noarch apidocs
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
1 Summary:        XML Security Library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka bezpieczeństwa XML
3 Name:           xmlsec1
4 Version:        1.2.20
5 Release:        3
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  ce12af00283eb90d9281956524250d6e
10 Patch0:         %{name}-nss.patch
11 URL:            http://www.aleksey.com/xmlsec/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
13 BuildRequires:  automake >= 1:1.7
14 BuildRequires:  gnutls-devel >= 2.8.0
15 BuildRequires:  libgcrypt-devel >= 1.4.0
16 BuildRequires:  libltdl-devel
17 BuildRequires:  libtool >= 2:2.0
18 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.7.4
19 BuildRequires:  libxslt-devel >= 1.0.20
20 BuildRequires:  nspr-devel >= 4.4.1
21 BuildRequires:  nss-devel >= 3.9
22 BuildRequires:  openssl-devel >= 1.0.0
23 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9
24 Requires:       libxml2 >= 1:2.7.4
25 Requires:       libxslt >= 1.0.20
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %description
29 XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
30 standards:
31  - XML Signature Syntax and Processing
32    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
33  - XML Encryption Syntax and Processing
34    <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
35 XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
36 <http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
37 libraries.
38
39 This package contains core library, which provides implementation of
40 all the engines as well as support for all the non crypto transforms
41 (XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
42 For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
43 one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
44 OpenSSL based).
45
46 %description -l pl.UTF-8
47 Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
48 bezpieczeństwa XML:
49  - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
50    sygnatur XML)
51    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
52  - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
53    szyfrowania XML).
54 XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
55 <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
56 <http://www.openssl.org/>.
57
58 Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
59 wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
60 niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
61 przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
62 dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
63 z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
64 NSS lub OpenSSL).
65
66 %package devel
67 Summary:        Header files for XMLSec library
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
71 Requires:       libxml2-devel >= 1:2.7.4
72 Requires:       libxslt-devel >= 1.0.20
73
74 %description devel
75 Header files for XMLSec library.
76
77 %description devel -l pl.UTF-8
78 Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
79
80 %package static
81 Summary:        Static XMLSec library
82 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XMLSec
83 Group:          Development/Libraries
84 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
85
86 %description static
87 Static XMLSec library.
88
89 %description static -l pl.UTF-8
90 Statyczna biblioteka XMLSec.
91
92 %package apidocs
93 Summary:        XMLSec library API documentation
94 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki XMLSec
95 Group:          Documentation
96 Requires:       gtk-doc-common
97 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
98 BuildArch:      noarch
99 %endif
100
101 %description apidocs
102 XMLSec library API documentation.
103
104 %description apidocs -l pl.UTF-8
105 Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
106
107 %package gcrypt
108 Summary:        GCrypt Crypto library for XML Security Library
109 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
110 Group:          Libraries
111 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
112 Requires:       libgcrypt >= 1.4.0
113
114 %description gcrypt
115 GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
116 crypto services for the XMLSec library.
117
118 %description gcrypt -l pl.UTF-8
119 Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
120 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
121
122 %package gcrypt-devel
123 Summary:        Header files for XMLSec GCrypt API
124 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
125 Group:          Development/Libraries
126 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
127 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
128 Requires:       libgcrypt-devel >= 1.4.0
129
130 %description gcrypt-devel
131 Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
132
133 %description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
134 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
135 XML przy użyciu GCrypt.
136
137 %package gcrypt-static
138 Summary:        Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
139 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
140 Group:          Development/Libraries
141 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
142
143 %description gcrypt-static
144 Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
145
146 %description gcrypt-static -l pl.UTF-8
147 Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
148
149 %package gnutls
150 Summary:        GnuTLS Crypto library for XML Security Library
151 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
152 Group:          Libraries
153 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
154 Requires:       gnutls >= 2.8.0
155
156 %description gnutls
157 GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
158 crypto services for the XMLSec library.
159
160 %description gnutls -l pl.UTF-8
161 Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
162 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
163
164 %package gnutls-devel
165 Summary:        Header files for XMLSec GnuTLS API
166 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
167 Group:          Development/Libraries
168 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
169 Requires:       %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
170 Requires:       gnutls-devel >= 2.8.0
171
172 %description gnutls-devel
173 Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
174
175 %description gnutls-devel -l pl.UTF-8
176 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
177 XML przy użyciu GnuTLS.
178
179 %package gnutls-static
180 Summary:        Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
181 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
182 Group:          Development/Libraries
183 Requires:       %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
184
185 %description gnutls-static
186 Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
187
188 %description gnutls-static -l pl.UTF-8
189 Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
190
191 %package nss
192 Summary:        NSS Crypto library for XML Security Library
193 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
194 Group:          Libraries
195 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
196 Requires:       nspr >= 4.4.1
197 Requires:       nss >= 3.9
198
199 %description nss
200 NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
201 services for the XMLSec library.
