]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blob - scapy.spec
more Ss
[packages/scapy.git] / scapy.spec
1 # TODO:
2 # - package and add Suggests:
3 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5 Summary:        Interactive packet manipulation program
6 Summary(pl.UTF-8):      Interaktywny program do manipulacji pakietami
7 Name:           scapy
8 Version:        2.2.0
9 Release:        2
10 License:        GPL
11 Group:          Applications/Networking
12 Source0:        http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  406990bd8da1f4958b354b4b6fc4b3eb
14 URL:            http://www.secdev.org/projects/scapy/
15 BuildRequires:  rpm-pythonprov
16 BuildRequires:  sphinx-pdg
17 Requires:       python-libdnet
18 Requires:       python-pylibpcap
19 Suggests:       ImageMagick
20 Suggests:       acroread
21 Suggests:       graphviz
22 Suggests:       gv
23 Suggests:       hexer
24 Suggests:       nmap
25 Suggests:       python-Crypto
26 Suggests:       python-Gnuplot
27 Suggests:       tcpdump
28 Suggests:       tcpreplay
29 Suggests:       wireshark
30 Suggests:       python-pyx
31 Suggests:       sox
32 Suggests:       texlive
33 Suggests:       texlive-fonts-type1-bluesky
34 BuildArch:      noarch
35 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
36
37 %description
38 Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
39 able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
40 them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
41 more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
42 tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
43 can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
44 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
45 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
46 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
47 (VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP decoding on WEP encrypted
48 channel, ...), etc.
49
50 %description -l pl.UTF-8
51 Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami o
52 olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety sporej
53 ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je, dopasowywać żądania
54 i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością obsługuje typowe zadania
55 takie jak skanowanie, śledzenie trasy, sondowanie, testy jednostkowe,
56 ataki czy też wykrywanie (usług w) sieci (może zastapić hping, 85%
57 nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
58 sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
59 nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
60 wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
61 VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VoIP na kanale zabezpieczonym
62 WEP, ...) itp.
63
64 %prep
65 %setup -q
66
67 %build
68 %{__python} setup.py build
69 cd doc/scapy
70 %{__make} html
71
72 %install
73 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
74
75 %{__python} setup.py install \
76         --root=$RPM_BUILD_ROOT \
77         --optimize=2
78
79 %py_postclean
80
81 %clean
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83
84 %files
85 %defattr(644,root,root,755)
86 %doc doc/scapy/_build/html/*
87 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
88 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
89 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
90 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*%{name}
91 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
92 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
93 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
94 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows
95 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
96 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto
97 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
98 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
99 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
100 %{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
101 %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
102 %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/windows/*.py[co]
103 %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
104 %{py_sitescriptdir}/%{name}/crypto/*.py[co]
105 %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
106 %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
107 %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
108 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.095591 seconds and 3 git commands to generate.