]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- updated
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
d4436036 7%bcond_without cdio # don't build cdio plugin
519aa733 8%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 9%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
519aa733 10%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 11%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
519aa733
JB
12#
13%define gstname gst-plugins-good
14%define gst_major_ver 0.10
133ea663
JB
15%define gst_req_ver 0.10.10.1
16%define gstpb_req_ver 0.10.10.1
519aa733
JB
17#
18Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 19Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 20Name: gstreamer-plugins-good
359ebc48
AM
21Version: 0.10.6
22Release: 1
519aa733
JB
23License: LGPL
24Group: Libraries
25Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
359ebc48 26# Source0-md5: 25f111360c2930705b91b4fcf93ae5c5
519aa733
JB
27Patch0: %{name}-bashish.patch
28Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 29URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 30BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 31BuildRequires: automake >= 1.5
34f159cd 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 35BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 36%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 37BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
38BuildRequires: libtool >= 1.4
39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
40BuildRequires: python >= 2.1
41BuildRequires: python-PyXML
42BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
43##
44## plugins
45##
29cbea58 46%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 48%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 49BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 50BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 51BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 52BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
53%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
54BuildRequires: libavc1394-devel
55%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
d4436036 56%{?with_cdio:BuildRequires: libcdio-devel >= 0.71}
519aa733 57BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 58BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 61BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 62BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
844dbfcf
JB
63# for taglib
64BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 65BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
519aa733 66%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 67BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 68%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
69BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
70BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
71BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
72BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
73BuildRequires: zlib-devel
74Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 75Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
76Obsoletes: gstreamer-avi
77Obsoletes: gstreamer-flx
78Obsoletes: gstreamer-matroska
79Obsoletes: gstreamer-mixer
80Obsoletes: gstreamer-navigation
81Obsoletes: gstreamer-rtp
82Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970
JB
83Obsoletes: gstreamer-v4l2
84Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
519aa733
JB
85BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
86
87%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
88
89%description
90GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
91which operate on media data. Applications using this library can do
92anything from real-time sound processing to playing videos, and just
93about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
94that new data types or processing capabilities can be added simply by
95installing new plugins.
96
2929b21b
JR
97%description -l pl.UTF-8
98GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
99grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
100tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
101rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
102mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
103nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 104
2172819b
MB
105%package apidocs
106Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
107Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
108Group: Documentation
109Requires: gtk-doc-common
110
111%description apidocs
112Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
113
114%description apidocs -l pl.UTF-8
115Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
116GStreamer.
117
519aa733
JB
118%package -n gstreamer-GConf
119Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 120Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
121Group: Libraries
122Requires(post,preun): GConf2
123Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
124Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
125
126%description -n gstreamer-GConf
127Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
128used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
129
2929b21b
JR
130%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
131Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
132dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 133
359ebc48 134## ## Plugins ##
519aa733
JB
135
136%package -n gstreamer-videosink-aa
137Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 138Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
139Group: Libraries
140Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
141Provides: gstreamer-videosink = %{version}
142Obsoletes: gstreamer-aalib
143
144%description -n gstreamer-videosink-aa
145Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
146
2929b21b
JR
147%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
148Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
149
150%package -n gstreamer-audio-effects-good
151Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 152Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 153Group: Libraries
844dbfcf 154Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 155Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
156
157%description -n gstreamer-audio-effects-good
158Good GStreamer audio effects plugins.
159
2929b21b
JR
160%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
161Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
162
163%package -n gstreamer-audio-formats
164Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 165Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 166Group: Libraries
844dbfcf 167#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
168# for locales in wavparse module
169Requires: %{name} = %{version}-%{release}
170
171%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
172Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
173type.
519aa733 174
2929b21b
JR
175%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
176Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
177
178%package -n gstreamer-cairo
179Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 180Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
181Group: Libraries
182Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
183
184%description -n gstreamer-cairo
185GStreamer cairo plugin.
186
2929b21b 187%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
188Wtyczka cairo do GStreamera.
189
d4436036
JB
190%package -n gstreamer-cdio
191Summary: GStreamer plugin for CD audio input using libcdio
b4b37edd 192Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera odtwarzająca płyty CD-Audio przy użyciu libcdio
d4436036 193Group: Libraries
844dbfcf 194Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d4436036
JB
195Requires: libcdio >= 0.71
196
197%description -n gstreamer-cdio
198Plugin for playing audio tracks using libcdio under GStreamer.
