- Suggests WallpaperChanger
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.0
7 Release:        2
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gdk-pixbuf-devel
21 BuildRequires:  gperf
22 BuildRequires:  imlib2-devel
23 BuildRequires:  libev-devel
24 BuildRequires:  lua-doc
25 BuildRequires:  lua51-devel
26 BuildRequires:  pango-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
29 BuildRequires:  sed >= 4.0
30 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
31 BuildRequires:  xmlto
32 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
33 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38 Suggests:       WallpaperChanger
39
40 %define         _sysconfdir     /etc/X11
41
42 %description
43 awesome is a highly configurable, next generation framework window
44 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45 targeted at power user, developer and any people dealing with every
46 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47 graphical environment.
48
49 %description -l hu.UTF-8
50 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54 felületén.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
58 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
59 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
60 program języka skryptowego lua.  Awesome został zaprojektowany z myślą
61 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
62 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
63 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
65 %package doc
66 Summary:        awesome window manager API documentation
67 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
68 Summary(pl.UTF-8):      dokumentacja API awesome
69 Group:          X11/Window Managers
70
71 %description doc
72 awesome window manager API documentation.
73
74 %description doc -l hu.UTF-8
75 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
76
77 %description doc -l pl.UTF-8
78 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
79
80 %prep
81 %setup -q
82 %patch0 -p1
83
84 %build
85 %cmake \
86         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
87         -DPREFIX=%{_prefix} \
88         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
89         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
90         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
91 %{__make}
92
93 %install
94 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
95 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
96
97 %{__make} install \
98         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
99 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
100
101 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
102
103 %clean
104 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
105
106 %files
107 %defattr(644,root,root,755)
108 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
109 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
110 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
111 %{_datadir}/%{name}
112 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
113 %{_mandir}/man1/%{name}*
114 %{_mandir}/man5/%{name}*
115 # XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
116 # XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
117 %dir %{_sysconfdir}/xdg
118 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
119 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
120 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
121
122 %files doc
123 %defattr(644,root,root,755)
124 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
This page took 0.077283 seconds and 3 git commands to generate.