- converted to UTF-8
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
a84aa1f3 1#
2# Conditional build:
3%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4#
dfcfa722 5Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
819d3063 6Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 7Name: espeak
431a1c51 8Version: 1.19
9d05d88c 9Release: 1
dfcfa722 10License: GPL v2
11Group: Applications
12Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
431a1c51 13# Source0-md5: 49d70bd49f7cc7c1151f5973ee26c152
dfcfa722 14Patch0: %{name}-ac_am.patch
15URL: http://espeak.sourceforge.net/
16BuildRequires: autoconf
17BuildRequires: automake
18BuildRequires: libstdc++-devel
a84aa1f3 19BuildRequires: libtool
dfcfa722 20BuildRequires: portaudio-devel >= 19
21BuildRequires: unzip
a84aa1f3 22Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 23Obsoletes: speak
dfcfa722 24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
27eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
28languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
29different synthesis method from other open source TTS engines, and
30sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
31find the articulation clearer and easier to listen to for long
32periods.
33- It can run as a command line program to speak text from a file or
34 from stdin. A library version is also available (isn't available in
35 this package).
36- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
37- Can produce speech output as a WAV file.
38- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
39 and also HTML.
40- Compact size. The program and its data, including several languages,
41 totals about 420 kbytes.
42- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
43 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 44- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
8664447b 45 language) in varying stages of progress. Help from native speakers
46 for these or other languages is welcomed.
dfcfa722 47- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
48- Written in C++.
49
50It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
51as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
52which has been selected into the clipboard, or directly from the
53Konquerer browser or the Kate editor.
54
819d3063 55%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 56eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
819d3063
JR
57języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
58syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
59inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
60wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
69cdaf2f 61
819d3063
JR
62- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
63 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 64 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
65- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
66- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
67- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
69cdaf2f 68 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
69- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
70 mieszczą się w około 420kB.
71- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
72 jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
73- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
74 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
75 Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
76- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
77 danych dla fonemów.
69cdaf2f 78- Napisany w C++.
dfcfa722 79
819d3063
JR
80Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
81KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
82może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
83bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 84
a84aa1f3 85%package libs
85396d28 86Summary: eSpeak shared libraries
819d3063 87Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 88Group: Libraries
7d8b0ac3 89Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 90
91%description libs
92eSpeak shared libraries.
93
819d3063 94%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 95eSpeak - biblioteki dzielone.
96
97%package devel
98Summary: eSpeak - development files
819d3063 99Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 100Group: Development/Libraries
a84aa1f3 101Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
102
103%description devel
104eSpeak - development files.
105
819d3063
JR
106%description devel -l pl.UTF-8
107eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 108
109%package static
110Summary: eSpeak - static libraries
819d3063 111Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 112Group: Development/Libraries
a84aa1f3 113Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
114
115%description static
116eSpeak - static libraries.
117
819d3063 118%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 119eSpeak - biblioteki statyczne.
120
dfcfa722 121%prep
122%setup -q -n %{name}-%{version}-source
2b3c2a38 123%patch0 -p1
dfcfa722 124# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
125rm -f src/portaudio{18,19,}.h
126
127%build
a84aa1f3 128%{__libtoolize}
dfcfa722 129%{__aclocal}
130%{__autoconf}
131%{__autoheader}
132%{__automake}
a84aa1f3 133%configure \
134 --enable-static=%{?with_static_libs:yes}%{!?with_static_libs:no}
dfcfa722 135%{__make}
136
137%install
138rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
139
140%{__make} install \
141 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
142
143%clean
144rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
145
a84aa1f3 146%post libs -p /sbin/ldconfig
147%postun libs -p /sbin/ldconfig
148
dfcfa722 149%files
150%defattr(644,root,root,755)
151%doc ChangeLog ReadMe docs
152%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 153%dir %{_datadir}/%{name}-data
154%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
155%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
156%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
157%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
158%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
159%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
160%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
7d8b0ac3 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
163%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
164%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-croak
7d8b0ac3 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
7d8b0ac3 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
168%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
169%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
171%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-ca
172%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
173%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
174%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
7d8b0ac3 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
b838347d 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
431a1c51 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
431a1c51 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
183%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
7d8b0ac3 184%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
185%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
186%{_datadir}/%{name}-data/config
187%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
188%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
189%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
190%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
191%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
192%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
193%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
194%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 195%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 196%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 197%{_datadir}/%{name}-data/phondata
198%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
199%{_datadir}/%{name}-data/phontab
200%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 201%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 202%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 203%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
431a1c51 204%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
205%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
7d4f9645 206%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
431a1c51 207%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant1
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant11
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant12
210%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant13
211%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant14
212%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant2
213%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant3
214%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant4
215%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant5
a84aa1f3 216
217%files libs
218%defattr(644,root,root,755)
219%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
220
221%files devel
222%defattr(644,root,root,755)
223%{_includedir}/*
224%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
225%{_libdir}/lib*.la
226
227%if %{with static_libs}
228%files static
229%defattr(644,root,root,755)
230%{_libdir}/lib*.a
231%endif
This page took 0.102694 seconds and 4 git commands to generate.