- release 3
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 Summary:        awesome window manager
2 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
3 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
4 Name:           awesome
5 Version:        3.3.1
6 Release:        3
7 License:        GPL v2
8 Group:          X11/Window Managers
9 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  4d3508b7c72bedc38cab4b6f9d2f68cf
11 Source1:        %{name}-xsession.desktop
12 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
13 Patch1:         %{name}-client-bashizm.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
16 BuildRequires:  asciidoc
17 BuildRequires:  cairo-devel
18 BuildRequires:  cmake >= 2.6
19 BuildRequires:  dbus-devel
20 BuildRequires:  doxygen
21 BuildRequires:  glib-devel
22 BuildRequires:  glib2-devel
23 BuildRequires:  gperf
24 BuildRequires:  imlib2-devel
25 BuildRequires:  libev-devel
26 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
27 BuildRequires:  lua-doc
28 BuildRequires:  lua51-devel
29 BuildRequires:  pango-devel
30 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
31 BuildRequires:  readline-devel
32 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
33 BuildRequires:  sed >= 4.0
34 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
35 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.5
36 BuildRequires:  xmlto
37 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
38 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
39 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
41 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
42 Requires:       %{name}-client = %{version}-%{release}
43 Requires:       startup-notification >= 0.10
44 Requires:       xcb-util >= 0.3.5
45 Suggests:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
46 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
48 %define         _sysconfdir     /etc/X11
49
50 %description
51 awesome is a highly configurable, next generation framework window
52 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
53 targeted at power user, developer and any people dealing with every
54 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
55 graphical environment.
56
57 %description -l hu.UTF-8
58 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
59 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
60 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
61 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
62 felületén.
63
64 %description -l pl.UTF-8
65 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
66 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
67 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
68 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
69 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
70 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
71 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
72
73 %package client
74 Summary:        awesome window manager command line client
75 Summary(hu.UTF-8):      parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
76 Summary(pl.UTF-8):      klient zarządcy okien awesome
77 Group:          X11/Window Managers/Tools
78 Requires:       dbus
79 Requires:       rlwrap
80
81 %description client
82 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
83 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
84 instance.
85
86 %description client -l hu.UTF-8
87 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
88 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
89
90 %description client -l pl.UTF-8
91 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
92 działającej instancji zarządcy okien awesome.
93
94 %package doc
95 Summary:        awesome window manager API documentation
96 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
97 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
98 Group:          Documentation
99
100 %description doc
101 awesome window manager API documentation.
102
103 %description doc -l hu.UTF-8
104 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
105
106 %description doc -l pl.UTF-8
107 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
108
109 %package example-config
110 Summary:        Example config for awesome window manager
111 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
112 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
113 Group:          Documentation
114 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
115 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
116 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
117 Requires:       %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
118 Requires:       %{name}-themes = %{version}-%{release}
119
120 %description example-config
121 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
122 point for those people, who have never used awesome window manager
123 before.
124
125 %description example-config -l hu.UTF-8
126 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
127 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
128
129 %description example-config -l pl.UTF-8
130 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
131 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
132 3.x.
133
134 %package plugin-awful
135 Summary:        awful plugin for awesome window manager
136 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
137 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
138 Group:          X11/Window Managers/Tools
139 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
140
141 %description plugin-awful
142 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
143 manager.
144
145 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
146 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
147
148 %description plugin-awful -l pl.UTF-8
149 AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
150 awesome.
