]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blob - awesome.spec
- up to 3.3-rc4 (3.3 is going to be released soon)
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 %define         _rc     rc4
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.3
7 Release:        0.%{_rc}.0.1
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}-%{_rc}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  ccd951458b386d53839b29e76b60607f
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  glib-devel
21 BuildRequires:  glib2-devel
22 BuildRequires:  gperf
23 BuildRequires:  imlib2-devel
24 BuildRequires:  libev-devel
25 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
26 BuildRequires:  lua-doc
27 BuildRequires:  lua51-devel
28 BuildRequires:  pango-devel
29 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
30 BuildRequires:  readline-devel
31 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
32 BuildRequires:  sed >= 4.0
33 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
34 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.4
35 BuildRequires:  xmlto
36 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
37 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
38 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
39 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
41 Suggests:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %define         _sysconfdir     /etc/X11
45
46 %description
47 awesome is a highly configurable, next generation framework window
48 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
49 targeted at power user, developer and any people dealing with every
50 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
51 graphical environment.
52
53 %description -l hu.UTF-8
54 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
55 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
56 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
57 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
58 felületén.
59
60 %description -l pl.UTF-8
61 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
62 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
63 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
64 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
65 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
66 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
67 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
68
69 %package doc
70 Summary:        awesome window manager API documentation
71 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
72 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
73 Group:          Documentation
74
75 %description doc
76 awesome window manager API documentation.
77
78 %description doc -l hu.UTF-8
79 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
80
81 %description doc -l pl.UTF-8
82 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
83
84 %package example-config
85 Summary:        Example config for awesome window manager
86 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
87 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
88 Group:          Documentation
89 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
90 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
91 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
92 Requires:       %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
93 Requires:       %{name}-themes = %{version}-%{release}
94
95 %description example-config
96 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
97 point for those people, who have never used awesome window manager
98 before.
99
100 %description example-config -l hu.UTF-8
101 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
102 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
103
104 %description example-config -l pl.UTF-8
105 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
106 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
107 3.x.
108
109 %package plugin-awful
110 Summary:        awful plugin for awesome window manager
111 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
112 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
113 Group:          X11/Window Managers
114 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
115
116 %description plugin-awful
117 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
118 manager.
119
120 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
121 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
122
123 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
124 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
125 awesome.
126
127 %package plugin-beautiful
128 Summary:        Theme library for awesome window manager
129 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
130 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
131 Group:          X11/Window Managers
132 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
133 Suggests:       WallpaperChanger
134
135 %description plugin-beautiful
136 Theme library for awesome window manager.
137
138 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
139 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
140
141 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
142 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
143
144 %package plugin-invaders
145 Summary:        Awesome Invaders game
146 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
147 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
148 Group:          X11/Window Managers
149 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
150 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
151 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
152 Requires:       ImageMagick
153
154 %description plugin-invaders
155 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
156 Invaders using awesome 3's Lua interface.
157
158 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
159 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
160 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
161
162 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
163 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
164 Lua zarządcy okien awesome 3.
165
166 %package plugin-naughty
167 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
168 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
169 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
170 Group:          X11/Window Managers
171 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
172 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
173 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
174
175 %description plugin-naughty
176 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
177 awesome3.
178
179 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
180 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
181 awesome3-ban.
182
183 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
184 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
185 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
186
187 %package plugin-revelation
188 Summary:        Plugin that allows to bring a view of all your open clients
189 Summary(hu.UTF-8):      Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
190 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
191 Group:          X11/Window Managers
192 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
193
194 %description plugin-revelation
195 Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
196 client pops to the first tag that client is visible on and
197 raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
198 currently focused client, and Escape aborts.
199
200 %description plugin-revelation -l hu.UTF-8
201 Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
202 kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
203 kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
204 fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
205 a művelet.
206
207 %description plugin-revelation -l pl.UTF-8
208 Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
209 prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
210 którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
211 Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
212 przerywa podgląd okien.
213
214 %package plugin-tabulous
215 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
216 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
217 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
218 Group:          X11/Window Managers
219 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
220
221 %description plugin-tabulous
222 Fabulous tabs for awesome.
223
224 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
225 Tab-ok awesome-hoz.
226
227 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
228 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
229
230 %package plugin-telak
231 Summary:        Root window image display library
232 Summary(hu.UTF-8):      Root ablak kezeléséhez könyvtár
233 Group:          X11/Window Managers
234 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
235 Requires:       lua-socket
236
237 %description plugin-telak
238 Root window image display library.
239
240 %description plugin-telak -l hu.UTF-8
241 Root ablak kezeléséhez könyvtár.
242
243 %package themes
244 Summary:        Themes for awesome window manager
245 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz
246 Group:          X11/Window Managers
247 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
248
249 %description themes
250 Themes for awesome window manager.
251
252 %description themes -l hu.UTF-8
253 Témák az awesome ablakkezelőhöz.
254
255 %prep
256 %setup -q -n %{name}-%{version}-%{_rc}
257 %patch0 -p1
258
259 %build
260 %cmake \
261         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
262         -DPREFIX=%{_prefix} \
263         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
264         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
265         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
266 %{__make}
267
268 %install
269 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
270 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
271
272 %{__make} install \
273         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
274 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
275
276 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
277 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
278         %{__rm} ${file}
279 done
280
281 %clean
282 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
283
284 %files
285 %defattr(644,root,root,755)
286 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
287 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
288 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
289 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
290 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
291 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
292 %dir %{_datadir}/%{name}
293 %{_datadir}/%{name}/icons
294 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
295 %{_mandir}/man1/%{name}*
296 %{_mandir}/man1/awsetbg*
297 %{_mandir}/man5/%{name}*
298
299 %files doc
300 %defattr(644,root,root,755)
301 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
302
303 %files example-config
304 %defattr(644,root,root,755)
305 %dir %{_sysconfdir}/xdg
306 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
307 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
308
309 %files plugin-awful
310 %defattr(644,root,root,755)
311 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
312 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
313 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
314
315 %files plugin-beautiful
316 %defattr(644,root,root,755)
317 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
318 %{_datadir}/awesome/themes
319
320 %files themes
321 %defattr(644,root,root,755)
322 %dir %{_datadir}/awesome/themes
323 %{_datadir}/awesome/themes/default
324 %{_datadir}/awesome/themes/sky
325
326 %files plugin-invaders
327 %defattr(644,root,root,755)
328 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
329 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
330 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
331
332 %files plugin-naughty
333 %defattr(644,root,root,755)
334 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
335
336 # %files plugin-revelation
337 # %defattr(644,root,root,755)
338 # %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
339
340 %files plugin-tabulous
341 %defattr(644,root,root,755)
342 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
343
344 %files plugin-telak
345 %defattr(644,root,root,755)
346 %{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.083517 seconds and 3 git commands to generate.