]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blame - scapy.spec
more Ss
[packages/scapy.git] / scapy.spec
CommitLineData
b9c623a4 1# TODO:
2# - package and add Suggests:
3# * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
b7f2ae20 5Summary: Interactive packet manipulation program
49c486c2 6Summary(pl.UTF-8): Interaktywny program do manipulacji pakietami
b9c623a4 7Name: scapy
08738b07 8Version: 2.2.0
49c486c2 9Release: 2
b9c623a4 10License: GPL
11Group: Applications/Networking
08738b07
AM
12Source0: http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
13# Source0-md5: 406990bd8da1f4958b354b4b6fc4b3eb
b9c623a4 14URL: http://www.secdev.org/projects/scapy/
15BuildRequires: rpm-pythonprov
16BuildRequires: sphinx-pdg
17Requires: python-libdnet
18Requires: python-pylibpcap
b053bdcd
TP
19Suggests: ImageMagick
20Suggests: acroread
21Suggests: graphviz
22Suggests: gv
23Suggests: hexer
24Suggests: nmap
49c486c2
TP
25Suggests: python-Crypto
26Suggests: python-Gnuplot
b053bdcd
TP
27Suggests: tcpdump
28Suggests: tcpreplay
29Suggests: wireshark
b7f2ae20 30Suggests: python-pyx
31Suggests: sox
32Suggests: texlive
33Suggests: texlive-fonts-type1-bluesky
d2a48404 34BuildArch: noarch
b9c623a4 35BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
36
37%description
38Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
39able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
40them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
41more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
42tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
43can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
44tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
45specific tasks that most other tools can't handle, like sending
46invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
49c486c2 47(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP decoding on WEP encrypted
b9c623a4 48channel, ...), etc.
49
50%description -l pl.UTF-8
b7f2ae20 51Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami o
52olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety sporej
53ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je, dopasowywać żądania
54i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością obsługuje typowe zadania
55takie jak skanowanie, śledzenie trasy, sondowanie, testy jednostkowe,
56ataki czy też wykrywanie (usług w) sieci (może zastapić hping, 85%
57nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
58sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
59nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
60wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
49c486c2 61VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VoIP na kanale zabezpieczonym
b7f2ae20 62WEP, ...) itp.
b9c623a4 63
64%prep
08738b07 65%setup -q
b9c623a4 66
67%build
68%{__python} setup.py build
69cd doc/scapy
b7f2ae20 70%{__make} html
b9c623a4 71
72%install
73rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
74
75%{__python} setup.py install \
76 --root=$RPM_BUILD_ROOT \
77 --optimize=2
78
08738b07 79%py_postclean
b9c623a4 80
81%clean
82rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83
84%files
85%defattr(644,root,root,755)
86%doc doc/scapy/_build/html/*
87#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
88#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
89#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
49c486c2 90%attr(755,root,root) %{_bindir}/*%{name}
b9c623a4 91%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
92%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
93%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
08738b07 94%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows
b9c623a4 95%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
08738b07 96%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto
b9c623a4 97%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
98%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
99%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
100%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
101%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
08738b07 102%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows/*.py[co]
b9c623a4 103%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
08738b07 104%{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto/*.py[co]
b9c623a4 105%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
106%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
107%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
b7f2ae20 108%{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.140866 seconds and 4 git commands to generate.