151
152 %package plugin-beautiful
153 Summary:        Theme library for awesome window manager
154 Summary(hu.UTF-8):      Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
155 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
156 Group:          X11/Window Managers/Tools
157 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
158 Suggests:       WallpaperChanger
159
160 %description plugin-beautiful
161 Theme library for awesome window manager.
162
163 %description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
164 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
165
166 %description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
167 Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
168
169 %package plugin-invaders
170 Summary:        Awesome Invaders game
171 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
172 Summary(pl.UTF-8):      Gra Awesome Invaders
173 Group:          X11/Window Managers/Tools
174 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
175 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
176 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
177 Requires:       ImageMagick
178
179 %description plugin-invaders
180 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
181 Invaders using awesome 3's Lua interface.
182
183 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
184 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
185 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
186
187 %description plugin-invaders -l pl.UTF-8
188 Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
189 Lua zarządcy okien awesome 3.
190
191 %package plugin-naughty
192 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
193 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
194 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
195 Group:          X11/Window Managers/Tools
196 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
197 Requires:       %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
198 Requires:       %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
199 Provides:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
200
201 %description plugin-naughty
202 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
203 awesome3.
204
205 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
206 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
207 awesome3-ban.
208
209 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
210 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
211 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
212
213 %package plugin-tabulous
214 Summary:        Fabulous tabs for awesome window manager
215 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
216 Summary(pl.UTF-8):      Zakładki dla zarządcy okien awesome
217 Group:          X11/Window Managers/Tools
218 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
219
220 %description plugin-tabulous
221 Fabulous tabs for awesome.
222
223 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
224 Tab-ok awesome-hoz.
225
226 %description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
227 Zakładki dla zarządcy okien awesome.
228
229 %package plugin-telak
230 Summary:        Root window image display library
231 Summary(hu.UTF-8):      Root ablak kezeléséhez könyvtár
232 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
233 Group:          X11/Window Managers/Tools
234 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
235 Requires:       lua-socket
236
237 %description plugin-telak
238 Root window image display library.
239
240 %description plugin-telak -l hu.UTF-8
241 Root ablak kezeléséhez könyvtár.
242
243 %description plugin-telak -l pl.UTF-8
244 Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
245
246 %package themes
247 Summary:        Themes for awesome window manager
248 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz
249 Summary(pl.UTF-8):      Tematy dla zarządcy okien awesome
250 Group:          X11/Window Managers/Tools
251 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
252
253 %description themes
254 Themes for awesome window manager.
255
256 %description themes -l hu.UTF-8
257 Témák az awesome ablakkezelőhöz.
258
259 %description themes -l pl.UTF-8
260 Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
261
262 %prep
263 %setup -q
264 %patch0 -p1
265 %patch1 -p1
266
267 %build
268 %cmake \
269         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
270         -DPREFIX=%{_prefix} \
271         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
272         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
273         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
274 %{__make}
275
276 %install
277 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
278 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
279 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
280
281 %{__make} install \
282         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
283 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
284
285 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
286         %{__rm} ${file}
287 done
288
289 %clean
290 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
291
292 %files
293 %defattr(644,root,root,755)
294 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
295 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
296 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
297 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
298 %dir %{_datadir}/%{name}
299 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
300 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
301 %{_datadir}/%{name}/icons
302 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
303 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
304 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
305 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
306
307 %files client
308 %defattr(644,root,root,755)
309 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
310 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
311
312 %files doc
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
315
316 %files example-config
317 %defattr(644,root,root,755)
318 %dir %{_sysconfdir}/xdg
319 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
320 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
321
322 %files plugin-awful
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
325 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
326 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
327 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
328
329 %files plugin-beautiful
330 %defattr(644,root,root,755)
331 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
332 %{_datadir}/awesome/themes
333
334 %files themes
335 %defattr(644,root,root,755)
336 %dir %{_datadir}/awesome/themes
337 %{_datadir}/awesome/themes/default
338 %{_datadir}/awesome/themes/sky
339
340 %files plugin-invaders
341 %defattr(644,root,root,755)
342 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
343 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
344 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
345
346 %files plugin-naughty
347 %defattr(644,root,root,755)
348 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
349
350 %files plugin-tabulous
351 %defattr(644,root,root,755)
352 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
353
354 %files plugin-telak
355 %defattr(644,root,root,755)
356 %{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.119867 seconds and 3 git commands to generate.