]> git.pld-linux.org Git - packages/w3c-libwww.git/blob - w3c-libwww.spec
- rediff patches, rebuild with openssl 3.0.0, rel 6
[packages/w3c-libwww.git] / w3c-libwww.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  mysql   # MySQL based SQL library
4
5 Summary:        HTTP library of common code
6 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wspólnego kodu HTTP
7 Summary(pt_BR.UTF-8):   Biblioteca HTTP de uso geral
8 Summary(ru.UTF-8):      HTTP-библиотека общеупотребительного кода
9 Summary(uk.UTF-8):      HTTP-бібліотека загальновживаного коду
10 Name:           w3c-libwww
11 Version:        5.4.2
12 Release:        6
13 License:        W3C (see: http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html)
14 Group:          Libraries
15 Source0:        http://www.w3.org/Library/Distribution/%{name}-%{version}.tgz
16 # Source0-md5:  98d4b7a331996dbe114119d9c06d5f3d
17 Patch0:         %{name}-amfix.patch
18 Patch1:         %{name}-link.patch
19 Patch2:         %{name}-system-libmd5.patch
20 Patch3:         %{name}-ssl.patch
21 Patch4:         %{name}-nooldssl.patch
22 Patch5:         openssl.patch
23 URL:            http://www.w3.org/Library/
24 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
25 BuildRequires:  automake
26 BuildRequires:  expat-devel >= 2.2.0
27 BuildRequires:  libtool >= 1.4
28 %{?with_mysql:BuildRequires:    mysql-devel}
29 BuildRequires:  openssl-devel >= 0.9.7d
30 BuildRequires:  zlib-devel
31 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33 %description
34 Libwww is a general-purpose Web API written in C for Unix and Windows
35 (Win32). With a highly extensible and layered API, it can accommodate
36 many different types of applications including clients, robots, etc.
37 The purpose of libwww is to provide a highly optimized HTTP sample
38 implementation as well as other Internet protocols and to serve as a
39 testbed for protocol experiments.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Libwww jest biblioteką WWW ogólnego przeznaczenia napisaną w C dla
43 Uniksów oraz Windows. Z wysoko rozszerzalnym i warstwowym API, może
44 mieć zastosowanie w wielu rodzajach aplikacji, w tym klientach,
45 robotach itp. Celem libwww jest dostarczenie dobrze zoptymalizowanej,
46 przykładowej implementacji HTTP, a także innych protokołów
47 internetowych, oraz środowiska testowego do eksperymentów z
48 protokołami.
49
50 %description -l pt_BR.UTF-8
51 A libwww é uma API web de propósito geral escrita em C para Unix e
52 Windows (Win32). Possui uma API altamente extensível e em camadas e
53 pode acomodar muitos tipos diferentes de aplicações, incluindo
54 clientes, robôs, etc. O propósito da libwww é fornecer uma
55 implementação HTTP exemplo altamente otimizada para servidor como um
56 ambiente de testes para experimentações com protocolos.
57
58 %description -l ru.UTF-8
59 Libwww - это Web API общего назначения, написанные на C для Unix и
60 Windows (Win32). Имея расширяемые многоуровневые API, она пригодна для
61 построения множества различных типов приложений включая клиентов,
62 роботов etc. Libwww является примером высокооптимизированной
63 реализации HTTP и других Интернет-протоколов и тестовой средой для
64 экспериментов с протоколами.
65
66 %description -l uk.UTF-8
67 Libwww - це Web API загального призначення, написані на C для Unix та
68 Windows (Win32). Маючи розширювані багаторівневі API, вона придатна
69 для побудови великої кількості різних різних типів прикладних програм
70 включаючи клієнтів, роботів etc. Libwww є прикладом
71 високооптимізованої реалізації HTTP та інших Інтернет-протоколів та
72 тестовим середовищем для експериментів з протоколами.
73
74 %package devel
75 Summary:        Header files for programs that use libwww
76 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla programów używających libwww
77 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos necessários para desenvolvimento com a libwww
78 Summary(ru.UTF-8):      Библиотеки и хедеры для программ, которые используют libwww
79 Summary(uk.UTF-8):      Бібліотеки та хедери для програм, що використовують libwww
80 Group:          Development/Libraries
81 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
82 Requires:       expat-devel >= 2.2.0
83 %{?with_mysql:Requires: mysql-devel}
84 Requires:       openssl-devel >= 0.9.7c
85 Requires:       zlib-devel
86
87 %description devel
88 Header files for libwww, which are available as public libraries.
89
90 %description devel -l pl.UTF-8
91 Pliki nagłówkowe dla libwww.
92
93 %description devel -l pt_BR.UTF-8
94 Bibliotecas e arquivos de inclusão para desenvolvimento baseado na
95 libwww, que está disponível ao público.
96
97 %description devel -l ru.UTF-8
98 Библиотеки разработчика и хедеры для libwww.
99
100 %description devel -l uk.UTF-8
101 Бібліотеки програміста та хедери для libwww.