202
203 %description nss -l pl.UTF-8
204 Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
205 kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
206
207 %package nss-devel
208 Summary:        Header files for XMLSec NSS API
209 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
210 Group:          Development/Libraries
211 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
212 Requires:       %{name}-nss = %{version}-%{release}
213 Requires:       nspr-devel >= 4.4.1
214 Requires:       nss-devel >= 3.9
215
216 %description nss-devel
217 Header files for developing XML Security applications with NSS.
218
219 %description nss-devel -l pl.UTF-8
220 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
221 XML przy użyciu NSS.
222
223 %package nss-static
224 Summary:        Static NSS Crypto library for XML Security Library
225 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
226 Group:          Development/Libraries
227 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
228
229 %description nss-static
230 Static NSS Crypto library for XML Security Library.
231
232 %description nss-static -l pl.UTF-8
233 Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
234
235 %package openssl
236 Summary:        OpenSSL Crypto library for XML Security Library
237 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
238 Group:          Libraries
239 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
240 Requires:       openssl >= 1.0.0
241
242 %description openssl
243 OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
244 crypto services for the XMLSec library.
245
246 %description openssl -l pl.UTF-8
247 Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
248 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
249
250 %package openssl-devel
251 Summary:        Header files for XMLSec OpenSSL API
252 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
253 Group:          Development/Libraries
254 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
255 Requires:       %{name}-openssl = %{version}-%{release}
256 Requires:       openssl-devel >= 1.0.0
257
258 %description openssl-devel
259 Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
260
261 %description openssl-devel -l pl.UTF-8
262 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
263 XML przy użyciu OpenSSL.
264
265 %package openssl-static
266 Summary:        Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
267 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
268 Group:          Development/Libraries
269 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
270
271 %description openssl-static
272 Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
273
274 %description openssl-static -l pl.UTF-8
275 Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
276
277 %prep
278 %setup -q
279 %patch0 -p1
280
281 %build
282 %{__libtoolize}
283 %{__aclocal}
284 %{__autoconf}
285 %{__autoheader}
286 %{__automake}
287 %configure \
288         CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
289         --disable-silent-rules \
290         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
291         --with-nspr=/usr \
292         --with-nss=/usr
293 %{__make}
294
295 %install
296 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
297
298 %{__make} install \
299         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
300
301 %clean
302 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
303
304 %post   -p /sbin/ldconfig
305 %postun -p /sbin/ldconfig
306
307 %post   gnutls -p /sbin/ldconfig
308 %postun gnutls -p /sbin/ldconfig
309
310 %post   nss -p /sbin/ldconfig
311 %postun nss -p /sbin/ldconfig
312
313 %post   openssl -p /sbin/ldconfig
314 %postun openssl -p /sbin/ldconfig
315
316 %files
317 %defattr(644,root,root,755)
318 %doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
319 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
320 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
321 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
322 %{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
323
324 %files devel
325 %defattr(644,root,root,755)
326 %doc HACKING
327 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
328 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
329 %{_libdir}/libxmlsec1.la
330 %{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
331 %dir %{_includedir}/xmlsec1
332 %dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
333 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
334 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/private
335 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
336 %{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
337 %{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
338
339 %files static
340 %defattr(644,root,root,755)
341 %{_libdir}/libxmlsec1.a
342
343 %files apidocs
344 %defattr(644,root,root,755)
345 %{_gtkdocdir}/xmlsec1
346
347 %files gcrypt
348 %defattr(644,root,root,755)
349 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
350 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
351 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
352
353 %files gcrypt-devel
354 %defattr(644,root,root,755)
355 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
356 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
357 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
358
359 %files gcrypt-static
360 %defattr(644,root,root,755)
361 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
362
363 %files gnutls
364 %defattr(644,root,root,755)
365 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
366 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
367 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
368
369 %files gnutls-devel
370 %defattr(644,root,root,755)
371 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
372 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
373 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
374
375 %files gnutls-static
376 %defattr(644,root,root,755)
377 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
378
379 %files nss
380 %defattr(644,root,root,755)
381 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
382 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
383 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
384
385 %files nss-devel
386 %defattr(644,root,root,755)
387 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
388 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
389 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
390
391 %files nss-static
392 %defattr(644,root,root,755)
393 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
394
395 %files openssl
396 %defattr(644,root,root,755)
397 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
398 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
400
401 %files openssl-devel
402 %defattr(644,root,root,755)
403 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
404 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
405 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
406
407 %files openssl-static
408 %defattr(644,root,root,755)
409 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.150505 seconds and 3 git commands to generate.