48ad3cf7b772b97313d26719ccdd83d030bd47c7
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
1 Summary:        XML Security Library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka bezpieczeństwa XML
3 Name:           xmlsec1
4 Version:        1.2.19
5 Release:        2
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  fe664ba5f01ebfaeb0ab5deeb0b2249e
10 Patch0:         %{name}-nss.patch
11 URL:            http://www.aleksey.com/xmlsec/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
13 BuildRequires:  automake >= 1:1.7
14 BuildRequires:  gnutls-devel >= 2.8.0
15 BuildRequires:  libgcrypt-devel >= 1.4.0
16 BuildRequires:  libltdl-devel
17 BuildRequires:  libtool >= 2:2.0
18 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.7.4
19 BuildRequires:  libxslt-devel >= 1.0.20
20 BuildRequires:  nspr-devel >= 4.4.1
21 BuildRequires:  nss-devel >= 3.9
22 BuildRequires:  openssl-devel >= 1.0.0
23 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9
24 Requires:       libxml2 >= 1:2.7.4
25 Requires:       libxslt >= 1.0.20
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %description
29 XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
30 standards:
31  - XML Signature Syntax and Processing
32    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
33  - XML Encryption Syntax and Processing
34    <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
35 XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
36 <http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
37 libraries.
38
39 This package contains core library, which provides implementation of
40 all the engines as well as support for all the non crypto transforms
41 (XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
42 For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
43 one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
44 OpenSSL based).
45
46 %description -l pl.UTF-8
47 Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
48 bezpieczeństwa XML:
49  - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
50    sygnatur XML)
51    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
52  - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
53    szyfrowania XML).
54 XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
55 <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
56 <http://www.openssl.org/>.
57
58 Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
59 wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
60 niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
61 przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
62 dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
63 z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
64 NSS lub OpenSSL).
65
66 %package devel
67 Summary:        Header files for XMLSec library
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
71 Requires:       libxml2-devel >= 1:2.7.4
72 Requires:       libxslt-devel >= 1.0.20
73
74 %description devel
75 Header files for XMLSec library.
76
77 %description devel -l pl.UTF-8
78 Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
79
80 %package static
81 Summary:        Static XMLSec library
82 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XMLSec
83 Group:          Development/Libraries
84 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
85
86 %description static
87 Static XMLSec library.
88
89 %description static -l pl.UTF-8
90 Statyczna biblioteka XMLSec.
91
92 %package apidocs
93 Summary:        XMLSec library API documentation
94 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki XMLSec
95 Group:          Documentation
96 Requires:       gtk-doc-common
97
98 %description apidocs
99 XMLSec library API documentation.
100
101 %description apidocs -l pl.UTF-8
102 Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
103
104 %package gcrypt
105 Summary:        GCrypt Crypto library for XML Security Library
106 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
107 Group:          Libraries
108 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
109 Requires:       libgcrypt >= 1.4.0
110
111 %description gcrypt
112 GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
113 crypto services for the XMLSec library.
114
115 %description gcrypt -l pl.UTF-8
116 Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
117 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
118
119 %package gcrypt-devel
120 Summary:        Header files for XMLSec GCrypt API
121 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
122 Group:          Development/Libraries
123 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
124 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
125 Requires:       libgcrypt-devel >= 1.4.0
126
127 %description gcrypt-devel
128 Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
129
130 %description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
131 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
132 XML przy użyciu GCrypt.
133
134 %package gcrypt-static
135 Summary:        Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
136 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
137 Group:          Development/Libraries
138 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
139
140 %description gcrypt-static
141 Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
142
143 %description gcrypt-static -l pl.UTF-8
144 Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
145
146 %package gnutls
147 Summary:        GnuTLS Crypto library for XML Security Library
148 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
149 Group:          Libraries
150 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
151 Requires:       gnutls >= 2.8.0
152
153 %description gnutls
154 GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
155 crypto services for the XMLSec library.
156
157 %description gnutls -l pl.UTF-8
158 Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
159 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
160
161 %package gnutls-devel
162 Summary:        Header files for XMLSec GnuTLS API
163 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
164 Group:          Development/Libraries
165 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
166 Requires:       %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
167 Requires:       gnutls-devel >= 2.8.0
168
169 %description gnutls-devel
170 Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
171
172 %description gnutls-devel -l pl.UTF-8
173 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
174 XML przy użyciu GnuTLS.
175
176 %package gnutls-static
177 Summary:        Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
178 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
179 Group:          Development/Libraries
180 Requires:       %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
181
182 %description gnutls-static
183 Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
184
185 %description gnutls-static -l pl.UTF-8
186 Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
187
188 %package nss
189 Summary:        NSS Crypto library for XML Security Library
190 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
191 Group:          Libraries
192 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
193 Requires:       nspr >= 4.4.1
194 Requires:       nss >= 3.9
195
196 %description nss
197 NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
198 services for the XMLSec library.
