- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    espeak.spec -> 1.18

espeak.spec

index c41c846..320c2ee 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 %bcond_without static_libs # don't build static libraries
 #
 Summary:       eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
-Summary(pl):   eSpeak - syntezator mowy dla jêzyka angielskiego i innych
+Summary(pl.UTF-8):   eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
 Name:          espeak
 Version:       1.19
 Release:       1
@@ -52,70 +52,70 @@ as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
 which has been selected into the clipboard, or directly from the
 Konquerer browser or the Kate editor.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
-jêzyków. Odtwarza angielsk± mowê dobrej jako¶ci. U¿ywa innej metody
-syntezy ni¿ inne silniki TTS o otwartych ¼ród³ach i brzmi trochê
-inaczej. Nie jest mo¿e tak naturalny czy "g³adki", ale autor uwa¿a tê
-wymowê za czystsz± i ³atwiejsz± w s³uchaniu na d³u¿sz± metê.
+języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
+syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
+inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
+wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
 
-- Mo¿e dzia³aæ jako program z linii poleceñ do wymawiania tekstu z
-  pliku lub standardowego wej¶cia; dostêpna jest tak¿e wersja w
+- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
+  pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
-- Zawiera ró¿ne g³osy, a ich charakterystykê mo¿na zmieniaæ.
-- Potrafi tworzyæ pliki WAV z mow±.
-- Obs³ugiwany (ale nie w pe³ni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
+- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
+- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
+- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
   Language)  oraz HTML.
-- Ma³y rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma jêzykami,
-  mieszcz± siê w oko³o 420kB.
-- Potrafi t³umaczyæ tekst na kody fonemów, wiêc mo¿e byæ zaadaptowany
-  jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
-- Potencjalnie mo¿e nadawaæ siê dla innych jêzyków; kilka jest
-  do³±czonych (na przyk³ad j.polski) w ró¿nym stadium zaawansowania.
-  Mile widziana jest pomoc od osób, dla których s± to jêzyki ojczyste.
-- Dostêpne s± narzêdzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
-  danych dla fonemów.
+- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
+  mieszczą się w około 420kB.
+- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
+  jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
+- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
+  dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
+  Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
+- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
+  danych dla fonemów.
 - Napisany w C++.
 
-Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowê
-KDE (KTTS), na przyk³ad, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
-mo¿e czytaæ na g³os tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
-bezpo¶rednio z przegl±darki Konqueror i edytora Kate.
+Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
+KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
+może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
+bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
 
 %package libs
 Summary:       eSpeak shared libraries
-Summary(pl):   eSpeak - biblioteki
+Summary(pl.UTF-8):   eSpeak - biblioteki
 Group:         Libraries
 Obsoletes:     speak-libs
 
 %description libs
 eSpeak shared libraries.
 
-%description libs -l pl
+%description libs -l pl.UTF-8
 eSpeak - biblioteki dzielone.
 
 %package devel
 Summary:       eSpeak - development files
-Summary(pl):   eSpeak - pliki dla programistów
+Summary(pl.UTF-8):   eSpeak - pliki dla programistów
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 eSpeak - development files.
 
-%description devel -l pl
-eSpeak - pliki dla programistów.
+%description devel -l pl.UTF-8
+eSpeak - pliki dla programistów.
 
 %package static
 Summary:       eSpeak - static libraries
-Summary(pl):   eSpeak - biblioteki statyczne
+Summary(pl.UTF-8):   eSpeak - biblioteki statyczne
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 eSpeak - static libraries.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 eSpeak - biblioteki statyczne.
 
 %prep
This page took 0.132905 seconds and 4 git commands to generate.