199
2929b21b
JR
200%description -n gstreamer-cdio -l pl.UTF-8
201Wtyczka do odtwarzania ścieżek dźwiękowych pod GStreamerem za pomocą
d4436036
JB
202libcdio.
203
519aa733
JB
204%package -n gstreamer-dv
205Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 206Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 207Group: Libraries
844dbfcf 208Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
209
210%description -n gstreamer-dv
211Plugin for digital video support.
212
2929b21b
JR
213%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
214Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
215
216%package -n gstreamer-audiosink-esd
217Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 218Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 219Group: Libraries
844dbfcf 220Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
221Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
222Obsoletes: gstreamer-esound
223
224%description -n gstreamer-audiosink-esd
225Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
226
2929b21b
JR
227%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
228Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
229
230%package -n gstreamer-flac
231Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 232Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 233Group: Libraries
844dbfcf 234Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
235
236%description -n gstreamer-flac
237Plugin for the free FLAC lossless audio format.
238
2929b21b
JR
239%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
240Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 241
844dbfcf
JB
242%package -n gstreamer-gdkpixbuf
243Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 244Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
245Group: Libraries
246Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
247
248%description -n gstreamer-gdkpixbuf
249This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
250
2929b21b
JR
251%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
252Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
253gdkpixbuf.
254
255%package -n gstreamer-hal
256Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 257Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
258Group: Libraries
259Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
260
261%description -n gstreamer-hal
262GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
263
2929b21b
JR
264%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
265Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
266GStreamerem a HAL-em.
267
519aa733
JB
268%package -n gstreamer-ladspa
269Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 270Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 271Group: Libraries
844dbfcf 272Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
273
274%description -n gstreamer-ladspa
275Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
276
2929b21b
JR
277%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
278Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
279GStreamera.
280
281%package -n gstreamer-videosink-libcaca
282Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 283Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 284Group: Libraries
844dbfcf 285Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
286Provides: gstreamer-videosink = %{version}
287
288%description -n gstreamer-videosink-libcaca
289GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
290
2929b21b 291%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
292Wtyczka libcaca do GStreamera.
293
294%package -n gstreamer-libpng
295Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 296Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
297Group: Libraries
298#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
299# for locales
300Requires: %{name} = %{version}-%{release}
301Requires: libpng >= 1.2.0
302
303%description -n gstreamer-libpng
304Plugin for encoding png images.
305
2929b21b
JR
306%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
307Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
308
309%package -n gstreamer-audiosink-oss
310Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 311Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 312Group: Libraries
844dbfcf 313#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
314# for locales
315Requires: %{name} = %{version}-%{release}
316Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
317Obsoletes: gstreamer-oss
318
319%description -n gstreamer-audiosink-oss
320Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
321found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
322
2929b21b
JR
323%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
324Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
325OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
326od OpenSound.
327
328%package -n gstreamer-raw1394
329Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 330Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
331Group: Libraries
332Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
333
334%description -n gstreamer-raw1394
335Plugin for digital video support using raw1394.
336
2929b21b
JR
337%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
338Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
339
340%package -n gstreamer-shout2
341Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 342Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
343Group: Libraries
344Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
345
346%description -n gstreamer-shout2
347GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
348
2929b21b
JR
349%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
350Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733
JB
351
352%package -n gstreamer-speex
353Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 354Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 355Group: Libraries
844dbfcf 356#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
357Requires: speex >= 1:1.1.6
358
359%description -n gstreamer-speex
360GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
361
2929b21b
JR
362%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
363Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 364
844dbfcf
JB
365%package -n gstreamer-taglib
366Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 367Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
368Group: Libraries
369Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
370
371%description -n gstreamer-taglib
372GStreamer tag writing plugin based on taglib.
373
2929b21b
JR
374%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
375Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 376
519aa733
JB
377%package -n gstreamer-video-effects
378Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 379Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
380Group: Libraries
381# for locales in jpeg module
382Requires: %{name} = %{version}-%{release}
383
384%description -n gstreamer-video-effects
385GStreamer video effects plugins.
386
2929b21b
JR
387%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
388Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
389
390%package -n gstreamer-visualisation
391Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 392Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
393Group: Libraries
394Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
395
396%description -n gstreamer-visualisation
397Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
398smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope and synaesthesia.
399
2929b21b
JR
400%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
401Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
519aa733
JB
402smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope i synaesthesia.
