]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
- updated to 1.12
[packages/connman.git] / connman.spec
1 Summary:        Connection Manager
2 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
3 Name:           connman
4 Version:        1.12
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Networking/Daemons
8 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  6386d04ccbfd66c68e94ae7a8859a3a4
10 Patch0:         %{name}-linux.patch
11 URL:            http://connman.net/
12 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
13 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
14 BuildRequires:  gnutls-devel
15 BuildRequires:  iptables-devel
16 BuildRequires:  pkgconfig
17 BuildRequires:  polkit-devel
18 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
19 BuildRequires:  systemd-devel
20 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
21 BuildRequires:  xz
22 Requires:       dbus >= 1.4
23 Requires:       glib2 >= 1:2.28
24 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
25 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
28
29 %description
30 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
31 connections within embedded devices running the Linux operating
32 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
33 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
34 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
35 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
36 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
37 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
38 adaption and modification for various use cases.
39
40 %description -l pl.UTF-8
41 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
42 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
43 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
44 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
45 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
46 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
47 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
48 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
49 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
50 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
51
52 %package devel
53 Summary:        Header files for ConnMan plugins
54 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
55 Group:          Development/Libraries
56 # doesn't require base
57
58 %description devel
59 Header files for ConnMan plugins.
60
61 %description devel -l pl.UTF-8
62 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
63
64 %prep
65 %setup -q
66 %patch0 -p1
67
68 %build
69 %configure \
70         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
71         PPPD=/usr/sbin/pppd \
72         PPTP=/usr/sbin/pptp \
73         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
74         --disable-silent-rules \
75         --enable-hh2serial-gps \
76         --enable-iospm \
77         --enable-l2tp \
78         --enable-nmcompat \
79         --enable-openconnect \
80         --enable-openvpn \
81         --enable-polkit \
82         --enable-pptp \
83         --enable-threads \
84         --enable-tist \
85         --enable-vpnc \
86         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
87         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
88         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
89 %{__make}
90
91 %install
92 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
93
94 %{__make} install \
95         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
96
97 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
98
99 %clean
100 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
101
102 %files
103 %defattr(644,root,root,755)
104 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
105 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
106 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
107 %dir %{_libdir}/connman
108 %dir %{_libdir}/connman/plugins
109 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
110 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
112 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
116 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
117 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
118 %dir %{_libdir}/connman/scripts
119 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
120 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
122 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
123 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
124 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
125 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
126 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
127 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
128 %{systemdunitdir}/connman.service
129 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
130
131 %files devel
132 %defattr(644,root,root,755)
133 %doc doc/*.txt
134 %{_includedir}/connman
135 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.163567 seconds and 4 git commands to generate.