- updated to 1.48.04 (GPL v3 now)
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
155ac88a
JB
4Version: 1.48.04
5Release: 1
6License: GPL v3+
7Group: Applications/Sound
1bbc4594 8Source0: http://downloads.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
155ac88a 9# Source0-md5: cadd7482eaafe9239546bdc09fa244c3
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
155ac88a 13BuildRequires: pulseaudio-devel
dfcfa722 14BuildRequires: unzip
a84aa1f3 15Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 16Obsoletes: speak
dfcfa722 17BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19%description
20eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
21languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
22different synthesis method from other open source TTS engines, and
23sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
24find the articulation clearer and easier to listen to for long
25periods.
26- It can run as a command line program to speak text from a file or
27 from stdin. A library version is also available (isn't available in
28 this package).
29- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
30- Can produce speech output as a WAV file.
31- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
32 and also HTML.
33- Compact size. The program and its data, including several languages,
34 totals about 420 kbytes.
35- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
36 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 37- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
21f387ee 38 language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
39 these or other languages is welcomed.
dfcfa722 40- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
41- Written in C++.
42
43It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
44as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
45which has been selected into the clipboard, or directly from the
46Konquerer browser or the Kate editor.
47
819d3063 48%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 49eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
21f387ee 50języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
51metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
52trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
53uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
54dłuższą metę.
69cdaf2f 55
819d3063
JR
56- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
57 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 58 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
59- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
60- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
61- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
21f387ee 62 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
63- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
64 mieszczą się w około 420kB.
21f387ee 65- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
66 zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
819d3063 67- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
21f387ee 68 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
69 zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
70 języki ojczyste.
819d3063
JR
71- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
72 danych dla fonemów.
69cdaf2f 73- Napisany w C++.
dfcfa722 74
819d3063
JR
75Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
76KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
77może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
78bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 79
a84aa1f3 80%package libs
85396d28 81Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 82Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 83Group: Libraries
7d8b0ac3 84Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 85
86%description libs
87eSpeak shared libraries.
88
819d3063 89%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 90eSpeak - biblioteki dzielone.
91
92%package devel
93Summary: eSpeak - development files
fc147310 94Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 95Group: Development/Libraries
a84aa1f3 96Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
97
98%description devel
99eSpeak - development files.
100
819d3063
JR
101%description devel -l pl.UTF-8
102eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 103
104%package static
105Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 106Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 107Group: Development/Libraries
a84aa1f3 108Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
109
110%description static
111eSpeak - static libraries.
112
819d3063 113%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 114eSpeak - biblioteki statyczne.
115
dfcfa722 116%prep
117%setup -q -n %{name}-%{version}-source
21f387ee 118# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
ab9410c6 119%{__rm} src/portaudio{18,19,}.h
dfcfa722 120
339b9ee8 121%ifarch sparc64
122sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
123%endif
124
dfcfa722 125%build
1a9c4de1 126%{__make} -C src \
d6b6f694 127 CXX="%{__cxx}" \
128 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
155ac88a 129 AUDIO=runtime
dfcfa722 130
131%install
132rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
133
1a9c4de1 134%{__make} -C src install \
d6b6f694 135 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
136 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 137
138%clean
139rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
140
1a9c4de1
JB
141%post libs -p /sbin/ldconfig
142%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 143
dfcfa722 144%files
145%defattr(644,root,root,755)
1bbc4594
MB
146%doc ChangeLog.txt ReadMe docs
147%attr(755,root,root) %{_bindir}/espeak
148%{_datadir}/%{name}-data
a84aa1f3 149
150%files libs
151%defattr(644,root,root,755)
1bbc4594
MB
152%attr(755,root,root) %{_libdir}/libespeak.so.*.*.*
153%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libespeak.so.1
a84aa1f3 154
155%files devel
156%defattr(644,root,root,755)
1bbc4594
MB
157%attr(755,root,root) %{_libdir}/libespeak.so
158%{_includedir}/espeak
a84aa1f3 159
a84aa1f3 160%files static
161%defattr(644,root,root,755)
1bbc4594 162%{_libdir}/libespeak.a
This page took 0.519881 seconds and 5 git commands to generate.