102
103 %package static
104 Summary:        Static libwww libraries
105 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki libwww
106 Summary(pt_BR.UTF-8):   Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com w3c-libwww
107 Group:          Development/Libraries
108 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
109
110 %description static
111 Static libwww libraries.
112
113 %description static -l pl.UTF-8
114 Statyczne biblioteki libwww.
115
116 %description static -l pt_BR.UTF-8
117 Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com w3c-libwww
118
119 %package apps
120 Summary:        Applications built using Libwww web library: e.g. Robot, command line tool, etc
121 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacje używające Libwww: Robot, narzędzie command-line itp
122 Summary(pt_BR.UTF-8):   Aplicativos construídos usando a libwww
123 Summary(ru.UTF-8):      Приложения с использованием Libwww - робот, утилита командной строки и т.п.
124 Summary(uk.UTF-8):      Програми з використанням Libwww - робот, утиліта командного рядка і т.і.
125 Group:          Applications/Networking
126 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
127
128 %description apps
129 Web applications built using Libwww: Robot, Command line tool, line
130 mode browser. The Robot can crawl web sites faster, and with lower
131 load, than any other web walker that we know of, due to its extensive
132 pipelining and use of HTTP/1.1. The command line tool (w3c) is very
133 useful for manipulation of Web sites that implement more than just
134 HTTP GET (e.g. PUT, POST, etc.). The line mode browser is a minimal
135 line mode web browser; often useful to convert to ascii text.
136 Currently unavailable until someone updates it to some new interfaces.
137 (hint, hint...)
138
139 %description apps -l pl.UTF-8
140 Aplikacje sieciowe zbudowane przy użyciu libwww: Robot, narzędzie
141 comman-line, liniowa przeglądarka. Robot może przechodzić po stronach
142 szybciej i z mniejszym obciążeniem niż inne znane roboty, dzięki
143 wykorzystywaniu pipeliningu i HTTP/1.1. Narzędzie command-line (w3c)
144 jest użyteczne do manipulowania serwisami WWW, które mają
145 zaimplementowane coś więcej niż HTTP GET (np. PUT, POST...).
146 Przeglądarka liniowa jest użyteczna głównie do konwersji do zwykłego
147 tekstu. Aktualnie niedostępna dopóki ktoś nie przystosuje jej do
148 nowego interfejsu (hint, hint...).
149
150 %description apps -l pt_BR.UTF-8
151 Aplicativos WEB utilizando a libwww: Robot, Ferramenta de execução de
152 linha de comando, navegação por linha de comando. Robot pode navegar
153 rapidamente e com baixa carga no sistema.
154
155 A Ferramenta de execução de linha de comando (w3c) é muito útil para
156 manipulação de sítios Web que implementam mais do que um HTTP GET (por
157 exemplo, PUT, POST, etc.)
158
159 %description apps -l ru.UTF-8
160 Web-приложения, построенные с использованием Libwww - робот, утилита
161 командной строки, строчный браузер. Робот может бродить по web-сайтам
162 быстрее и с меньшей нагрузкой чем любая другая известная нам бродилка
163 из-за исключительной конвейеризации и использования HTTP/1.1.
164
165 Утилита командной строки (w3c) очень полезна для работы с web-сайтами,
166 которые реализуют больше команд чем просто HTTP GET (например, PUT,
167 POST, etc.).
168
169 Строчный браузер - это минимальный web-браузер, работающий в командном
170 режиме. Часто полезен для преобразования в текстовый формат.
171
172 %description apps -l uk.UTF-8
173 Web-програми, побудовані з використанням Libwww - робот, утиліта
174 командної стрічки, командний браузер. Робот може ходити по web-сайтах
175 швидше та з меншим завантаженням ніж будь-яка відома нам ходилка
176 завдяки виключній конвейєризації та використанню HTTP/1.1.
177
178 Утиліта командного рядка (w3c) дуже корисна для роботи з web-сайтами,
179 які реалізують більше команд ніж просто HTTP GET (наприклад, PUT,
180 POST, etc.).
181
182 Командний браузер - це мінімальний web-браузер, що працює в командному
183 режимі. Часто корисний для перетворення у текстовий формат.
