]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blob - awesome.spec
- release 4 (by relup.sh)
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.4.12
7 Release:        4
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  2c3490b820a19c044290027e6f2eb6c8
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 Patch1:         %{name}-magnifier.patch
15 Patch2:         normalize-icon-path-names.patch
16 Patch3:         xcb-util.patch
17 URL:            http://awesome.naquadah.org/
18 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
19 BuildRequires:  asciidoc
20 BuildRequires:  cairo-devel
21 BuildRequires:  cmake >= 2.8.0
22 BuildRequires:  dbus-devel
23 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
24 BuildRequires:  glib2-devel
25 BuildRequires:  gperf
26 BuildRequires:  imlib2-devel
27 BuildRequires:  libev-devel >= 4.0
28 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
29 BuildRequires:  lua-doc
30 BuildRequires:  lua51-devel
31 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.19.3
32 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
36 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
37 BuildRequires:  which
38 BuildRequires:  xcb-util-image-devel >= 0.3.8
39 BuildRequires:  xcb-util-keysyms-devel >= 0.3.8
40 BuildRequires:  xcb-util-wm-devel >= 0.3.8
41 BuildRequires:  xmlto
42 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
43 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
44 Requires:       pango >= 1:1.19.3
45 Requires:       startup-notification >= 0.10
46 Requires:       xcb-util >= 0.3.6
47 Provides:       awesome-plugin-awful
48 Provides:       awesome-plugin-beautiful
49 Obsoletes:      awesome-plugin-awful
50 Obsoletes:      awesome-plugin-beautiful
51 Obsoletes:      awesome-plugin-invaders
52 Obsoletes:      awesome-plugin-revelation
53 Obsoletes:      awesome-plugin-tabulous
54 Obsoletes:      awesome-plugin-telak
55 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
56
57 %description
58 awesome is a highly configurable, next generation framework window
59 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
60 targeted at power user, developer and any people dealing with every
61 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
62 graphical environment.
63
64 %description -l hu.UTF-8
65 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
66 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
67 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
68 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
69 felületén.
70
71 %description -l pl.UTF-8
72 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
73 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
74 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
75 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
76 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
77 innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
78 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
79
80 %package client
81 Summary:        awesome window manager command line client
82 Summary(hu.UTF-8):      Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
83 Summary(pl.UTF-8):      Klient zarządcy okien awesome
84 Group:          X11/Window Managers/Tools
85 Requires:       dbus
86 Requires:       rlwrap
87
88 %description client
89 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
90 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
91 instance.
92
93 %description client -l hu.UTF-8
94 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
95 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
96
97 %description client -l pl.UTF-8
98 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
99 działającej instancji zarządcy okien awesome.
100
101 %package doc
102 Summary:        awesome window manager API documentation
103 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
104 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
105 Group:          Documentation
106
107 %description doc
108 awesome window manager API documentation.
109
110 %description doc -l hu.UTF-8
111 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
112
113 %description doc -l pl.UTF-8
114 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
115
116 %package example-config
117 Summary:        Example config for awesome window manager
118 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
119 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
120 Group:          Documentation
121 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
122 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
123
124 %description example-config
125 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
126 point for those people, who have never used awesome window manager
127 before.
128
129 %description example-config -l hu.UTF-8
130 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
131 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
132
133 %description example-config -l pl.UTF-8
134 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
135 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
136 3.x.
137
138 %package plugin-naughty
139 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
140 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
141 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
142 Group:          X11/Window Managers/Tools
143 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
144 Provides:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
145
146 %description plugin-naughty
147 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
148 awesome3.
149
150 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
151 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
152 awesome3-ban.
153
154 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
155 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
156 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
157
158 %package themes
159 Summary:        Themes for awesome window manager (metapackage)
160 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
161 Summary(pl.UTF-8):      Motywy dla zarządcy okien awesome
162 Group:          X11/Window Managers/Tools
163 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
164 Requires:       %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
165 Requires:       %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
166
167 %description themes
168 Themes for awesome window manager (metapackage).
169
170 %description themes -l hu.UTF-8
171 Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
172
173 %description themes -l pl.UTF-8
174 Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
175
176 %package themes-default
177 Summary:        Default theme for awesome window manager
178 Summary(hu.UTF-8):      Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
179 Summary(pl.UTF-8):      Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
180 Group:          X11/Window Managers/Tools
181 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
182
183 %description themes-default
184 Default theme for awesome window manager.
185
186 %description themes-default -l hu.UTF-8
187 Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
188
189 %description themes-default -l pl.UTF-8
190 Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
191
192 %package themes-sky
193 Summary:        Sky theme for awesome window manager
194 Summary(hu.UTF-8):      Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
195 Summary(pl.UTF-8):      Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
196 Group:          X11/Window Managers/Tools
197 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
198
199 %description themes-sky
200 Sky theme for awesome window manager.
201
202 %description themes-sky -l hu.UTF-8
203 Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
204
205 %description themes-sky -l pl.UTF-8
206 Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
207
208 %package themes-zenburn
209 Summary:        Zenburn theme for awesome window manager
210 Summary(hu.UTF-8):      Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
211 Summary(pl.UTF-8):      Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
212 Group:          X11/Window Managers/Tools
213 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
214
215 %description themes-zenburn
216 Zenburn theme for awesome window manager.
217
218 %description themes-zenburn -l hu.UTF-8
219 Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
220
221 %description themes-zenburn -l pl.UTF-8
222 Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
223
224 %prep
225 %setup -q
226 %patch0 -p1
227 %patch1 -p1
228 # %patch2 -p1
229 # %patch3 -p1
230
231 %build
232 %cmake \
233         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
234         -DPREFIX=%{_prefix} \
235         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
236         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
237         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
238 %{__make}
239
240 %install
241 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
242 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
243 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
244
245 %{__make} install \
246         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
247 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
248
249 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
250         %{__rm} ${file}
251 done
252
253 %clean
254 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
255
256 %files
257 %defattr(644,root,root,755)
258 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
259 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
260 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
261 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
262 %dir %{_datadir}/%{name}
263 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
264 %{_datadir}/%{name}/icons
265 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
266
267 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
268 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
269 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
270 # de
271 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
272 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
273 %lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
274 # es
275 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
276 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
277 %lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
278 # fr
279 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
280 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
281 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
282 # it
283 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/awesome.1*
284 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/awsetbg.1*
285 %lang(it) %{_mandir}/it/man5/awesomerc.5*
286 # ru
287 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome.1*
288 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awsetbg.1*
289 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man5/awesomerc.5*
290
291 # plugin-awful
292 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
293 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
294 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
295 %{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
296 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
297
298 # plugin-beautiful
299 %dir %{_datadir}/awesome/themes
300 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
301
302 %files client
303 %defattr(644,root,root,755)
304 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
305 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
306 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
307 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
308 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
309 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/awesome-client.1*
310 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/awesome-client.1*
311
312 %files doc
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
315
316 %files example-config
317 %defattr(644,root,root,755)
318 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
319
320 %files themes
321 %defattr(644,root,root,755)
322
323 %files themes-default
324 %defattr(644,root,root,755)
325 %{_datadir}/awesome/themes/default
326
327 %files themes-sky
328 %defattr(644,root,root,755)
329 %{_datadir}/awesome/themes/sky
330
331 %files themes-zenburn
332 %defattr(644,root,root,755)
333 %{_datadir}/awesome/themes/zenburn
334
335 %files plugin-naughty
336 %defattr(644,root,root,755)
337 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.082959 seconds and 4 git commands to generate.