199
200 %description nss -l pl.UTF-8
201 Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
202 kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
203
204 %package nss-devel
205 Summary:        Header files for XMLSec NSS API
206 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
207 Group:          Development/Libraries
208 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
209 Requires:       %{name}-nss = %{version}-%{release}
210 Requires:       nspr-devel >= 4.4.1
211 Requires:       nss-devel >= 3.9
212
213 %description nss-devel
214 Header files for developing XML Security applications with NSS.
215
216 %description nss-devel -l pl.UTF-8
217 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
218 XML przy użyciu NSS.
219
220 %package nss-static
221 Summary:        Static NSS Crypto library for XML Security Library
222 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
223 Group:          Development/Libraries
224 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
225
226 %description nss-static
227 Static NSS Crypto library for XML Security Library.
228
229 %description nss-static -l pl.UTF-8
230 Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
231
232 %package openssl
233 Summary:        OpenSSL Crypto library for XML Security Library
234 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
235 Group:          Libraries
236 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
237 Requires:       openssl >= 1.0.0
238
239 %description openssl
240 OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
241 crypto services for the XMLSec library.
242
243 %description openssl -l pl.UTF-8
244 Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
245 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
246
247 %package openssl-devel
248 Summary:        Header files for XMLSec OpenSSL API
249 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
250 Group:          Development/Libraries
251 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
252 Requires:       %{name}-openssl = %{version}-%{release}
253 Requires:       openssl-devel >= 1.0.0
254
255 %description openssl-devel
256 Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
257
258 %description openssl-devel -l pl.UTF-8
259 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
260 XML przy użyciu OpenSSL.
261
262 %package openssl-static
263 Summary:        Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
264 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
265 Group:          Development/Libraries
266 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
267
268 %description openssl-static
269 Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
270
271 %description openssl-static -l pl.UTF-8
272 Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
273
274 %prep
275 %setup -q
276 %patch0 -p1
277
278 %build
279 %{__libtoolize}
280 %{__aclocal}
281 %{__autoconf}
282 %{__autoheader}
283 %{__automake}
284 %configure \
285         CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
286         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
287         --with-nspr=/usr \
288         --with-nss=/usr
289 %{__make}
290
291 %install
292 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
293
294 %{__make} install \
295         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
296
297 %clean
298 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
299
300 %post   -p /sbin/ldconfig
301 %postun -p /sbin/ldconfig
302
303 %post   gnutls -p /sbin/ldconfig
304 %postun gnutls -p /sbin/ldconfig
305
306 %post   nss -p /sbin/ldconfig
307 %postun nss -p /sbin/ldconfig
308
309 %post   openssl -p /sbin/ldconfig
310 %postun openssl -p /sbin/ldconfig
311
312 %files
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
315 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
316 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
317 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
318 %{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
319
320 %files devel
321 %defattr(644,root,root,755)
322 %doc HACKING
323 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
324 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
325 %{_libdir}/libxmlsec1.la
326 %{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
327 %dir %{_includedir}/xmlsec1
328 %dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
329 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
330 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/private
331 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
332 %{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
333 %{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
334
335 %files static
336 %defattr(644,root,root,755)
337 %{_libdir}/libxmlsec1.a
338
339 %files apidocs
340 %defattr(644,root,root,755)
341 %{_gtkdocdir}/xmlsec1
342
343 %files gcrypt
344 %defattr(644,root,root,755)
345 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
346 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
347 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
348
349 %files gcrypt-devel
350 %defattr(644,root,root,755)
351 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
352 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
353 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
354
355 %files gcrypt-static
356 %defattr(644,root,root,755)
357 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
358
359 %files gnutls
360 %defattr(644,root,root,755)
361 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
362 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
363 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
364
365 %files gnutls-devel
366 %defattr(644,root,root,755)
367 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
368 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
369 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
370
371 %files gnutls-static
372 %defattr(644,root,root,755)
373 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
374
375 %files nss
376 %defattr(644,root,root,755)
377 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
378 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
379 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
380
381 %files nss-devel
382 %defattr(644,root,root,755)
383 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
384 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
385 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
386
387 %files nss-static
388 %defattr(644,root,root,755)
389 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
390
391 %files openssl
392 %defattr(644,root,root,755)
393 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
394 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
395 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
396
397 %files openssl-devel
398 %defattr(644,root,root,755)
399 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
400 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
401 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
402
403 %files openssl-static
404 %defattr(644,root,root,755)
405 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.066303 seconds and 2 git commands to generate.