]> git.pld-linux.org Git - packages/wavplay.git/blob - wavplay.spec
- dropped pre-cvs changelog
[packages/wavplay.git] / wavplay.spec
1 Summary:        Play WAV files under Linux
2 Summary(pl.UTF-8):      Odtwarzacz plików dźwiękowych WAV pod Linuksa
3 Name:           wavplay
4 Version:        1.4
5 Release:        12
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Sound
8 Source0:        ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/sound/players/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  726c58f47c0dbc3b58ff6c42300d518e
10 Patch0:         %{name}-make+res.patch
11 Patch1:         %{name}-X11.patch
12 Patch2:         %{name}-va_arg_fix.patch
13 Patch3:         %{name}-types.patch
14 Patch4:         %{name}-nonblock.patch
15 Patch5:         %{name}-WavOpenForWrite.patch
16 URL:            http://www.vaxxine.com/ve3wwg/gnuwave.html
17 BuildRequires:  motif-devel
18 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
19 BuildRequires:  xorg-lib-libXmu-devel
20 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %define         _appdefsdir             /usr/share/X11/app-defaults
24
25 %description
26 Wavplay is a simple command-line tool that allows to play WAV audio
27 files under Linux.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Wavplay jest prostym narzędziem które pozwala odtwarzać pliki
31 dźwiękowe typu WAV pod Linuksem.
32
33 %package X11
34 Summary:        xltwavplay utility
35 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie "xltwavplay"
36 Group:          X11/Applications/Sound
37 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
38 Requires:       xorg-lib-libXt >= 1.0.0
39
40 %description X11
41 The xltwavplay program now allows the user to point and click his way
42 through the playing of selected WAV files, changing of options and
43 performing recordings.
44
45 %description X11 -l pl.UTF-8
46 Program xltwavplay pozwala użytkownikowi szybko i łatwo odgrywać
47 wybrane pliki WAV, zmieniać ustawienia oraz nagrywać własne pliki.
48
49 %prep
50 %setup -q
51 %patch0 -p1
52 %patch1 -p1
53 %patch2
54 %patch3 -p1
55 %patch4 -p1
56 %patch5 -p1
57
58 %build
59 %{__make} \
60         CC="%{__cc}" \
61         OPT="%{rpmcflags}" \
62         XLDOPTS="-lXm -lXmu -lXt -lX11" \
63         INSTDIR=%{_bindir}
64
65 %install
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1,%{_appdefsdir}}
68
69 %{__make} install \
70         INSTDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
71         XINSTDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
72         RESDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_appdefsdir}
73
74 install wavplay.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
75 echo ".so wavplay.1" > $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/wavrec.1
76
77 %clean
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79
80 %files
81 %defattr(644,root,root,755)
82 %doc README BUGS
83 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wav*
84 %{_mandir}/man1/wav*
85
86 %files X11
87 %defattr(644,root,root,755)
88 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xltwavplay
89 %{_appdefsdir}/xltwavplay
This page took 0.112601 seconds and 4 git commands to generate.