184
185 %prep
186 %setup -q
187 %patch0 -p1
188 %patch1 -p1
189 %patch2 -p1
190 %patch3 -p1
191 %patch4 -p1
192 %patch5 -p1
193
194 %build
195 %{__libtoolize}
196 %{__aclocal} -I config/m4
197 %{__autoconf}
198 %{__automake}
199 %configure \
200         ac_cv_lib_rx_regexec=no \
201         --enable-shared \
202         --with-dav \
203         --with-gnu-ld \
204         --with-md5 \
205         %{?with_mysql:--with-mysql=/usr} \
206         --with-regex \
207         --with-ssl \
208         --with-zlib
209 %{__make}
210
211 %install
212 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
213
214 %{__make} -j1 install \
215         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
216
217 %clean
218 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
219
220 %post   -p /sbin/ldconfig
221 %postun -p /sbin/ldconfig
222
223 %files
224 %defattr(644,root,root,755)
225 %doc COPYRIGHT.html ChangeLog LICENSE.html README.html
226 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpics.so.*.*.*
227 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libpics.so.0
228 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwapp.so.*.*.*
229 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwapp.so.0
230 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwcache.so.*.*.*
231 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwcache.so.0
232 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwcore.so.*.*.*
233 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwcore.so.0
234 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwdav.so.*.*.*
235 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwdav.so.0
236 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwdir.so.*.*.*
237 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwdir.so.0
238 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwfile.so.*.*.*
239 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwfile.so.0
240 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwftp.so.*.*.*
241 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwftp.so.0
242 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwgopher.so.*.*.*
243 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwgopher.so.0
244 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwhtml.so.*.*.*
245 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwhtml.so.0
246 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwhttp.so.*.*.*
247 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwhttp.so.0
248 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwinit.so.*.*.*
249 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwinit.so.0
250 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwmime.so.*.*.*
251 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwmime.so.0
252 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwmux.so.*.*.*
253 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwmux.so.0
254 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwnews.so.*.*.*
255 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwnews.so.0
256 %if %{with mysql}
257 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwsql.so.*.*.*
258 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwsql.so.0
259 %endif
260 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwssl.so.*.*.*
261 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwssl.so.0
262 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwstream.so.*.*.*
263 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwstream.so.0
264 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwtelnet.so.*.*.*
265 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwtelnet.so.0
266 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwtrans.so.*.*.*
267 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwtrans.so.0
268 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwutils.so.*.*.*
269 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwutils.so.0
270 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwxml.so.*.*.*
271 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwxml.so.0
272 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwzip.so.*.*.*
273 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libwwwzip.so.0
274 %{_datadir}/w3c-libwww
275
276 %files devel
277 %defattr(644,root,root,755)
278 %attr(755,root,root) %{_bindir}/libwww-config
279 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpics.so
280 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwapp.so
281 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwcache.so
282 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwcore.so
283 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwdav.so
284 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwdir.so
285 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwfile.so
286 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwftp.so
287 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwgopher.so
288 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwhtml.so
289 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwhttp.so
290 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwinit.so
291 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwmime.so
292 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwmux.so
293 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwnews.so
294 %if %{with mysql}
295 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwsql.so
296 %endif
297 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwssl.so
298 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwstream.so
299 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwtelnet.so
300 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwtrans.so
301 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwutils.so
302 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwxml.so
303 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwwwzip.so
304 %{_libdir}/libpics.la
305 %{_libdir}/libwwwapp.la
306 %{_libdir}/libwwwcache.la
307 %{_libdir}/libwwwcore.la
308 %{_libdir}/libwwwdav.la
309 %{_libdir}/libwwwdir.la
310 %{_libdir}/libwwwfile.la
311 %{_libdir}/libwwwftp.la
312 %{_libdir}/libwwwgopher.la
313 %{_libdir}/libwwwhtml.la
314 %{_libdir}/libwwwhttp.la
315 %{_libdir}/libwwwinit.la
316 %{_libdir}/libwwwmime.la
317 %{_libdir}/libwwwmux.la
318 %{_libdir}/libwwwnews.la
319 %if %{with mysql}
320 %{_libdir}/libwwwsql.la
321 %endif
322 %{_libdir}/libwwwssl.la
323 %{_libdir}/libwwwstream.la
324 %{_libdir}/libwwwtelnet.la
325 %{_libdir}/libwwwtrans.la
326 %{_libdir}/libwwwutils.la
327 %{_libdir}/libwwwxml.la
328 %{_libdir}/libwwwzip.la
329 %{_includedir}/wwwconf.h
330 %{_includedir}/w3c-libwww
331
332 %files static
333 %defattr(644,root,root,755)
334 %{_libdir}/libpics.a
335 %{_libdir}/libwwwapp.a
336 %{_libdir}/libwwwcache.a
337 %{_libdir}/libwwwcore.a
338 %{_libdir}/libwwwdav.a
339 %{_libdir}/libwwwdir.a
340 %{_libdir}/libwwwfile.a
341 %{_libdir}/libwwwftp.a
342 %{_libdir}/libwwwgopher.a
343 %{_libdir}/libwwwhtml.a
344 %{_libdir}/libwwwhttp.a
345 %{_libdir}/libwwwinit.a
346 %{_libdir}/libwwwmime.a
347 %{_libdir}/libwwwmux.a
348 %{_libdir}/libwwwnews.a
349 %if %{with mysql}
350 %{_libdir}/libwwwsql.a
351 %endif
352 %{_libdir}/libwwwssl.a
353 %{_libdir}/libwwwstream.a
354 %{_libdir}/libwwwtelnet.a
355 %{_libdir}/libwwwtrans.a
356 %{_libdir}/libwwwutils.a
357 %{_libdir}/libwwwxml.a
358 %{_libdir}/libwwwzip.a
359
360 %files apps
361 %defattr(644,root,root,755)
362 %attr(755,root,root) %{_bindir}/webbot
363 %attr(755,root,root) %{_bindir}/w3c
364 %attr(755,root,root) %{_bindir}/www
This page took 0.17535 seconds and 4 git commands to generate.