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety
45sporej ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je,
46dopasowywać żądania i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością
47obsługuje typowe zadania takie jak skanowanie, śledzenie trasy,
48sondowanie, testy jednostkowe, ataki czy też wykrywanie (usług w)
49sieci (może zastapić hping, 85% nmapa, arpspoof, arp-sk, arping,
50tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi sobie rownież z innymi
51specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia nie są w stanie
52podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek, wstrzykiwanie własnych
53ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie VLANów+zatruwanie
54ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym WEP, ...) itp.
55
56%prep
57%setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
58
59%build
60%{__python} setup.py build
61cd doc/scapy
62make html
63
64%install
65rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67%{__python} setup.py install \
68 --root=$RPM_BUILD_ROOT \
69 --optimize=2
70
71rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
72rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
73rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
74rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
75rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
76rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
77
78%clean
79rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
80
81%files
82%defattr(644,root,root,755)
83%doc doc/scapy/_build/html/*
84#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
85#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
86#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
87%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
88%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
89%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
90%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
91%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
92%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
93%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
94%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
95%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
96%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
97%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
98%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
99%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
100%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
101%{_mandir}/man1/%{name}.1.gz
This page took 0.091105 seconds and 4 git commands to generate.