403
844dbfcf
JB
404%package -n gstreamer-ximagesrc
405Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 406Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
407Group: Libraries
408Requires: %{name} = %{version}-%{release}
409
410%description -n gstreamer-ximagesrc
411GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
412
2929b21b
JR
413%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
414Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
415Xlib.
416
359ebc48
AM
417%package -n gstreamer-wavpack
418Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
419Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
420Group: Libraries
421Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
422
423%description -n gstreamer-wavpack
424Plugin for lossless Wavpack audio format.
425
426%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
427Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
428
519aa733
JB
429%prep
430%setup -q -n %{gstname}-%{version}
431%patch0 -p1
432%patch1 -p1
433
434%build
435%{__libtoolize}
436%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
437%{__autoconf}
438%{__autoheader}
439%{__automake}
440%configure \
441 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
442 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
443 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
444 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d4436036 445 %{!?with_cdio:--disable-cdio} \
5537c970 446 --enable-experimental \
133ea663 447 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
519aa733 448 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 449 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 450 --disable-static \
2172819b 451 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
452 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
453
454%{__make}
455
456%install
457rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
458
459%{__make} install \
460 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
461
462# We don't need plugins' *.la files
463rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
464
465%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
466
467%clean
468rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
469
519aa733
JB
470%post -n gstreamer-GConf
471%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
472
473%preun -n gstreamer-GConf
474%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
475
476%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
477%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 478%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
479%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
480%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 481%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 482%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 483%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
484%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
485%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
486%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
487%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
488%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
359ebc48 489%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
844dbfcf 490%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733
JB
491%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
492%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
359ebc48 493%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
519aa733
JB
494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
359ebc48 496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
519aa733
JB
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
844dbfcf 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
519aa733 502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
519aa733 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
2172819b
MB
505
506%if %{with apidocs}
507%files apidocs
508%defattr(644,root,root,755)
519aa733 509%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 510%endif
519aa733
JB
511
512%if %{with gconf}
513%files -n gstreamer-GConf
514%defattr(644,root,root,755)
515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 516%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
517%endif
518
519##
520## Plugins
521##
522
523%if %{with aalib}
524%files -n gstreamer-videosink-aa
525%defattr(644,root,root,755)
526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
527%endif
528
529%files -n gstreamer-audio-effects-good
530%defattr(644,root,root,755)
531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
535
536%files -n gstreamer-audio-formats
537%defattr(644,root,root,755)
538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
541
542%if %{with cairo}
543%files -n gstreamer-cairo
544%defattr(644,root,root,755)
545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
546%endif
547
d4436036
JB
548%if %{with cdio}
549%files -n gstreamer-cdio
550%defattr(644,root,root,755)
551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcdio.so
552%endif
553
519aa733
JB
554%files -n gstreamer-dv
555%defattr(644,root,root,755)
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
557
558%files -n gstreamer-audiosink-esd
559%defattr(644,root,root,755)
560%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
561
562%files -n gstreamer-flac
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
565
844dbfcf
JB
566%files -n gstreamer-gdkpixbuf
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
569
570%files -n gstreamer-hal
571%defattr(644,root,root,755)
572%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
573
cd23ae8b 574# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
575#%if %{with ladspa}
576#%files -n gstreamer-ladspa
577#%defattr(644,root,root,755)
578#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
579#%endif
580
581%if %{with caca}
582%files -n gstreamer-videosink-libcaca
583%defattr(644,root,root,755)
584%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
585%endif
586
587%files -n gstreamer-libpng
588%defattr(644,root,root,755)
589%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
590
591%files -n gstreamer-audiosink-oss
592%defattr(644,root,root,755)
593%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
594
595%files -n gstreamer-raw1394
596%defattr(644,root,root,755)
597%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
598
599%files -n gstreamer-shout2
600%defattr(644,root,root,755)
601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
602
603%if %{with speex}
604%files -n gstreamer-speex
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
607%endif
608
844dbfcf
JB
609%files -n gstreamer-taglib
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
612
519aa733
JB
613%files -n gstreamer-video-effects
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
616%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
617%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
619
620%files -n gstreamer-visualisation
621%defattr(644,root,root,755)
622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
844dbfcf 623
359ebc48
AM
624%if %{with wavpack}
625%files -n gstreamer-wavpack
626%defattr(644,root,root,755)
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
628%endif
629
844dbfcf
JB
630%files -n gstreamer-ximagesrc
631%defattr(644,root,root,755)
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.143784 seconds and 4 git commands to generate.