]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- up to 3.3-rc4 (3.3 is going to be released soon)
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
82f625bc 1%define _rc rc4
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
82f625bc 6Version: 3.3
7Release: 0.%{_rc}.0.1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
82f625bc 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}-%{_rc}.tar.bz2
11# Source0-md5: ccd951458b386d53839b29e76b60607f
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
489fc5b2 20BuildRequires: glib-devel
21BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: gperf
166fff07 23BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: libev-devel
82f625bc 25BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 26BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
27BuildRequires: lua51-devel
28BuildRequires: pango-devel
29BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 30BuildRequires: readline-devel
e216db54 31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 32BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 33BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
34BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.4
e66c95bd
ZU
35BuildRequires: xmlto
36BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
39BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
40BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
6703f79f 41Suggests: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
e66c95bd
ZU
42BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
e216db54 44%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
45
46%description
47awesome is a highly configurable, next generation framework window
48manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
49targeted at power user, developer and any people dealing with every
50day computing tasks and want to have fine-grained control on its
51graphical environment.
52
53%description -l hu.UTF-8
54awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
55az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
56célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
57számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
58felületén.
59
2aea91b8 60%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 61awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 62możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
63przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
64w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
65myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
66innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 67kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
68
e519f8ed
ZU
69%package doc
70Summary: awesome window manager API documentation
71Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 72Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 73Group: Documentation
e519f8ed
ZU
74
75%description doc
2aea91b8 76awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
77
78%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 79awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 80
2aea91b8 81%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 82Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 83
ab20464d
ZU
84%package example-config
85Summary: Example config for awesome window manager
86Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 87Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 88Group: Documentation
70e12a76 89Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
90Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
91Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
92Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
6703f79f 93Requires: %{name}-themes = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
94
95%description example-config
860cb08a
JB
96Example config for awesome window manager. It can be a good starting
97point for those people, who have never used awesome window manager
98before.
ab20464d
ZU
99
100%description example-config -l hu.UTF-8
101Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
102használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
103
441c252e 104%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 105Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
106jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1073.x.
441c252e 108
ab20464d
ZU
109%package plugin-awful
110Summary: awful plugin for awesome window manager
111Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 112Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d 113Group: X11/Window Managers
70e12a76 114Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
115
116%description plugin-awful
b6bb5576
JB
117AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
118manager.
ab20464d
ZU
119
120%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 121AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 122
441c252e 123%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
124AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
125awesome.
441c252e 126
ab20464d 127%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
128Summary: Theme library for awesome window manager
129Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
130Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 131Group: X11/Window Managers
70e12a76 132Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 133Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
134
135%description plugin-beautiful
441c252e 136Theme library for awesome window manager.
ab20464d 137
441c252e 138%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
139Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
140
141%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 142Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 143
f4579953
ZU
144%package plugin-invaders
145Summary: Awesome Invaders game
146Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 147Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 148Group: X11/Window Managers
70e12a76 149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 150Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
151Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
152Requires: ImageMagick
153
154%description plugin-invaders
155Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 156Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
157
158%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
159Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
160megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
161
441c252e 162%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
163Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 164Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 165
f4579953 166%package plugin-naughty
441c252e 167Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 168Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 169Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 170Group: X11/Window Managers
70e12a76 171Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 172Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
173Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
174
175%description plugin-naughty
176Naughty is a lua library that implements popup notifications for
177awesome3.
178
179%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
180Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
181awesome3-ban.
182
441c252e 183%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 184Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 185powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
186
f4579953 187%package plugin-revelation
441c252e 188Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 189Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 190Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953 191Group: X11/Window Managers
70e12a76 192Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
193
194%description plugin-revelation
195Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
196client pops to the first tag that client is visible on and
197raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
198currently focused client, and Escape aborts.
199
200%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
201Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
202kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
203kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
204fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
205a művelet.
206
441c252e 207%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
208Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
209prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 210którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
211Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
212przerywa podgląd okien.
441c252e 213
ab20464d 214%package plugin-tabulous
441c252e 215Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 216Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 217Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d 218Group: X11/Window Managers
70e12a76 219Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
220
221%description plugin-tabulous
441c252e 222Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
223
224%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 225Tab-ok awesome-hoz.
226
227%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 228Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 229
6703f79f
ZU
230%package plugin-telak
231Summary: Root window image display library
232Summary(hu.UTF-8): Root ablak kezeléséhez könyvtár
233Group: X11/Window Managers
234Requires: %{name} = %{version}-%{release}
235Requires: lua-socket
236
237%description plugin-telak
238Root window image display library.
239
240%description plugin-telak -l hu.UTF-8
241Root ablak kezeléséhez könyvtár.
242
243%package themes
244Summary: Themes for awesome window manager
245Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz
246Group: X11/Window Managers
247Requires: %{name} = %{version}-%{release}
248
249%description themes
250Themes for awesome window manager.
251
252%description themes -l hu.UTF-8
253Témák az awesome ablakkezelőhöz.
254
e66c95bd 255%prep
82f625bc 256%setup -q -n %{name}-%{version}-%{_rc}
e66c95bd
ZU
257%patch0 -p1
258
259%build
a043f8d3
ER
260%cmake \
261 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
262 -DPREFIX=%{_prefix} \
263 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
264 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
265 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
266%{__make}
267
268%install
269rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 270install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
271
272%{__make} install \
273 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
274install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 275
276mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
6703f79f
ZU
277for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
278 %{__rm} ${file}
279done
e66c95bd
ZU
280
281%clean
282rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
283
284%files
285%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 286%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
287%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
288%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
289%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
290%dir %{_datadir}/%{name}/lib
291%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d 292%dir %{_datadir}/%{name}
ab20464d 293%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
294%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
295%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 296%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 297%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
298
299%files doc
300%defattr(644,root,root,755)
58290601 301%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 302
ab20464d
ZU
303%files example-config
304%defattr(644,root,root,755)
305%dir %{_sysconfdir}/xdg
306%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
307%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
308
ab20464d
ZU
309%files plugin-awful
310%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
311%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
312%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
6703f79f 313%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
ab20464d 314
ab20464d
ZU
315%files plugin-beautiful
316%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
317%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
318%{_datadir}/awesome/themes
319
6703f79f
ZU
320%files themes
321%defattr(644,root,root,755)
322%dir %{_datadir}/awesome/themes
323%{_datadir}/awesome/themes/default
324%{_datadir}/awesome/themes/sky
325
f4579953
ZU
326%files plugin-invaders
327%defattr(644,root,root,755)
328%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
329%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
330%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
331
f4579953
ZU
332%files plugin-naughty
333%defattr(644,root,root,755)
334%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
335
6703f79f
ZU
336# %files plugin-revelation
337# %defattr(644,root,root,755)
338# %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
f4579953 339
ab20464d
ZU
340%files plugin-tabulous
341%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 342%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
6703f79f
ZU
343
344%files plugin-telak
345%defattr(644,root,root,755)
346%{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.279655 seconds and 4 git commands to generate.